Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Metamedia Lab 2019

Projekt Metamedia Lab fokusira se na produkciju i distribuciju radova suvremenih intermedijalnih umjetničkih praksi te naglašava važnost suvremene umjetnosti i njezinog kritičkog odnosa naspram trenutne društvene i kulturne stvarnosti. Programi Metamedia Lab-a povezuju umjetnost i znanost, a referiraju se na relevantne pojave suvremenog društva te društva budućnosti. U radovima Metamedia Lab-a ne susreću se klasični mediji u njihovom čistom obliku, već se upotrebljavaju nove vrste eksperimentiranja medijima i formatima umjetničkog izražaja, s obzirom na temu i problem koje umjetnici žele iskomunicirati s publikom. Također, upotrebom raznih medija, Metamedia Lab propituje njihove različite funkcije, potencijale i diskurzivne naboje te ih često zamjenjuje novim alternativama. Ovogodišnji Metamedia Lab pokreće dijalog između stručnjaka (znanstvenika, umjetnika, dizajnera) te korisnika (publike) o mogućnostima jezika (verbalni, pisani, glazbeni, vizualni), promišljajući njegove buduće alternativne forme u umjetničkom i društvenom kontekstu. Projekt pridonosi organizacijskim i programskim kapacitetima za umjetničku produkciju i distribuciju kvalitetnih i inovativnih radova domaćih autora.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Izvana/iznutra

Program Izvana/Iznutra temelji se na ideji da umjetničko djelo može biti polje susreta različitih društvenih skupina. Osnovna ideja programa je kolaborativna: riječ je o zajedničkom kreativnom radu marginaliziranih skupina i umjetnika s ciljem istraživanja mogućnosti umjetničke suradnje onih koji su izvana (isključeni iz umjetničke produkcije), a opet unutra (dio društva), s onima koji su unutra (uključeni u umjetničke tokove), a opet izvana (na slobodi). U ovom radu istražuju se dva pitanja: koliko rad s marginaliziranim skupinama i prilagodba ograničenjima institucija može potaknuti umjetnike na iznalaženje novih umjetničkih formi te koliko artikulacija životnih priča koje odstupaju od uobičajenoga građanskog iskustva može doprinijeti propitivanju društvenih paradigmi i funkcija umjetničkog rada. Program se sastoji od kulturnih programa (kina, radija i književnog kluba), kreativnih radionica (stripa, kreativnog pisanja i radija) u dvije kaznionice i jednom zatvoru, multimedijalnog festivala, digitalizacije radova i medijska kampanje namijenjene promociji programa unutar institucija te uspostavljanju kontakta i dijaloga sa širom javnosti.

FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA – FADE IN

FANTASTIČNO DOBRI DOKUMENTARCI

Program "Fantastično dobri dokumentarci" provodi se strateški, u kontinuitetu od 2013. godine i usmjeren je na razvoj produkcije i distribucije audiovizualnog sadržaja čiji je osnovni cilj poticanje kritičkog djelovanja i razvijanje kreativnog sektora. Predloženi umjetnički projekti objedinjeni pod programom "Fantastično dobri dokumentarci" pojavljuju se u formi angažiranog, kreativnog, hibridnog, eksperimentalnog i istraživačkog dokumentarnog filma i videa. Oni svojim temama zagovaraju razvoj demokratskog društva, bave se društveno osjetljivijim i nedovoljno zastupanim pitanjima osnovnih ljudskih prava, dijaloga, ekološkog i ekonomskog razvoja zajednice. Navedeni program za cilj ima stvaranje stabilnih uvjeta i produkcijske podrške za razvoj novih ideja mladih neafirmiranih, ali i već afirmiranih autora koji se bave manje razvijenim, nekomercijalnim umjetničkim praksama te distribuciju njihovih radova na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Programom se želi osnažiti razvoj dokumentarnog filma i njegova utjecaja u društvenom i kulturnom prostoru, postavljajući ga kao bitan faktor propitivanja društveno relevantnih i aktualnih tema koje odmiču od dominantnih politika.

Kinoklub Zagreb

Amaterska filmska produkcija i distribucija radova Kinokluba Zagreb

Poticanjem amaterske filmske produkcije i distribucije Kinokluba Zagreb nastoji se pripadnicima lokalne kulturno-umjetničke i šire zajednice omogućiti lak pristup produkcijskim alatima i edukaciji potrebnima za kreativno izražavanje u filmskom mediju. Kroz svoj cjeloviti program organizacija potiče filmske proizvodnje – od početničkih filmskih škola namijenjenih svima do naprednih kreativnih radionica usmjerenih na već etablirane autore, od filmskih projekcija namijenjenih umrežavanju filmskih amatera do dubinskih analiza filma i predavanja profesionalaca, od besplatne posudbe filmske opreme do individualnog savjetovanja. Želja je osvijestiti nužnost demokratičnosti amaterskog pristupa radu koji jedini dopušta potpunu autorsku slobodu te u suradnji s organizacijama i izvan filmsko-umjetničkog područja nastoji se potaknuti inovativnost i kreativnost korisnika i šire publike, podižući pritom kvalitetu proizvoda Kinokluba.

Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo" – kazališna družina

Produkcija i distribucija umjetničkih radova BADco. u 2019. godini

Umjetnički kolektiv BADco. 2019. ulazi u dvadesetu godinu kontinuiranog rada s institucionalnim suradnjama s MSU u Zagrebu, HNK Ivana pl. Zajca i MMSU u Rijeci te Art radionicom Lazareti u Dubrovniku, a nastavak programa "Rad panike" u sklopu EPK Rijeka uključuje umjetničke rezidencije, istraživačke suradnje sa studentima te predstavu "rePUBLIKA U ORKESTRU". Umjetničko istraživanje "Koreografiranje ruptura" priprema je za 2020. BADco. planira dva boravka u Chicagu (SAD) u sklopu projekta "Nemogući plesovi" koji metodološki i pedagoški istražuje rad kazališne skupine Goat Island: u sklopu trijenala IN>TIME2019 i izložbe u Kulturnom centru Grada Chicaga čija su daljnja gostovanja planirana za 2020. Aktivnosti planirane za 2019. su produkcija i predstavljanje projekta "Nemogući plesovi" u Zagrebu i Chicagu; produkcija i predstavljanje rekonstrukcije "oplà-stick" u MSU-u, Zagreb; rezidencije i istraživačke suradnje u sklopu EPK Rijeka, suradnja s MMSu-om; produkcija i distribucija predstave "Republika u orkestru" u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci; umjetničko istraživanje "Koreografiranje ruptura"; međunarodna i lokalna distribucija predstava i filma "Vremenske bombe".

90-60-90 / Platforma za suvremenu umjetnost

Galerija 90-60-90 / Tišina

Projekt Galerija 90-60-90 obuhvaća niz likovnih događanja u kojima sudjeluju mladi neafirmirani kao i afirmirani umjetnici iz zemlje i inozemstva, nastavljajući kontinuitet promoviranja suvremene likovne umjetnosti u okviru alternativnih izložbenih prostora i propitujući zahtjeve umjetnika i publike kao i poziciju institucije galerije u kontekstu suvremene kulturne proizvodnje. Programska koncepcija galerije usmjerena je na novomedijske oblike suvremene umjetničke prakse. Specifičnost projekta Galerija 90-60-90 su programi koji uključuju različite kulturne subjekte i isprepliću polja njihova djelovanja, te različite prezentacijske oblike i programe koje karakterizira tematska objedinjenost unutar jednog izlagačkog ciklusa. Objedinjenost temom aktualizira projekt u društvenom kontekstu i potiče razvoj društveno-angažiranog umjetničkog stvaralaštva. Ciklus izložbi u 2019. godini nadovezuje se na tematski ciklus izložbi u 2018. godini i obuhvaća pojam – Tišina. Ovim ciklusom izložbi promišlja se tišinu u osobnom (tišina kao introspekcija) i političkom smislu (tišina kao zahtjev za ukidanjem politizirane buke), uključujući sve umjetničke discipline.

Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

Supporting and stimulating contemporary dance!/Podrška i poticaj suvremenom plesu u Karlovcu

Projekt se fokusira na poticanje stvaralaštva i promociju u području suvremenih umjetničkih plesnih praksi, njegujući inovativan i interdisciplinarni pristup umjetnosti. Projekt je usmjeren na razvijanje /vrednovanje nekomercijalnih suvremenih kulturnih sadržaja, istraživanje i produciranje novih plesnih i interdisciplinarnih projekata u kulturi te promicanje umjetničkih, plesnih i izvedbenih sadržaja. Kroz produkciju i distribuciju vlastitih predstava, programa suvremenih plesnih autora i kompanija, rezidencijske boravke te radionice gostujućih umjetnika izravno se djeluje na razvoj suvremenog plesa u Hrvatskoj i njegovu relevantnost u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okviru. Inovativnim, istraživačkim i angažiranim pristupom u produkcijskom i distribucijskom radu izravno se utječe na poimanje suvremene kulture, posebno u lokalnom doticaju sa zajednicom. Spajajući posebnost karlovačkih lokacija, izvrsnih umjetnika i stručnjaka, aktivnosti projekta nose kreativni, edukativni, umjetnički i izvedbeni dio, a privlačnost programa je njihovo održavanje na specifičnim lokacijama kao i jedinstveni oblici plesne suradnje, spajajući tako i izvrsnost umjetničkog programa.

Domino

Program produkcijske i distribucijske podrške udruge Domino

Dominova platforma podrške produkciji i distribuciji hrvatskih umjetnika provodi se kroz strateške pravce djelovanja udruge – organizacije događaja u kulturi te podrške nezavisnoj sceni. U sklopu organizacije događaja u kulturi, Domino distribuira radove umjetnika na festivalima udruge u Hrvatskoj – Queer Zagreb, Perforacije i Sounded bodies festival, čime se ostvaruje prezentacija u više gradova: Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Osijeku i drugdje. Programom podrške nezavisnoj sceni, realiziraju se produkcije i koprodukcije, te distribucije radova i izvan naših festivala u Hrvatskoj – gostovanjima na tuđim programima te u inozemstvu. U sklopu ove programske linije producira se i distribuira više od desetak produkcija godišnje te organizira i do 20-ak gostovanja u inozemstvu. Potiče se međusektorsko razmatranje područja od društvene važnosti (marginalizirani identiteti, politički angažiran izričaj, pitanja ekologije), suradnje institucionalne i nezavisne kulturne scene te nedovoljno od strane sustava podržane forme (suvremeni ples, eksperimentalni pristup, performans).

Plesni centar Tala

TALA

Program proizlazi iz kontinuiranog i sistematičnog rada organizacije u području suvremene izvedbene umjetnosti na mapi Zagreba, Hrvatske i Europe. Načini, modeli i pristupi na kojima se temelji Talin program su interdisciplinarni i multimedijalni oblici stvaralaštva, istraživački i eksperimentalni aspekti stvaranja koji rezultiraju novim autorskim konceptima, novim umjetničkim praksama, novim strujanjima, estetikama i poetikama. Aktivnosti uključuju produkciju i realizaciju 20. izdanja festivala Platforma HR te produkciju i realizaciju istraživačkog projekta TASK. U kontekstu definiranih strateških ciljeva i orijentiranosti na mladu publiku, u 2019. prioritete ima programacija KLIKER festivala u Zagrebu te Streetforma festival koji svoja vrata otvara mladim autorima i plesačima. U okviru novog ciklusa LLB- EU projekta (2018. – 2022.) dio programa je i Choreo Convention koji će prezentirati viziju razvoja suvremenog plesa za mlade. Nastavlja se provedba niza stručnih seminara, rezidencija, plesnih tečajeva i međunarodnih suradnji. Osim distribucije starijih autorskih projekata, u pripremi su i dva nova autorska projekta.

Udruga Prostor Plus

Prostor djelovanja

Prostori napretka, umrežavanja i podrške su programska linija kojom organizacija nastoji njegovati istraživački i suradnički pristup umjetničkom stvaralaštvu. Odnosi se na Festival Periskop i gostovanja izvedbi domaćih i internacionalnih umjetnika. Program Novi horizonti podržava rad mladih umjetnika s produkcijskom, mentorskom te medijskom podrškom. U narednom ciklusu planira se istraživanje potreba i oblikovanje plana podrške mladim plesnim umjetnicima, a programom Variete potaknuti razvijanje produkcije kratkih izvedbenih formata. Prostori igre i inspiracije programska je linija kojom se nastoji unaprijediti razvoj publike i programa za djecu i mlade. Tako se kroz program KLIKER želi prikazati predstave koje su komunikacijski i sadržajno prilagođene toj dobnoj skupini. U sklopu Žiroskopa je program radionica za djecu kontinuirano kroz cijelu godinu. Treća linija, Prostori različitosti, prepoznavanja i uvažavanja, obuhvaća projekte koji inovativno, socijalno osviješteno i interdisciplinarno pristupaju različitim temama. U sklopu Žiroskopa planiraju se kontinuirane inkluzivne radionice djece i odraslih i osoba s težim fizičkim oštećenjima.

Mavena – 36 njezinih čuda

NMG_NovoMedijska Galerija

NMG – NovoMedijska Galerija je platforma suvremene novomedijske umjetnosti pokrenuta 2010. s ciljem produkcije, prezentacije, promocije i distribucije novomedijske umjetnosti i umjetnika mlađe generacije. Koncept NMG usmjeren je na istraživačke i participativne programe vezane uz teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Kontinuirani godišnji program realizira se kroz programe NMG PRODUKCIJA, NMG EDUKACIJA, NMG REZIDENCIJA i NMG@PRAKTIKA. Programi se odvijaju u prostoru galerije Praktika i Doma mladih Split, kao i u javnim gradskim prostorima te je dosad realizirano više od 80 različitih medijskih projekata mladih umjetnika. Kroz nove medije i eksperiment u različitim formama umjetničkog izražaja projekti problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj program tako pruža uvid u najnovije umjetničke prakse te odabirom autora i tema aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti, a publici predstavlja stalan program suvremene umjetnosti koji je participativan, edukativan i besplatan.

Eurokaz

Eurokaz sezona 2019.

Eurokazov program sastoji se od produkcijskog, prezentacijskog i segmenta usmjerenog na umjetničke društvene prakse. "Posljednji dani čovječanstva" i "Glembajevi" bave se oprekom u kojoj se hrvatsko društvo teško snalazi, onoj između domoljublja i otvorenosti života. Jedno drugo ili isključuju, ili se opreku nadilazi ograničenjem otvorenosti (u ime građanskog moralizma) ili pak korporacijskim patriotizmom (todorićevskih formula). Ovaj segment pokušava odgovoriti na pitanja mogu li se ti pojmovi promatrati kao zasebni entiteti te može li se o njima misliti kao što mislimo o ribi i mesu – razlikujem ih, ali ih podjednako volim? Drugi segment, skromniji, ali katkad precizniji nasljednik Eurokaz festivala, nudi uvid u prijevoje kreativnih nedoumica skupina koje su u Eurokazovu aranžmanu već gostovale u Zagrebu – La Fura dels Baus, Forced Enertainement i Teatro Tatro, i povlači paralelu sa svjetskim postignućima. Treći segment pokušava dati obol trendovima kulturnih politika. "Pjesma cvrčka" ulazi u prostor normiranja i stereotipa oslobođenim poetskim slikama; "SuKULTURA" pokušava dinamizirati smisao javnih kulturnih ustanova, a "Publikaz" radi na približavanju publike i na rub odbačene umjetnosti.

de facto, kazališna grupa

Visiting Arts

Projekt Visiting Arts u 2019. godini ostvaruje se kroz tri programske smjernice. Prva se odnosi na proizvodnju međunarodnih i koprodukcijskih projekata. Druga je usmjerena na distribuciju postojeće produkcije de facta: Born to please, Folk Acts, Trilogija i Bolji život. Treća obuhvaća razvoj hrvatske i međunarodne umjetničke platfome kroz festival Dance INN, širenje aktivnosti sa stalnim partnerima Teatar ITD, AR Lazareti, Knap te umrežavanje s novim regionalnim i inozemnim partnerima kroz mrežu APAP – Performing Europe, financiranu od EU. Visiting Arts – Umjetnost koja posjećuje ili Umjetnost koju netko posjećuje – ima za cilj približiti suvremeni ples i kazalište široj publici; povezati hrvatske i međunarodne umjetnike u promišljanju inovativnih načina produkcije i distribucije radova u suvremenom umjetničkom okruženju. Projekt je plod rada kompanije de facto na obogaćivanju vlastitih resursa i suradnji s nizom europskih i hrvatskih umjetnika, produkcijskih kuća i festivala. Projekti na ovaj način posjećuju publiku dok umjetnici i publika sudjeluju u tim projektima iskustveno, radionički i edukacijski.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

Motel Trogir 2019

MOTEL TROGIR od svog začetka funkcionira kao projekt i građanska kampanja usredotočena na društvenu valorizaciju i formalnu zaštitu arhitektonske ostavštine kasnog modernizma u Hrvatskoj, graditeljske baštine kojoj još uvijek nije posvećena sustavnija institucionalna pažnja, s posebnim naglaskom na zaštitu jadranskih motela arhitekata Ivana Vitića te arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti srednjodalmatinskog modernizma. Strategijom prikupljanja stručne potpore, javnim informiranjem putem medija i društvenih mreža te partnerstvom s lokalnim udrugama koje se bave baštinskim aktivizmom, MOTEL TROGIR nastoji na preusmjeravanju javnog diskursa prema konstruktivnim idejama za očuvanje nasljeđa modernizma te artikulaciji društveno odgovorne pozicije nasuprot privatizaciji. Projekt je razvio specifičnu metodologiju koju se može opisati kao spoj građanskog aktivizma te znanstvenog, publicističkog, kustoskog i edukativnog rada. Uz javne tribine i predavanja, kontinuirano se organiziraju umjetnička događanja međunarodnog karaktera, stručno vođene šetnje te izložbeni projekti koji širu javnost senzibiliziraju za modernu arhitektonsku baštinu jadranske regije i šire.

Udruga Factum

Factum produkcija i distribucija

Kroz godine Factum je uvodio nove autore, nove teme i ulazio u nove kreativne avanture, a pokazatelj uspjeha su recentni filmovi koji su samo u protekle dvije godine dobili 15-ak domaćih i stranih nagrada. Ulaskom u treće desetljeće svog postojanja, organizacija prepoznaje potrebu za glasnim suprotstavljanjem negativnim društvenim tendencijama i stvaranjem prostora slobodnog od cenzure. S druge strane, s obzirom na razvoj tehnologija i njihovu sve veću dostupnost, želja je otvoriti se novim, mladim autorima i pružiti im mogućnost i alate da se filmski izraze. Osluškujući potrebe publike, ali i u želji da se ide ukorak s novim tehnološkim trendovima i inovacijama u distribuciji filmova, pokrenuta je, osim klasične festivalske i kino distribucije, online distribucija i projekt Factum Online, interaktivna platforma za dokumentarni film. Festival ZagrebDox stavlja poseban naglasak na raznovrsnu publiku te tako kreira program u namjeri da publici pruži zaokruženu priču o temama koje zaokupljuju javnost, informirajući ih o društvenim zbivanjima u svijetu, društvenim kontroverzama, različitim mišljenjima, ali isto tako i prikazujući najznačajnije svjetske dokumentarne naslove.

Multimedijalna koliba

Multimedijalna koliba: razvojna podrška organizaciji u svrhu rasta produkcije i distribucije programa iz područja suvremenog plesa, improvizacije, somatike i radiofonijskog teatra

Područja djelovanja Multimedijalne kolibe su suvremeni ples (s naglaskom na improvizaciji), radiofonijski teatar te somatika kao pristup tijelu i pokretu, ali i širem društveno-političkom djelovanju kroz umjetnost. Kolibini programi promišljaju novu ulogu umjetnosti i njezin potencijal za društvenu promjenu kroz aktivnu participaciju i osobno iskustvo te su namijenjeni širokom krugu korisnika. Projekt za cilj ima rast broja i opsega projekata organizacije te povećanje njihove dostupnosti širem krugu korisnika. Djelovanje Kolibe usmjereno je na afirmaciju društvene relevantnosti marginaliziranih izričaja te na prepoznavanje njihovog potencijala, kako za osobnu tako i za društvenu promjenu. Kroz poticanje inovativnih izričaja Koliba pridonosi bogatstvu kulturne scene te doprinosi razvoju i edukaciji publike za suvremenu umjetnost (kroz interaktivne i participativne projekte, predavanja, razgovore, publikacije...). Jedan od ciljeva projekta je i pospješivanje povezivanja s partnerskim organizacijama bliskog područja djelovanja i s njima povezane nove mogućnosti financiranja i razvoja projekata na međunarodnoj razini.

IKS FESTIVAL

Inovativna kazališna scena Split

Inovativna kazališna scena djeluje kao snažno središte inovativnih praksi u Splitu kroz cjelogodišnji program produkcije i distribucije projekata suvremene plesne umjetnosti, postdramske umjetnosti, performans art scene, glazbeno scenske i interdisciplinarne umjetnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou kroz projekt IKS Festival Međunarodni festival suvremenog kazališta. Tijekom proteklih godina ostvarena je razmjena programa na nacionalnom nivou s Mrežom za izvedbene umjetnosti, mrežom KLIKER te se nastoji stvoriti uvjete za razvoj istraživačkih umjetnosti, eksperimentalnog kazališta i interdisciplinarnih programa u još uvijek nedovršenom centru za nezavisnu kulturu Dom mladih. Inovativna kazališna scena Split sastoji se prvenstveno od produkcije i distribucije umjetničkih predstava i projekata, provođenja programa istraživanja suvremenih umjetničkih praksi kroz interdisciplinarni pristup, a pri tome ohrabruje one radove i djelovanja koja odstupaju od tradicije. Poseban naglasak stavlja na razvoj potencijala splitske kulturne scene – umjetnika i razvoj publike kroz aktivnosti tijekom cijele godine.

POLYGON – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI

Polygon OS – Polygon operativni sustav – umjetničko istraživačka platforma za produkciju i distribuciju radova iz područja suvremenih umjetničkih praksi

POLYGON OPERATIVNI SUSTAV ima za cilj razvoj i poboljšanje temeljnog organizacijskog modela rada u sferi suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi sa svrhom uspostavljanja stabilne logistike i profesionaliziranja administrativno-produkcijskog okvira kako bi se stvorila platforma rada i razmjene i potaknula istraživanja i propitivanje granica disciplina i područja, inovativnih pristupa u korištenju materijala, metoda, formata i medija, estetskih i konceptualnih iskoraka u suvremenim umjetničkim i kulturnim praksama okrenutim prema društvenom angažmanu i zajednici, baveći se pitanjima kao što su društvena kohezija, izgradnja potencijala zajednice, pitanja manjina, ljudski rad, migracije, teritoriji i moć, arhitektura i pokret, ekonomija i povijest, i sl. Polygon kao organizacijska forma i nadalje zadržava eksperimentalni oblik koji je zamišljen kao prostor propitivanja modela organizacijske arhitekture u prostornom i protokolarnom smislu i u kontekstu novih medija i interneta kao logističko-komunikacijske platforme. I nadalje se teži inovativnim organizacijskim formatima i "ne-prostoru", tj. prostoru društvenih mreža/internetu kao logističkoj platformi.

Udruga Blank

Blankov istraživački inkubator

Blankov istraživački inkubator intermedijalni je program s filmom kao ključnim medijem, koji spaja dokumentarni film i istraživačko novinarstvo, a zamišljen je kao serija dokumentarnih filmova s naglaskom na autorski film temeljen na istraživačkom novinarstvu. Blankov istraživački inkubator obuhvaća produkciju i distribuciju dokumentarnih filmova koji se temelje na ozbiljnom istraživačkom radu te komplementarne aktivnosti poput Muzeja korupcije, projekta Kiosk koji spaja istraživačko novinarstvo i filmski medij te filmsko djelovanje Blankove grupe umirovljenika koji rade društveno propitivačke, angažirane i autorefleksivne filmove.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA – OTVORENI LIKOVNI POGON – ZAGREB

UMJETNOST U JAVNOM INTERESU

Na temelju rezultata i otvorenih pitanja iz 2018. u sljedećem razdoblju nastavlja s dvije programske linije: umjetnički pojmovnik javnog prostora – UPJP i Demokratizacija kulture sjećanja – DKS. Također se bavi lokalno akutnim temama, primjerice odnosom institucionalnog i osobnog sjećanja, postindustrijskom situacijom i korupcijom na lokacijama kao što su Drniš-Knin, Karlovac, Osijek, Slavonski brod, Šibenik. Unutar programa UPJP kroz produkciju, mentoriranje i kuriranje site-specific intervencija mladih lokalnih umjetnika stvara se kompendij kritičke umjetničke prakse u javnom i socijalnom prostoru zajednice, objavljuje stručni pojmovnik te tako ojačava umjetnička produkcija u odabranim sredinama. Drugo programsko područje – DKS – obračunava se s instrumentalizacijom spomenika 2. svjetskog rata i Domovinskog rata s ciljem poticanja rekoncilijacije. Istražuju se primjeri prijepornih spomenika in situ, uz kritički i analitički pristup dokumentira se stanje na terenu u suradnji s lokalnim akterima i građanima. Želja je osnažiti lokalno stanovništvo, nudeći im siguran prostor za razmjenu mišljenja kroz radionice, javne razgovore, manju mobilnu izložbu i online arhiv.

Montažstroj

Stabilizacija udruge u novim strateškim izazovima

Montažstroj se u 2019. godini nastavlja baviti društveno relevantnim temama: političnošću obrazovanja kroz predstavu "Mladež bez boga" u Zagrebačkom kazalištu mladih; rastućim nacionalizmom kroz daljnju distribuciju predstave "Krleža ili što su nama zastave i što smo mi zastavama da tako za njima plačemo", fenomenom zatvaranja granica Europske unije, te pojačanim tehnološkim nadzorom nad granicama i ljudima kroz istraživačko umjetnički projekt "Vrati se lađo moja", kao i rastakanjem koncepta države blagostanja i javnog zdravstva na primjeru nikada dovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu – uz stvaranje filma "Nedovršeno", kroz početak sistematizacije opsežne arhivske građe koja je dosad prikupljena o toj temi, te interakcijom s građanima, čime publika ovog projekta postaje ujedno i protagonist, u interakciji s kojim se namjerava propitati posljedice neoliberalne politike na zdravstveni sustav, te naglasiti da se ova tema ne tiče samo pojedinaca, nego čitavog društva. Misija Montažstroja ostaje nepromijenjena – stvaranje umjetnosti koja je posvećena osvještavanju društvenih proturječja, umjetnosti koja je kritična, inovativna, utemeljena na eksperimentu i dubinskim istraživačkim aktivnostima.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

TROTEKA / DVA FASCIKLA

Izvođačka platforma pod naslovom "Troteka" sadrži materijale koji izviru iz rada jednog čovjeka ili više ljudi datiranih u periodima od 1912., 1977., i 2012. godine (Filmska teka, Pedagoška teka, Radijska teka). "Troteku" čine tri programske linije koje prakticiraju raznovrsne tehnike glasovnog, šumovnog, vizualnog izraza. Odabir materijala na kojima se radi odnosi se na područje filozofske pedagogije, postfilma, slobodnog radija i proizlazi iz recentnih interesa organizacije: osuvremenjavanja i uspostavljanja veza postnoise zvuka danas i futurističke umjetnosti buke, aktualnih procesa preobražaja inteligencije tehnonaukom, osvjetljavanju performativnosti filma i zagonetke oko njegovog performativnog dvojnika. Izvođačka platforma (DVA FASCIKLA) datirana je 1950. i 2018. godine, a čini je linija radioničke prakse šahtofonije za djecu na primjereno izgrađenim modelima Šahtofona uz instrukcije u obliku grafičke kolorističke partiture za vokalno-instrumentalno izvođenje i postlutkarske produkcije predstave "Dr. Miserabilis", zanemarene autorice pod pseudonimom Dunja Robić, članice Družine mladih, jednog od skrivenih mjesta iz kulture prošlog Zagreba.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Ekologije suvremenosti – kulturna logika postkapitalizma // Ecologies of Contemporaneity – Cultural Logic of Post-Capitalism

Projekt "Ekologije suvremenosti – kulturna logika postkapitalizma" apelira na neodrživost globalne reprodukcije kapitala kroz konzumerizam i strukturno nasilje nad ljudima i okolišem. Ekologije ovdje podrazumijevaju metodologije tzv. "situated knowledge" – znanja koje je locirano, ali ne i ograničeno lokalitetom. Polazeći od istraživanja i kritičke refleksije, uz otklon od dominantnih koncepcija i umrežavanje s brojnim partnerima, program organizacije oblikuje se kroz četiri tematska područja: Povijest suvremenosti; Kritički turizam; Politike zelenog prostora; Novi materijalizmi. Ovi konceptualni fokusi fertiliziraju umjetničke, ali i svakodnevne kulturne prakse, te ukazuju na brojne mogućnosti intersektorske suradnje. Glavni rezultat trogodišnjeg perioda 2019. – 2021. je velika međunarodna izložba u MMSU Rijeka. Središte izložbe je interdisciplinarni, dijakronijsko-sinkronijski osvrt na manifestaciju "Međunarodni umjetnički susreti u Veloj Luci 1968. – 1972.", uz recentne kustosko-umjetničke produkcije s međunarodnim vrednovanjem, uz popratnu publikaciju i simpozij. Strateški partneri su MMSU Rijeka i Delta Lab Sveučilišta u Rijeci, uz niz lokalnih, regionalnih i međunarodnih aktera.

UDRUGA BACAČI SJENKI

1. Izmještanje pogleda na stvarnost

Na tragu glavne osnove djelovanja BS – produkcijska, stvaralačka i distribucijska učinkovitost, predstavljena je provedba programa "Izmještanje pogleda na stvarnost", čije su četiri glavne smjernice komplementarne s dosadašnjim djelovanjem organizacije. Prva smjernica djelovanja programa odnosi se na obrazovno-produkcijske projekte putem kojih se provode kritičko-refleksivni te inovativno-istraživački, obrazovno-odgojni programi opismenjavanja djece, mladih, odraslih te stručnjaka. Urbano-istraživački projekti čine drugu smjernicu provedbe programa te se bave baštinom i nasljeđem kroz suradnju s lokalnim zajednicama i interdisciplinarnim stručnjacima u pojedinom gradu, izabranom lokalitetu ili zgradi. Treća smjernica provedbe uključuje participativne, multimedijalne i izvedbene projekte koji inovativno i angažirano nakon kritičke analize odabranog problema društva ili društvene skupine te dubinske refleksije o mogućim rješenjima transparentno izlažu proces rada projekta kroz sudioničko izvedbeno djelo. Posljednja smjernica odnosi se na projektnu, istraživačku, predstavljačku i razvojnu suradnju te razmjenu sektorskih, profesionalnih i resursnih znanja. Sve smjernice provode se u RH i međunarodno.

Hrvatski institut za pokret i ples

Tjedan suvremenog plesa

Tjedan suvremenog plesa (TSP) je međunarodni festival u Hrvatskoj s najduljom tradicijom. Višeslojno integriran u europske i svjetske tokove bitno pridonosi vitalnosti hrvatske plesne scene. Kroz 35 godina postojanja TSP je predstavio preko 700 svjetski afirmiranih skupina te se danas ubraja u najveće festivale suvremenog plesa u Europi. Festival je (ko)producirao i promovirao više generacija hrvatskih autora i skupina te podupro njihovu integraciju na međunarodnoj sceni. Festival je 1981. pokrenula Mirna Žagar. TSP organizira Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP), neprofitna organizacija u kulturi, suorganizator nekoliko europskih projekata koji unapređuju poziciju suvremenog plesa i međunarodnu kulturnu suradnju u Europi, ali i šire. Europska asocijacija Festivala, a koju podupire Europska Komisija, nagradila je TSP 2017. godine priznanjem EFFE Label (European Festivals for Europe). Međunarodni žiri je razmotrio ne samo umjetničku kvalitetu festivala i njegov program nego je uzeo u razmatanje i posvećenost festivala većoj društvenoj inkluzivnosti, kao i širi kontekst sustava vrijednosti koje njeguje u odnosu na društvene, političke te druge paneuropske vrijednosti.

Udruga Sonitus

VISUALIA 2019

Visualia 2019 podrazumijeva produkciju i distribuciju novomedijskih umjetničkih radova nastalih spojem svjetlosne umjetnosti i novih tehnologija. Programske aktivnosti obuhvaćaju istraživanje i eksperimentiranje, kulturno stvaralaštvo, tj. produkciju vlastitih umjetničkih radova, izradu 2D i 3D video mappinga, AR tehnologiju, međunarodni natječaj za lokalne, nacionalne i međunarodne umjetnike u dvije kategorije, edukativni program VisuaLab s pripadajućim participativnim umjetničkim projektima Lunar i RGB/CMY Session u jednostavnijoj (suradnja s Predškolskim institucijama na području Pule i okolice) i naprednijoj (suradnja s OŠ Šijana u Puli) varijanti; kulturne manifestacije Visualia festival i DeLight! te suradnje i partnerstva u ostalim projektima. Posebnost programa leži u približavanju i predstavljanju elemenata suvremene umjetnosti i kulture široj javnosti zbog širokog spektra ciljanih skupina obuhvaćenih programom te stvaranje nove i educirane postojeće publike o mogućnostima i potencijalima implementacije novih medija u umjetničke radove.

Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN"

Znakovni jezik – identitet Kulture i Umjetnosti Gluhih

Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN" je platforma koja želi potaknuti i nastaviti dugogodišnji razvoj, učvršćivanje i jačanje Kulture i Umjetnosti Gluhih kroz promociju i distribuciju Znakovnog jezika kao najvažnijeg dijela Identiteta Gluhih te Kulture i Umjetnosti Gluhih i populacije Gluhih u svim segmentima društvenog, političkog i kulturno-umjetničkog života opće populacije u Zagrebu i Hrvatskoj. Njezin je cilj uključiti što veći broj Gluhih osoba i osoba zdrava sluha kroz kontinuiranu seriju tečajeva, radionica, okruglih stolova o Znakovnom jeziku, Kulturi i Umjetnosti Gluhih u stalnu i kontinuiranu promociju, produkciju i distribuciju kazališta Gluhih (Kazalište Gluhih "DLAN"), glazbe Gluhih ("Deaf Band DLAN"), plesa i literarnog stvaralaštva (Pljesak jedne ruke), zatim uvoditi u nove vode moderne umjetničke verzije Znakovnog jezika kao Identiteta Gluhih te Kulture i Umjetnosti Gluhih, u kojem će se, osim osnovnog komuniciranja znakovnim jezikom, upoznati s novim trendom specifičnosti i posebnosti Znakovnog jezika – kao što su poezija na znakovnom jeziku, "Visual Vernacular", literarno izražavanje na znakovnom jeziku i pripovijedanje na znakovnom jeziku.

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

Besplatne elektroničke knjige [BEK]

Internetski projekt Besplatne elektroničke knjige [BEK] nekomercijalni je sustav produkcije i distribucije književnih radova koji kontinuirano djeluje od 2001. godine. Otad je objavljeno 212 naslova, od čega 185 pjesničkih, proznih i dramskih naslova suvremenih hrvatskih autorica i autora, kako onih uglednih, (višestruko) nagrađivanih, prevođenih i antologiziranih tako i onih mlađih i manje poznatih. Prema podacima objavljenima u "Istraživanju tržišta knjiga u RH" agencije za istraživanje tržišta GfK Hrvatska, čak 11 posto građana RH starijih od 15 godina (399.653) čita, isključivo besplatne, e-knjige. Oni su primarna ciljana skupina projekta, budući da u hrvatskim knjižnicama ne postoji sustav posudbe e-knjiga, što znači da su naslovi suvremene hrvatske književne produkcije (dakle zaštićeni autorskim pravima) objavljeni u okviru projekta BEK jedini legalno i besplatno dostupni. Druga ciljana skupina su suvremene hrvatske autorice i autori, budući da im projekt BEK omogućava pristup široj čitateljskoj publici.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Godišnji program KRILA

Program doprinosi revitalizaciji nacionalnog i europskog kazališta koje je jedno od najnepopularnijih umjetničkih formi u Europi (posebno Jugoistočnoj), na način mobiliziranja neiskorištenih kreativnih i inovativnih potencijala neinstitucionalnih kazališnih praksi. Program sadrži: međunarodni projekt suradnje Make a Move: An Art Incubator for contemporary European non-institutionalised theatre / MaM kojim se jačaju kapaciteti nezavisnih kazališta i umjetnika, poboljšava njihova mobilnost, zajedničko stvaralaštvo i veća protočnost umjetničkih djela te djeluje na kulturne politike i prakse u svrhu bolje vidljivosti, pozicioniranosti i vrednovanja neinstitucionalnih kazališnih praksi; domaće umjetničke produkcije kojima se osiguravaju poticajni uvjeti za rad i istraživanje nezavisnih umjetnika te podiže kvaliteta i vidljivost njihovog stvaralaštva, ali ujedno i populariziraju suvremene kazališne prakse i razvija publika.

One Take Film Festival

Umjetnička produkcija i distribucija programa One Take Film Festivala

One Take Film Festival promovira kreativnost i inovativnost unutar zadanog okvira jednog kadra, a otvoren je svim stavovima i profilima, bilo da dolaze iz filmskih krugova ili srodnih vizualnih umjetnosti. Projekt obuhvaća četiri aktivnosti: pripremne aktivnosti i produkciju filmske manifestacije 10. One Take Film Festival, realizaciju izložbe "Nine minds against mindless", izdavanje monografije "A decade without a cut" te vizualno i sadržajno preoblikovanje online prezentacije festivala. 10. One Take Film Festival obilježilo bi partnerstvo i umrežavanje te širenje programskog sadržaja izvan granica filmske umjetnosti koje se razvija već niz godina. Izložba "Nine minds against mindless" objedinila bi devet umjetničkih grana u eksperimentalnoj suradnji umjetnika kroz zajedničku temu i nametnuta ograničenja, problematizirajući kreativne i tehnološke mogućnosti realiziranja, kao i temu lažiranja ove zahtjevne filmske forme. Monografija "A decade without a cut" dala bi presjek deset festivalskih izdanja, a sadržavala bi, između ostalog, kritičke osvrte koji bi definirali značaj manifestacije i njen put do autora i publike kao i poziciju hrvatskih autora unutar "jednog kadra".

KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Nova Kultura_Hibridni Grad 019.

Nova Kultura_Hibridni Grad je interdisciplinarni program u suvremenoj kulturi koji na kritičan i kreativan način preispituje društveni angažman kroz suvremenu umjetnost. Ovogodišnji program donosi site-specific koncept – umjetnost stvorena za postojanje na jednom mjestu. U programu je vezana uz javne neiskorištene prostore i dopušta umjetniku istraživački pristup s jedne strane dok s druge omogućuje publici da se uključi i stvara interakciju s javnim prostorima na nov način, proučavajući njegovo postojanje i umjetnost koja se u njemu događa. Fokus je na razumijevanju prostora i njegovog konteksta kao mjesta i polja djelovanja. Radovi koji nastaju su performativni, konceptualni i procesni te se odnose na društvene, političke i umjetničke teme i nastaju kao produkt razumijevanja proučavanja prostora i umjetnosti koja se tada u njemu stvara, uvijek u interakciji s publikom. Ove godine naglasak je na eksperimentalnoj umjetnosti (site-specific), kritičkom preispitivanju i refleksiji trenutnog okruženja ("Reci", "Kulturna stanica 019", Video reljef) te otklonu od dominantnih koncepcija, ali i angažiranosti ("Reciklažne instalacije u suvremenom društvu").

Kazalište Hotel Bulić

Kazalište Hotel Bulić 2019.

Dva su ključna produkcijska pothvata u planu za sljedeću godinu: izvedbeni projekt Georgina te serija radionica. Planira se produkcija predstave/performansa prema naručenom tekstu inspiriranom biografijom Nikole Tesle usredotočenom na njegov odnos s majkom. Iznimno je bitno pozabaviti se osobnošću jednog od najvećih genija koji je radikalno utjecao na razvoj civilizacije, pa tako i na samu umjetnost, upravo iz ovog aspekta. Tesli, kojeg se uobičajeno komercijalno eksploatira, želi se pristupiti kroz neuobičajenu perspektivu te potaknuti inovativnost i kritičko sagledavanje dosadašnjeg bavljenja njegovim likom i djelom. Na projektu će biti angažirana i umjetnica koja se u svom radu bavi znanošću, te glazbenici kojima je interes eksperiment u polju zvuka. Materijal na kojem se temelji radionički dio programa je Coltesov tekst Coco. Pristup kojim se koristi u radioničkim i edukacijskim formatima primarno je obilježen istraživanjem te prokušavanjem metoda prijenosa znanja, poticanja kreativnih kapaciteta i animacije djece, mladih i drugih ciljanih skupina s kojima radimo. Educirati učenike o izvedbenoj umjetnosti prije svega znači stvoriti njihov umjetnički senzibilitet.

