Prijave koje su prošle provjeru propisanih formalnih uvjeta upućuju se Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su definirani za svaku kategoriju te objavljeni u ovom Vodiču za prijavu.

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za programsko područje i kategoriju.

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u tri skupine:

1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga projekta

Za svaku kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga projekta. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018., da prijavljeni projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u ovom Vodiču. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom ocjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, isključivo na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina. Za svaku kategoriju definirane su podskupine kriterija te je za većinu podskupina određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini, za koju je definiran bodovni prag, budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu bit će isključene iz daljnjeg postupka procjenjivanja kvalitete prijava.

Kriteriji u 2. i 3. skupini bodovno su definirani za svaku kategoriju. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, dok se bodovi za kriterije iz 2. skupine, kvantitativni kriteriji, automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju podataka navedenih u e-prijavnici.

Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju kriterija prihvatljivosti prijave ili zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Tijekom 2018. godine na temelju propisanih kriterija za vrednovanje, koji će biti sastavni dio ugovora, vrednovat će se kvaliteta provedbe projekata kojima u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. budu odobrena bespovratna sredstva. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2019, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje kvalitete provedbe projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.