Formalni uvjeti postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog projekta.

Ako pristigla prijava sadrži neke formalne nedostatke koji se ne tiču kvalitete prijave, a koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti, Zaklada će o tome obavijestiti dotičnog prijavitelja putem elektroničke pošte i zatražiti ispravak/nadopunu prijave. Rok za ispravak/nadopunu je dva radna dana, a počinje teći sljedećeg radnog dana od dana slanja obavijesti na e-adresu navedenu u e-prijavnici. Prijavitelj ispravak/nadopunu prijave treba poslati elektroničkim putem.

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

 • Nedostaje neki od obaveznih dokumenata uz prijavu, a koji su definirani u Vodiču za prijavu u Poglavlju 2.1.

Formalni uvjeti koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

 • E-prijavnica nema kôd, odnosno nije u roku poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.
 • Prijavitelj nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj nije registriran kao udruga ili umjetnička organizacija.
 • Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija.
 • Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, nije u roku predao nadležnim institucijama.
 • Prijavitelj nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti.
 • Prijavitelj traži veći iznos od propisanoga za programsko područje i kategoriju.
 • Prijavitelj je predao veći broj prijava od dozvoljenog u programskom području.
 • Trajanje projekta nije u skladu s propisanim trajanjem za programsko područje i kategoriju.
 • Prijavitelju je odobrena podrška u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2, kategoriji a ili b.

Komisija će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

Prijavitelji čije prijave nisu u skladu s propisanim formalnim uvjetima o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od najviše 8 dana od dana završetka rada Komisije, a organizacije čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja kvalitete prijava bit će obaviještene elektroničkom poštom.

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti uputiti pisani prigovor upravitelju Zaklade na adresu sjedišta Zaklade. Upravitelj Zaklade se na prigovor mora očitovati u roku od 8 radnih dana od primitka prigovora.

Prigovor u pravilu ne odgađa daljnju provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava.