Korisnik je o eventualnim prenamjenama unutar svakog odobrenog proračuna dužan izvijestiti Zakladu bilo da šalje obavijest o prenamjeni bilo da traži odobrenje za prenamjenu proračuna.

Korisnik je dužan obavijestiti Zakladu o prenamjenama u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju prenamjene odobrenoga proračuna unutar istog poglavlja proračuna
  • u slučaju prenamjene ukupnih sredstava pojedinih poglavlja proračuna u iznosu do 10 % svakog poglavlja odobrenoga proračuna

U oba navedena slučaja korisnik je nakon izvršene prenamjene odobrenoga proračuna i učinjenoga troška dužan dostaviti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) novu verziju proračuna, koja time postaje sastavni dio ugovora. Nova verzija proračuna postaje sastavni dio ugovora kada Zaklada potvrdi primitak obavijesti o prenamjeni, a korisnik prije navedene potvrde Zaklade ne može napraviti/zatražiti sljedeću prenamjenu. Krajnji rok za prenamjene u navedenim slučajevima je pet (5) radnih dana prije isteka roka za završetak programa/projekta.

Korisnik je dužan obavijestiti Zakladu i zatražiti odobrenje prenamjene u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju brisanja postojećih i uvođenja novih stavki
  • u slučaju prenamjena ukupnih sredstava pojedinih poglavlja proračuna u iznosu većem od 10 %
  • te u drugim slučajevima

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za prenamjenu je petnaest (15) dana prije isteka roka za završetak programa/projekta. Zaklada će na zahtjev za prenamjenu odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva. Korisnici ne mogu zatražiti uvažavanje prenamjena nakon što su promjene već izvršene te se u tom slučaju takvi troškovi neće prihvatiti, odnosno Zaklada će ih smatrati nenamjenski utrošenim sredstvima.

Zahtjev za prenamjenu odobrenoga proračuna korisnik treba uputiti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) s obrazloženjem i prijedlogom nove specifikacije troškova. Ako Zaklada odobri prenamjenu odobrenoga proračuna, Obrazac proračuna postaje sastavni dio ugovora.

Prenamjene moraju biti usklađene s aktivnostima iz programa/projekta.

U Programskom području 1 korisnik ne može zatražiti odobrenje Zaklade za ukidanje radnih mjesta za koje je ostvario bodove prilikom procjene kvalitete prijava te za smanjenje broja radnih sati u odnosu na radno vrijeme definirano predloženim proračunom u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). U tom poglavlju moguće je uvođenje novih radnih mjesta, zamjena postojećih radnih mjesta drugim radnim mjestima, povećanje broja radnih sati ili smanjenje broja radnih sati, ali ne manje od pola radnog vremena. Također je moguća promjena iznosa za pojedina radna mjesta koja su bodovana uz ograničenje da ukupan iznos po pojedinom radnom mjestu koji se pokriva iz sredstava Zaklade ne smije biti manji od 25 % od ukupnog iznosa za to radno mjesto.

Prenamjene trebaju biti svedene na najmanju moguću mjeru u odnosu na broj i učestalost tijekom provedbenoga razdoblja. Zaklada ima pravo ne odobriti prenamjenu sredstava ako se time bitno mijenjaju sadržaj i priroda programa/projekta ili ako se zahtjev ne temelji na objektivnim razlozima za prenamjenu.