Formalni uvjeti postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog programa/projekta.

Ako pristigla prijava sadrži neke formalne nedostatke koji se ne tiču kvalitete prijave, a koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave. Rok za ispravak/nadopunu je dva radna dana, a počinje teći sljedećeg radnog dana od dana slanja obavijesti na e-adresu navedenu u e-prijavnici. Prijavitelj ispravak/nadopunu prijave treba poslati elektroničkim putem.

U Tablici 2 nalazi se pregled formalnih uvjeta koji će se provjeravati pri komisijskoj provjeri formalnih uvjeta s obzirom na mogućnost izmjena/nadopuna prijave, a koji se odnose na sva programska područja.

Formalni uvjet koji je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti:

 • Nedostaje neki od obaveznih dokumenata uz prijavu, a koji su definirani u poglavlju Dokumentacija za prijavu.
 • Prijavitelj u PP1 i PP5 nije naveo ima li osigurana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Formalni uvjeti koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti:

 • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
 • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
 • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
 • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, nije u roku predao nadležnim institucijama.
 • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
 • Prijavitelj traži veći iznos od propisanoga za određeno programsko područje i kategoriju.
 • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u određenom programskom području.
 • Prijavitelj aktivno djeluje od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva kraće od vremena propisanog za pojedino programsko područje.
 • Trajanje programa/projekta nije u skladu s propisanim trajanjem za pojedino programsko područje.
 • Prijavitelj ne zadovoljava ostale formalne uvjete propisane za pojedina programska područja i kategorije.

Komisija će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

Prijavitelji čije prijave nisu u skladu s propisanim formalnim uvjetima o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od najviše 8 dana od dana završetka rada Komisije, a organizacije čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja bit će obaviještene e-poštom.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor upravitelju Zaklade na koji se upravitelj Zaklade mora očitovati u roku od 8 radnih dana od primitka prigovora.