Organizacija kojoj se odobri financijska podrška bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Opisni i financijski izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku. Opisni i financijski izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Termini za dostavu Opisnog i financijskoga izvještaja s preslikama računa i popratnim prilozima određeni su po programskim područjima.

Programska područja 1, 4, 5, 6 i 7b:

  • polugodišnji Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije
  • do 20.7.2019.
  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije
  • do 31.1.2020.

Programsko područje 2, 3 i 7a:

  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije dvadeset (20) dana od dana završetka aktivnosti

Zaklada tijekom provedbe aktivnosti u programskim područjima 2, 3 i 7 može zatražiti sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale u pojedinom izvještajnom razdoblju prikazati u tom izvještajnom razdoblju.

Ako korisnik ne dostavi opisni i financijski izvještaj (s obaveznim prilozima), korisnik će pisanim putem biti upozoren na obavezu dostave opisnog i financijskog izvještaja. U slučaju da Korisnik u roku od četrnaest (14) radnih dana ne odgovori na poslani zahtjev za dostavom opisnog i financijskog izvještaja, ugovor se raskida te je Korisnik dužan vratiti Zakladi cjelokupan iznos podrške koji je primio u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti o povratu s pripadajućom zateznom kamatom koja će se obračunati od dana isplate sredstava do dana povrata podrške koju je primio.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti u Programskom području 2, 3 i 7a Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze, daljnja isplata bit će obustavljena, a neutrošena sredstva korisnik je dužan vratiti na poslovni račun Zaklade.