Platforma Doma mladih

Platforma Doma mladih

Platforma je pokrenuta zbog dugogodišnje potrebe aktera nezavisne kulturne scene u Splitu za zajedničkim djelovanjem u identificiranju problema lokalne kulturne politike. Projektom se nastavlja i nadograđuje zagovarački proces platforme da se problem neadekvatnih uvjeta u kojima djeluje scena riješi uređenjem Doma mladih. Projektom se nastavlja razvoj Doma mladih kao društveno-kulturnog centra kroz suradnju grada, ustanova u kulturi i udruga. Kroz predložene aktivnosti Platforma utječe na stvaranje pozitivnih promjena u lokalnoj kulturnoj politici, što se očituje u transparentnijim natječajnim procedurama, sustavnoj međusektorskoj suradnji, prijavi DM na infrastrukturne natječaje i ESF, stvaranju pozitivnog okruženja za formalizaciju partnerstva koje omogućava ravnopravno suupravljanje DM, programsko profiliranje, bolje produkcijske uvjete, transparentnije korištenje prostora DM i razvoj publike. Kroz predložene aktivnosti Platforma će ojačati postojeće suradnje i ostvariti nove, kvalitetnije se pozicionirati na lokalnoj sceni, formalizirati civilno-javno partnerstvo, povećati sudjelovanje korisnika u organizacijskoj strukturi DM i građana kroz participativne i inovativne prakse.

Savez udruga Operacija grad

Upgrade - prema prostornoj održivosti

Platforma "UPGRADE - prema održivoj prostornoj infrastrukturi" zalaže se za oblikovanje sistemskih rješenja problema neadekvatne prostorne infrastrukture za djelovanje nezavisne kulture i civilnog društva u Zagrebu, uzimajući u obzir nove potrebe lokalne zajednice i nove okolnosti razvoja suvremenih gradova. Prijedlozi ovih rješenja počivaju istovremeno na institucionalnoj inovaciji, odnosno partnerstvu civilnih inicijativa i lokalnih vlasti, kao i na ukazivanju na napuštene prostorne resurse koji društvenom prenamjenom predstavljaju potencijal za razvoj grada. Sinergijom ovih komponenata razvija se model društveno-kulturnog centra zasnovanog na civilno-javnom partnerstvu, a temeljem njegove uspješne implementacije na primjeru "Pogona" - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Ključna programska nadopuna dosadašnjim primjerima razvijana je unutar konceptualnog okvira Interkulturnog društvenog centra (IDC-a) kroz uključivanje različitih komponenti održivog razvoja - solidarne ekonomije, ekologije, uključivosti te kulture i umjetnosti.

Platforma za Društveni centar Čakovec

Društveni centar Čakovec

Početkom 2014. godine organizacije civilnog društva, neformalne inicijative, društveni i kulturni aktivisti i radnici, arhitekti i građani pokrenuli su zagovaračke aktivnosti s ciljem osiguravanja adekvatnog javnog prostora za društveno-kulturni centar u Čakovcu. Početak djelovanja Platforme za Društveni centar Čakovec fokusirao se na revitalizaciju neiskorištenog javnog prostora na području bivše vojarne, no zbog političkih i privatnih interesa lokalnih vlasti, završio je neuspješno. Nastavilo se propitivanjem različitih drugih prostornih mogućnosti za smještaj društveno-kulturnog centra (npr. bivša tvornica MTČ u centru Čakovca) - također neuspješno. Početkom 2017. godine zagovaračke aktivnosti fokusirale su se na uspostavljanje civilno-javnog partnerstva s Međimurskom županijom kroz model suupravljanja zgradom Scheier. Početkom rujna potpisan je sporazum o suupravljanju za razdoblje 2018.-2020. godine. U 2018. godini Platforma nastavlja s razvojem i organizacijom zagovaračkih i društveno-kulturnih aktivnosti. Fokus je na daljnjem razvoju civilno-javnog partnerstva, standardizaciji modela suupravljanja prostorima te kontinuirana provedba društveno-kulturnih programa.

Savez udruga Rojca

OTVORENA PLATFORMA ROJC - platforma Saveza udruga Rojca

"Otvorena platforma Rojc" platforma je Saveza udruga Rojca koju osim SUR-a čini 6 udruga Saveza i Istarska kulturna agencija. Rukovodi se idejom otvorenosti te svoju svrhu vidi u razvijanju odnosa i suradnji kao temelja održivih zajednica. Misija Platforme je razvoj DC Rojc kao nezavisnog prostora u kojem se isprepliću kulturne i društvene prakse koje razvijaju i osnažuju zajednicu. Ciljevi platforme su jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc; bolje pozicioniranje izvaninstitucionalne kulture i nezavisnih društveno-kulturnih centara na lokalnom i regionalnom nivou; podizanje vidljivosti DC Rojc; razvoj medija zajednice; poticanje kulture uključivanja, dijeljenja i dijaloga. Platforma zagovara inovativne modele upravljanja i održivog razvoja DC Rojc kao polivalentnog kulturnog prostora sa širokim programskim aktivnostima, čije se bogatstvo očituje u pluralizmu ideja i odnosa. Platforma će provesti 6 grupa aktivnosti: Aktivnosti unapređenja suupravljanja DC Rojc; Podizanje vidljivosti i otvorenosti Centra; Umrežavanje i razvoj medija Centra Rojc; Aktivnosti razvijanja zajednice; Razvoj edukacijskih programa i Okrugli stol o položaju i stanju nezavisne kulture u Istarskoj županiji.

Savez udruga KAoperativa

KAoperativa

Platforma KAoperativa usmjerena je prema razvoju i povezivanju organizacija na području lokalne nezavisne kulturne scene i dugoročnom utjecaju na gradsku kulturnu i društvenu politiku. KAoperativa je jedini oblik formalizirane mreže organizacija u nezavisnoj kulturi u Karlovcu i županiji uz aktivno programsko, zagovaračko i taktičko povezivanje, konsenzualni način donošenja odluka, specifičnost programa i estetike, prepoznatljivog vizualnog i operativnog identiteta te stalnu prisutnost u medijskom prostoru.
Aktivnosti platforme u sljedećem periodu bit će usmjerene na širenje utjecaja na druge javne prostore koji se mogu povremeno ili privremeno koristiti za kulturne i društvene namjene, nastavak dijaloga i partnerstva s lokalnom upravom, informiranje i uključivanje šireg građanstva za koncepte, modele upravljanja i korištenje društveno-kulturnog centra u zgradi Hrvatskog doma te općenito razvijanju građanske participacije u odlučivanju i korištenju javnih prostora. Mreža će se posebno osvrnuti na jačanje transparentnosti pri dodjeli sredstava iz javnih izvora, baviti se problemom odlaska mladih iz Karlovca i jačati suradnju s kulturnim institucijama.

Društvo arhitekata Varaždin

Čiji je ovo grad?

Hrvatski gradovi raspolažu vrijednim, ali zanemarenim prostorima u javnom vlasništvu. Kvalitetni javni prostori (JP) stvaraju osjećaj zajedništva, potiču razvoj građanskog identiteta i kulture, društvenih veza te utječu na sreću ljudi. Vrijednost grada definirana je njegovim JP i neophodno je koristiti inovativnu metodologiju s participativnim i integralnim pristupom u njegovom planiranju. Lokalne udruge arhitekata razvijaju suradničku, zagovaračku platformu za integralno, participativno i suvremeno planiranje i uređenje JP i postizanje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama pet hrvatskih županija: Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Karlovačkoj, Istarskoj i Varaždinskoj. U aktivnosti će biti uključene različite OCD i ustanove s područja kulture i umjetnosti te drugi dionici važni za planiranje i uređenje JP. Razmjenjivat će se znanja i iskustva o suvremenom planiranju i načinima sudjelovanja zajednice u interveniranju u JP i tako jačati kapaciteti lokalnih društava arhitekata i drugih dionika za participativno i integralno planiranje JP; povećati svijest javnosti o potencijalima JP i važnosti sudjelovanja svih dionika u njihovom kreiranju; izraditi prijedloge i preporuke za planiranje JP u lokalnim uvjetima pet hrvatskih županija.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

Platforma LGBT Centra Split

LGBT Centar u Splitu postoji od 2013. godine, ali od onda nije zaživio kontinuiranim programom, kako zbog same neadekvatne opremljenosti prostora i nespremnosti gradske uprave da dalje investira u prostor, tako i zbog njihovog netransparentnog upravljanja gradskim prostorima općenito, zbog ograničenja postojećih modela financiranja kroz javne natječaje jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugih nacionalnih izvora, te na kraju, i zbog samog propusta zajednice i udruga da pri donošenju Kulturne strategije Grada Splita 2015.- 2025. izbore značajnije mjesto LGBT centra u samoj strategiji kulturnog razvoja grada. S druge strane, cijeli niz organizacija u gradu bavi se LGBTIQ+ zajednicom kroz umjetničke, kulturne, društvene i sportske programe, a pritom nemaju vlastiti prostor za rad, kao ni adekvatne prostore za realizaciju svojih programa. Cilj povezivanja organizacija u Platformu LGBT centra je razvoj postojećeg centra u programski bogati društveno-kulturni centar koji će biti žarište LGBTIQ+ kulture i društvenog života ne samo u gradu Splitu nego i regiji, te time značajno utjecati na kvalitetu života LGBTIQ+ zajednice.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

MI plus - suvremena medijska platforma Istre

"MI plus" je otvorena platforma za razvoj suvremenih medijskih kultura u Istri, a čine je Labin Art Express, Sonitus, Faro 11, Plime, IKA i Metamedij. Platforma je usmjerena na zagovaranje oblikovanja, provedbe, praćenja i vrednovanja kulturne politike u području razvoja izvaninstitucionalne scene. Nastavlja rad "Mp3" platforme, a pod novim imenom želi formalizirati status osnivanjem formalne mreže udruga. "Mp3" platforma, koja djeluje od 2015., imala je vidljiv utjecaj na provedbu Istarske kulturne strategije te je potaknula pozitivne promjene u polju lokalne kulturne politike. Metodologija rada utemeljena je na istraživanjima i razmjeni znanja članica i drugih važnih aktera u kulturi u zemlji i izvan nje. Iz nje proizlaze prijedlozi za unapređenje kulturnih politika i suvremene umjetničke scene. Programiranje u novomedijskoj kulturi osniva se na dugoročno neodrživim prijateljskim odnosima koji mogu prouzročiti pad kvalitete programa. Za održavanje i unapređenje stanja potrebno je razviti produkcijske uvjete, osigurati institucionalne potpore, povećati društveni status novomedijske kulture te raditi na obnovi i/ili izgradnji nove infrastrukture, što su i zagovarački ciljevi ove platforme.