Iznos financijske podrške


Zaklada će prijavama u Programskom području 2 odobravati tražene iznose navedene u prijavnici u polju Traženi iznos.

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kakvim uvjetima.

Financijska ograničenja


Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi troškovi
 

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi za ovo programsko područje i kategorije nalaze se u drugom dijelu ovog Vodiča za prijavu.

Prilikom planiranja putnih troškova vodite računa o sljedećem:

 • za putovanje se može koristiti javni prijevoz najnižih tarifa (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz 2. razreda, odnosno ekonomska klasa)
 • dopuštena neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 7., stavkom 2. i člankom 8., stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 10/17)
 • moguće je nadoknaditi troškove za plaćene cestarine, tunelarine, mostarine itd.
 • moguće je koristiti organizirane privatne prijevoznike
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnice u Republici Hrvatskoj je 170 kn, u skladu s člankom 7., stavkom 2. i člankom 8., stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 10/17)
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnica za inozemstvo propisan je Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN, br. 8/06) te člankom 7. stavkom 2., točkama 21. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 10/17)

Neprihvatljivi troškovi


Neprihvatljivi troškovi su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove i otplate dugova
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti