Organizacija kojoj se odobri financijska podrška bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Opisni i financijski izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku. Opisni i financijski izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Termini za dostavu Opisnog i financijskoga izvještaja s preslikama računa i popratnim prilozima određeni su po programskim područjima.

Programska područja 1, 4, 5 i 6:

  • polugodišnji Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije do 20.7.2018.
  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije do 31.1.2019.

Programsko područje 2, 3 i 7:

  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije 20 dana od dana završetka aktivnosti

Zaklada tijekom provedbe aktivnosti u programskim područjima 2, 3 i 7 može zatražiti sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale u pojedinom izvještajnom razdoblju prikazati u tom izvještajnom razdoblju.

Ako korisnik ne dostavi Opisni i financijski izvještaj (s obaveznim prilozima) i dokaze o realizaciji aktivnosti, daljnja isplata bit će obustavljena, a Korisnik je dužan vratiti Zakladi cjelokupan iznos podrške koji je primio u roku od 30 dana od primitka obavijesti o povratu s pripadajućom zateznom kamatom koja će se obračunati od dana isplate sredstava do dana povrata cjelokupnog iznosa podrške koju je primio.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti u Programskom području 2, 3 i 7 Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze, daljnja isplata bit će obustavljena, a neutrošena sredstva korisnik je dužan vratiti na poslovni račun Zaklade.