Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija b: Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa (ukupan broj bodova: 100)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 10 bodova)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama.)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 90 bodova)

3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta za koji se prijavljuje selekcija: 10 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje za program prijavitelja: 10 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje u odnosu na prioritete Programa podrške 2018: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 5 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 5 bodova

3.2. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3.3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 10). Prag: 5 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 5 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera čiji se program i/ili manifestacija posjećuje: 5 bodova

3.4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 5)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa/projekata prijavitelja: 5 bodova

3.5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova