Unatoč sve većoj pažnji koja se usmjerava prema istraživanju, čitanju i tumačenju umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih obrazaca, najčešće od strane samih protagonista, još uvijek ne postoji kontinuirana podrška za artikulaciju raznolikih razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih umjetničkih i kulturnih područja, kao niti njihovog kontekstualnog djelovanja i uloge u kulturnom i umjetničkom životu određene sredine. U fokusu programskog područja za organizacijsko i umjetničko pamćenje je osiguravanje stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. Podrška je usmjerena prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji, obradi i tumačenju građe, materijala i podataka, kako bi kroz različite formate (javne dokumentacijske prostore, monografije, kataloge, filmove, video radove, interaktivne aplikacije i sl.) svjedočili o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarali nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

Posebni ciljevi:

 • poticati istraživanje, bilježenje i tumačenje u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja
 • doprinositi jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje
 • osiguravati javnu dostupnost materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje razvijaju organizacijsko i umjetničko pamćenje

Kategorije

     a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
     b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Prva kategorija odnosi se na projekte usmjerene na istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka određenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja, a koji s provedbom završavaju u godini za koju je prijavljena podrška, odnosno u trenutku kada format postane javno dostupan. Riječ je o projektima poput izdavanja monografija, kataloga, filmova, video radova i sl. Prijavitelji kojima bude odobrena podrška u ovoj kategoriji neće imati pravo podnošenja prijava na javni poziv u ovom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Druga kategorija odnosi se na projekte usmjerene na dugoročno i sustavno istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka i njihovu diseminaciju, a koji nisu vremenski ograničeni, odnosno čija je provedba kontinuirana djelatnost organizacije, poput javnih fizičkih i online dokumentacijskih prostora i arhiva, serije publikacija i sl. Da bi prijava u ovoj kategoriji bila prihvatljiva, projekt se mora provoditi kontinuirano, tijekom cijele godine, od 1.1.2019. do 31.12.2019. i biti nastavak na već uspostavljenu kontinuiranu djelatnost prikupljanja, obrade i javne dostupnosti podataka.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva najviši iznos koji prijavitelj može tražiti u obje kategorije je 40.000 kn.

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u 2019. godini
 • provedba aktivnosti u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2019. do 31.12.2019.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi produkcije video, audio i drugih materijala
 • troškovi nabave i/ili izrade različitih materijala
 • troškovi edukacije (materijali, treneri, kotizacije i sl.)
 • troškovi informacijskih tehnologija za organizacijsko i umjetničko pamćenje (izrada i održavanje)
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • ostali troškovi, u iznosu do najviše 5 % ukupno traženog proračuna od Zaklade