Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u skupini 1 i 3, dok se bodovi u skupini 2 automatski dodjeljuju na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija a: Programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn (ukupan broj bodova: 250)

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**: Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji

(ukupan broj bodova: 15)

 • Doprinos uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva: 15 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 15; V. skupina: 12; VI. skupina: 9; VII. skupina: 6; VIII. skupina: 3. U ovom kriteriju kao konačna vrijednost uzima se prosjek bodova svih jedinica lokalne samouprave u kojima organizacije uključene u suradničku platformu djeluju. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama.)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 235)

3.1. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 60). Prag: 30 bodova

 • Doprinos razvoju suradnje između uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos razmjeni znanja i iskustva između uključenih organizacija: 15 bodova
 • Doprinos razvoju dugoročne programske suradnje i razmjene na nacionalnoj razini: 15 bodova
 • Doprinos decentralizaciji kulturnog i umjetničkog programa: 15 bodova

3.2. Kvaliteta suradnje (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Kvaliteta predložene metodologije rada: 20 bodova
 • Očekivani doprinos uključenih organizacija i opravdanost za njihovo uključivanje u platformu: 15 bodova
 • Programska i sektorska raznolikost uključenih organizacija: 10 bodova

3.3. Kvaliteta provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Doprinos jačanju vidljivosti djelovanja platforme: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljanu skupinu: 5 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe projekta: 5 bodova

3.4. Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća koordinatora platforme: 10 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti koordinatora platforme za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Recentno djelovanje i postignuća članica: 10 bodova

3.6. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 25)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa svih uključenih organizacija: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta svih uključenih organizacija: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturne/umjetničke/društvene zajednice: 5 bodova

3.7. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 10)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 10 bodova