S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnoj razini mogu osigurati uglavnom samo programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora. Kako bi dodatno stabilizirala organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada u okviru ovog Javnog poziva osim jednogodišnje podrške, dodjeljuje i višegodišnju podršku za provođenje projekata/programa.

Kategorije

  a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
  a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
  b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
  b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U kategorijama a1 i a2 okosnica prijave mora biti razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata. Ako se prijava temelji na aktivnostima kao što su edukacija, promocija, medijska djelatnost, zagovaranje i slično prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će kao takva biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U kategorijama b1 i b2 pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima. Ako se prijava temelji na upravljanju prostorom koji je zatvoren za javnost te ga koristi pojedinac i/ili članovi organizacije ili pak služi isključivo kao ured organizacije i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Vrste podrški

Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema broju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s tog javnog poziva.

1. Jednogodišnja podrška

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u svim navedenim kategorijama, a odnosi se na podršku za realizaciju projekata/programa u 2017. godini. Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2 i b2 prilikom prijavljivanja na Javni poziv izabiru vrstu podrške koju prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju.

2. Višegodišnja podrška

Višegodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a2 i b2. Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2 i b2 prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva.

Udio financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu ovog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora.

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u ovom programskom području i kategoriji, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, Povjerenstvo predlaže za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju prijedloga Povjerenstva Stručna služba Zaklade provodi provjeru programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo predložilo za dodjelu višegodišnjih podrški. Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava, Izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške kao i na temelju doprinosa organizacije razvoju civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, orijentiranosti na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti te povijesti djelovanja. Višegodišnja podrška ugovara se na godišnjoj razini na temelju odluke Upravnog odbora. Upravni odbor odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške, donosi na temelju praćenja provedbe aktivnosti projekta/programa i izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za narednu godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za tu proračunsku godinu. Postotak traženog iznosa podrške koji je organizacija ostvarila u prvoj godini na temelju zbroja bodova za projekt/program temelj je za definiranje najvišeg iznosa koji organizacija može zatražiti u svakoj sljedećoj godini korištenja višegodišnje podrške. U skladu s tim organizacija može zatražiti najviši iznos podrške definirane za tu godinu u onom postotku koji joj je odobren u prvoj godini višegodišnje podrške.

Posebni ciljevi

 • pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane
 • poticati uspostavljanje novih i/ili unapređivanje postojećih metoda razvoja publike
 • poticati projekte/programe koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih projektnih/programskih aktivnosti
 • doprinijeti kvaliteti dokumentiranja postignuća i djelovanja organizacije

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu s formalnim uvjetima), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu prijavu.

c) Iznosi koji se mogu tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj, ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuje, može tražiti iznos do 50.000 kn (a1 i b1) ili do 100.000 kn (a2 i b2).

Preporučuje se da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1, odnosno da vodi računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne 3 godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2, bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku. Odabir iznosa uzet će se u obzir prilikom procjenjivanja kvalitete prijave. Podaci o prihodima koje je organizacija ostvarila navedeni u e-prijavnici moraju biti usklađeni s podacima navedenim u godišnjem financijskom izvještaju. Ako Zaklada utvrdi da podaci nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • projekt/program se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.
 • prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu osnovnih programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja)
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova nije moguće ukidati stavke tijekom provedbe projekta/programa u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava. Prilikom procjenjivanja kvalitete prijava bodovat će se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade.
 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl. (što ne uključuje ugovor o autorskom djelu)
 • troškovi promocije projekta/programa
 • administrativni i uredski troškovi, npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije relevantnih za prijavljenu kategoriju
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta/programa, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade