Udruge i umjetničke organizacije u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje:

  • su upisane u matični registar u Republici hrvatskoj
  • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
  • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
  • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
  • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
  • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
  • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu