Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svako pojedino programsko područje i kategoriju Programa podrške 2018.

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u tri skupine:

1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, da prijavljeni program/projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u Vodiču. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina. Za svako programsko područje i kategoriju definirane su podskupine kriterija te je za većinu podskupina određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

Kriteriji u 2. i 3. skupini bodovno su definirani za svako programsko područje i njihove kategorije. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, dok se bodovi za kriterije iz 2. skupine, kvantitativni kriteriji, automatski dodjeljuju svakoj prijavi na temelju podataka navedenih u prijavnici. Kriteriji za dodjelu sredstava za Programsko područje 5 ne sadržavaju skupinu kvantitativnih kriterija.

Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju kriterija prihvatljivosti prijave ili zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Tijekom 2019. godine vrednovat će se kvaliteta provedbe programa/projekata kojima u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. budu odobrena bespovratna sredstva na dvije razine. Stručna služba će na temelju propisanih kriterija vrednovati administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekata, dok će utjecaj podržanih programa/projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu vrednovati nezavisno stručno tijelo. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2020, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne provedbe kao i kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.