Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za ovo programsko područje. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Kategorija a: Podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn

1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta*

 

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018**:  Da/Ne
 • Projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2018***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 bodovno ocjenjuje relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 10)

 • Stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje: 10 bodova

(Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama.)

3. Kriteriji kvalitete

(ukupan broj bodova: 140)

3.1. Kvaliteta koncepta te provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 35). Prag: 17 bodova

 • Kvaliteta definiranog koncepta projekta: 15 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 5 bodova
 • Jasno definirana ciljana skupina te relevantnost projekta za ciljanu skupinu: 5 bodova

3.2. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Orijentiranost prema istraživanju, bilježenju i tumačenju u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja: 10 bodova
 • Doprinos jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje: 10 bodova
 • Osiguravanje javne dostupnosti materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja: 10 bodova

3.3. Relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na prioritete Programa podrške 2018 (ukupan broj bodova: 30). Prag: 15 bodova

 • Razina 1. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 10 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 10 bodova

3.4. Potencijalnost projekta (ukupan broj bodova: 20)

 • Doprinos projekta daljnjem razvoju kulturne i umjetničke zajednice: 10 bodova
 • Doprinos projekta daljnjem razvoju organizacije: 10 bodova

3.5. Reference i kapaciteti (ukupan broj bodova: 20). Prag: 10 bodova

 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 10 bodova
 • Djelovanje, postignuća i značaj istraživane organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja za umjetničku, kulturnu i/ili društvenu zajednicu: 10 bodova

3.6. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 5)

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 5 bodova