Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija a2: Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn (ukupan broj bodova: 250)

1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 25)

 • Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti: 10 bodova

(Boduje se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % sredstava iz Zaklade, a broj bodova za ovaj kriterij dodjeljuje se na temelju podataka navedenih u prijavnici u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) na sljedeći način: 10 bodova za 5 i više radnih mjesta; 8 bodova za 4 radna mjesta; 6 bodova za 3 radna mjesta; 4 boda za 2 radna mjesta; 2 boda za 1 radno mjesto; 0 bodova za 0 radnih mjesta.)

 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama.

 • Razina usklađenosti traženih sredstava s prosjekom prihoda koje je organizacija ostvarila u prethodne 3 godine: 5 bodova

(Bodovi za ovaj kriterij dodjeljuju se na temelju prosjeka prihoda koji je organizacija ostvarila u prethodne tri godine na sljedeći način: 5 bodova ako je prosjek prihoda organizacije iznosio od 250.000,00 kn do 1.000.000,00 kn; 4 boda ako je iznosio od 150.000,00 kn do 249.999,99 kn ili od 1.000.000,01 kn do 1.299.999,99 kn; 3 boda ako je iznosio od 100.000,00 kn do 149.999,99 ili od 1.300.000,00 kn do 1.499.999,99 kn; 2 boda ako je iznosio od 75.000,00 kn do 99.999,99 kn ili 1.500.000,00 kn do 1.799.999,99 kn; 1 bod ako je iznosio od 45.000,00 kn do 74.999,99 kn ili 1.800.000,00 kn do 1.999.999,99 kn; 0 bodova ako je prihod iznosio 44.999,99 kn i manje ili 2.000.000,00 kn i više.)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 225)

3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljanu skupinu: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe programa/projekta: 5 bodova
 • Doprinos komunikacijskih aktivnosti jačanju vidljivosti programa/projekta: 5 bodova
 • Uključenost volontera u provedbu programa/projekta: 5 bodova

3.2. Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Provođenje umjetničkih i/ili kulturnih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane: 10 bodova
 • Uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih metoda razvoja publike: 10 bodova
 • Orijentiranost na cjelogodišnje programske/projektne aktivnosti: 10 bodova
 • Način dokumentiranja programa/projekta: 10 bodova

3.4. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 15 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Materijalni/prostorni/financijski kapaciteti prijavitelja: 10 bodova

3.5. Strateška orijentacija organizacije (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Usklađenost programa/projekta s misijom organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta sa strateškim ciljevima organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta s glavnim programima organizacije: 5 bodova

3.6. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 20)

 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta: 10 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa organizacije: 5 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturne/umjetničke/društvene zajednice: 5 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10 bodova)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova