Organizacija kojoj se odobri financijska podrška bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Opisni i financijski izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku. Opisni i financijski izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije 20 dana od dana završetka aktivnosti. Zaklada tijekom provedbe aktivnosti može zatražiti sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale tijekom provedbe projekta prikazati u izvještaju.

Ako korisnik ne dostavi Opisni i financijski izvještaj (s obaveznim prilozima) i dokaze o realizaciji aktivnosti, dužan je vratiti Zakladi cjelokupan iznos podrške koji je primio u roku od 30 dana od primitka obavijesti o povratu s pripadajućom zateznom kamatom koja će se obračunati od dana isplate sredstava do dana povrata cjelokupnog iznosa podrške koju je primio.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze, daljnja isplata bit će obustavljena, a neutrošena sredstva korisnik je dužan vratiti na poslovni račun Zaklade.