Iznos financijske podrške

Zaklada će prijavama u programskim područjima 2 i 3 odobravati tražene iznose dok prijavama u ostalim programskim područjima (1, 4, 5, 6 i 7 ) neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o broju bodova ostvarenom prilikom procjene kvalitete prijave te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Tablici. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Programsko područje 1, kategorije a2 i b2, Programska područja 4 i 5 (Ukupan broj bodova 250)

Broj bodova

Postotak tražene podrške koja će se dodijeliti

225 – 250

100 %

200 – 224

90 %

175 – 199

80 %

174 i manje

70 %

Programsko područje 1, kategorije a1 i b1; Programska područja 6 i 7 (Ukupan broj bodova 150)

Broj bodova

Postotak tražene podrške koja će se dodijeliti

135 – 150

100 %

120 – 134

90 %

105 – 119

80 %

104 i manje

70 %

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Nemogućnost dvostrukog financiranja

Iste aktivnosti ne mogu biti financirane kroz različita programska područja niti kroz različite kategorije.

Financijska ograničenja

Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi troškovi za sva programska područja

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi za svako programsko područje i kategoriju nalaze se u drugom dijelu Vodiča za prijavu.

Prilikom planiranja putnih troškova potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • za putovanje se može koristiti javni prijevoz najnižih tarifa (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz 2. razreda, odnosno ekonomska klasa)
 • dopuštena neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 5., stavkom 2., r. br. 31., i člankom 10., stavkom 3., točkom 5.5.1. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/17)
 • moguće je nadoknaditi troškove za plaćene cestarine, tunelarine, mostarine itd.
 • moguće je koristiti organizirane privatne prijevoznike
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnice u Republici Hrvatskoj je do 170 kn, u skladu s člankom 5., stavkom 2., r.br. 19. i 20., i člankom 5., stavkom 10. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/17)
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnica za inozemstvo propisan je Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06) te člankom 5. stavkom 2., r. br. 21. i 22., i člankom 5., stavkom 10. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/17)

Neprihvatljivi troškovi za sva programska područja

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti