Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija b: Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa (ukupan broj bodova: 150)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

Napomena: Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

Napomena: Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je skupinu jedinice lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I., II., III. i IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html (7.2.2018.).

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 140)


3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 55). Prag: 27 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta za koji se prijavljuje selekcija: 15 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje za program prijavitelja: 10 bodova
 • Relevantnost programa i/ili manifestacije koji se posjećuje u odnosu na prioritete Programa podrške 2018: 10 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s predloženim aktivnostima: 10 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 50). Prag: 25 bodova

 • Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja projekta: 10 bodova
 • Razina otklona projekta od dominantnih koncepcija: 10 bodova
 • Razina angažiranosti projekta: 10 bodova
 • Razina inovativnosti projekta: 10 bodova
 • Razina istraživačkog pristupa projekta: 10 bodova

3.3. Reference i kapaciteti prijavitelja i partnera (ukupan broj bodova: 20). Prag: 8 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća partnera čiji se program i/ili manifestacija posjećuje: 10 bodova

3.4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 10)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa/projekata prijavitelja: 10 bodova

3.5. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova