1. Pitanje: Naša udruga okuplja udruge, javne ustanove, pučka otvorena učilišta te umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U ovom trenutku mreža broji 39 članica. Svoje programe koje provodimo tokom cijele godine prijavili bi na Program podrške 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, Kategorija a) programska platforma na nacionalnoj razini.
Zanima me možemo li se prijaviti na navedeni Program podrške jer s obzirom na različitost naših članica i s obzirom na njihove obaveze prema lokalnim vlastima neke članice ne mogu uvijek sudjelovati u našim programima? Najmanji broj članica koji je sudjelovao u programima koje smo proveli u posljednjih godinu dana je 20.
Također, prijavu podnosi mreža kao savez udruga pa nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica. U javnom pozivu je navedeno da ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica. Mreži je naknadno pristupilo 12 članica. Je li dovoljno priložiti samo Registar članova, Popis osnivača i Odluku o primanju u članstvo članova koji su naknadno pristupili mreži?

Odgovor: Programska platforma na nacionalnoj razini podrazumijeva mrežu organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koja je usmjerena prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji. Prihvatljive članice su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj; udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme; ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme te drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme. Također napominjemo da udruge iz ostalih područja djelovanja, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi mogu sveukupno činiti najviše 30% svih članica platforme.
Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica saveza. Ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica jer podatke o njihovoj registraciji Zaklada nije u mogućnosti provjeriti uvidom u online registre. Ukoliko nemate ažurirani Registar redovnih članica s popisom koji uključene i članice koje su naknadno pristupile mreži, možete dostaviti Odluke o primanju u članstvo.

2. Pitanje: Ispunjavamo prijavnicu za podršku ZKN u kategoriji PP4 - Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini. U uputama za prijavitelje navedeno je da, ukoliko se prijavljuju savezi, nije potrebno slati Izjave o članstvu u platformi već samo kopiju iz važećeg registra članova Saveza. Da li se u tom slučaju u pitanju pod rednim brojem 7. Članice platforme navodi samo Savez ili sve članice Saveza? Ili samo članice Saveza koje provode aktivnosti platforme? Također, pod pitanjem 23. "Uloga i doprinos članica platforme " - treba li tu rasčlaniti koju ulogu će imati pojedina organizacija-članica Saveza u platformi?

Odgovor: U Programskom području 4, u kategoriji Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini u provedbu aktivnosti potrebno je uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice platforme). Pritom je potrebno voditi računa o tome da udruge iz ostalih područja djelovanja, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi mogu sveukupno činiti najviše 30% svih članica platforme. U slučaju da prijavu kao koordinator podnosi savez udruga u platformu ne moraju biti uključene sve članice saveza, već samo one koje aktivno sudjeluju u platformi i svojim djelovanjem doprinose razvoju platforme pri čemu, naravno, mora biti zadovoljen propisani minimalni broj članica suradničke platforme. Prilikom podnošenja prijave koordinator platforme koji je registriran kao savez udruga ne mora dostavljati Izjave članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica. Ako prijavu podnosi savez, u platformu je moguće uključiti i organizacije koje nisu nužno članice saveza, ali je za njih u tom slučaju potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji. U skladu s navedenim, u pitanju br. 7. "Navedite sve organizacije koje su uključene u suradničku platformu" kao i u svim ostalim pitanjima koja se odnose na članice suradničke platforme potrebno je navesti samo one organizacije koje aktivno sudjeluju u platformi.

3. Pitanje: Na webu Zaklade, na stranici Dokumentacija za prijavu navedeno je kako će Zaklada uvidom u e-registre provjeriti određene parametre koji mogu prijavu isključiti iz procesa. Pitanje je odnosi li se ta provjera na organizaciju koja nosi projekt ili na sve članice suradničkih platformi? Još konkretnije, može li organizacija koja nije predala financijski izvještaj ili izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu biti članica platforme?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 na str. 15. naveden je popis obavezne dokumentacije za prijavu, među kojima su i dodatni obrasci koji se prilažu za Programska područja 4 i 5: skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5) kao i skenirane  potvrde o registraciji ustanova u kulturi i/ili drugih pravnih subjekata te organizacija civilnog društva izvan Republike Hrvatske ako se nalaze u sastavu platforme. U skladu s navedenim u Programskim područjima 4 i 5, Zaklada će podatke o tome je li članica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u matični registar ili putem dostavljene potvrde o registraciji. Ako Komisija utvrdi da članice nisu upisane u odgovarajući matični registar, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Zaklada "Kultura nova" neće provjeravati jesu li članice predale financijski izvještaj za 2016. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), ali napominjemo da su prema člancima 28. i 29. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije dužne sastavljati i predavati financijske izvještaje. Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imale podatke o imovini i obvezama, dužne su u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

4. Pitanje: Imamo pitanje vezano za prijavu na Program podrške 2017 koji se odnosi na razvoj suradničkih platformi u Hrvatskoj (programska platforma na nacionalnoj razini). S obzirom da smo registrirani kao Savez udruga, prema uputama javnog poziva dužni smo uz prijavu dostaviti registar članica. U našoj suradničkoj platformi, osim članica, sudjeluje i nekoliko organizacija koje nisu u članstvu Saveza, ali provode programske aktivnosti kroz platformu. Njih navodimo u opisnom obrascu za prijavu. Zanima nas je li potrebno da uz registar redovitih članica dostavimo još i izjave o suradnji u platformi za organizacije koje nisu u članstvu Saveza?

Odgovor: Za one organizacije koje nisu u registru članica Saveza potrebno je priložiti skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te ju dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument/izjavu o suradnji.