Jučer Danas Sutra – Platforma za audiovizualna istraživanja

Arhivski i istraživački program udruge Jučer Danas Sutra

Udruga Jučer Danas Sutra platforma je za audiovizualna istraživanja, restauraciju, publikaciju i kulturnu (re)interpretaciju povijesne audio i vizualne baštine. U 2019. godini nastavlja rad na mapiranju popularne kulture, propagande te odnosa glazbe i filma kao fokusa. Kategoriju primijenjene glazbe prati se publiciranjem restauriranih radova, znanstvenim i akademskim istraživanjem te kulturne posebnosti i njenim pozicioniranjem u konceptima memorije i recepcije. Nakon objavljenih "Gostiju iz galaksije" autora Tomislava Simovića, te grafičko-dizajnerskih poveznica glazbe i vizuala teoretičara Dejana Kršića i multimedijalne umjetničke grupacije NEP (Nova Evropa), objavljen je i analogni zvučni zapis izložbe "Socijalistička disco kultura" kao 2LP. Slijede dodatni radovi u kategoriji glazbe za hrvatski igrani film, kao i rad na području glazbe za animirani film. Arhiv Nove Evrope (NEP) bit će dodatno proširen objavom grafičkih radova. Potpisana je višegodišnja suradnja s Jugoslavenskom Kinotekom u Beogradu, najvećim arhivom filma u regiji. U planu je i promocija rezultata restauracije, a sve djelatnosti prati javna, medijska, edukativna, znanstvena i akademska recepcija ovih djela.

Plesna udruga "Tiramola"

Razvoj produkcijskih i distribucijskih kapaciteta plesne udruge "Tiramola"

Djelovanje plesne udruge "Tiramola" orijentirano je na razvoj nezavisne suvremene plesne scene u Splitu. Želja je osnažiti regionalnu zastupljenost suvremene plesne umjetnosti te pridonijeti decentralizaciji iste. Fokus se stavlja na kvalitetnu produkcijsku bazu kako bi se osiguralo kontinuirano i stabilno djelovanje Udruge te stvorilo preduvjete za poboljšanje radnih kapaciteta i zapošljavanje suradnika, čime bi nam ostalo prostora da programska sredstva ulažemo u produkciju cjelogodišnjih plesno-kazališnih projekata, distribuciju, edukaciju, kolaboraciju s drugim dionicima plesne i kazališne scene u Hrvatskoj i u inozemstvu. Cilj je približiti suvremenu plesnu umjetnost široj publici kroz programe usmjerene kako prema djeci tako i prema odraslima.

Udruga TESERAKT za interdisciplinarna istraživanja

Postturistički grad: prolog

Višegodišnja istraživanja Splita kao urbanog koncepta i prostorne cjeline koja se silovito mijenja sublimiraju se projektom u novu paradigmu postturističkoga grada. Svrha projekta je demokratizirati odlučivanje o prostoru i baštini kroz izravnu, praktičnu edukaciju i pružanje alata onima koji su u tom procesu za sad isključeni ili nedovoljno uključeni, uključujući i stručnjake iz polja arhitekture i urbanizma. Cilj je formulirati transdisciplinarnu i intersektorski funkcionalnu metodu i adekvatne alate suvremenog planiranja i zaštite postojećega grada. Kroz ranije projekte postavljen participativan okvir naglašeno će se u ovoj fazi baviti pitanjem vlasništva – nad prostorom i nad produkcijom prostora – čime se produbljuje aspekt angažiranosti dosadašnjeg rada i uključuju novi dionici.

Kreativni sindikat

'Tvornice'

Film radnog naslova "Tvornice", autora Igora Grubića (u produkciji KREATIVNOG SINDIKATA), kao drugi dio trilogije koja se bavi tzv. nekadašnjim "stupovima" društva koje je kolabiralo, obrađuje simbole industrijske arhitekture kao nekadašnje hranitelje društva. Trilogija na svojevrstan način komunicira kroz vrijeme s kultnim filmašem Dzigom Vertovim i njegovim eksperimentalnim doku-esejima. Dok je njegov poetsko-filmski pamflet idealistički pratio entuzijazam izgradnje boljeg svijeta, Grubićeva trilogija, odnosno njezin drugi dio, detektira kolaps sličnog socijalističkog društvenog eksperimenta. Budući da je film eksperimentalnog karaktera, tijekom čitavog procesa stvaranja (snimanja i montaže) istraživat će se i kreirati najbolja moguća vizualno-narativna struktura (dramaturgija) filma, s posebnim naglaskom na tretman zvuka, te s izostankom klasične naracije. Za autora "Tvornice" nisu samo hrpa betona i vakuumski prostori bez života, već živa tkiva u trenutačnoj hibernaciji, s memorijom nekog bivšeg i mogućim potencijalom za neki novi život.

Udruga Kreativni kolektiv Kombinat

Kombinat 2019

Program Kombinat 2019 obuhvaća planirane programske aktivnosti udruge Kombinat u 2019. godini. U projektima i aktivnostima programa vidljiv je i sam način djelovanja Kombinata koji nastoji poticati umjetničko i kreativno stvaralaštvo te razvijati i jačati društvene prakse kroz suradnju u lokalnoj zajednici te razmjenjivati iskustva i znanja u međunarodnim partnerstvima. Kombinat se odlučuje za inovativan pristup, posvećenost i odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje i time nudi nova rješenja za razvoj kulturne, umjetničke i društvene scene u Rijeci i okolici. Neki od projekata su novi i njima se želi intenzivirati upotrebu brodskog kontejnera kojim udruga raspolaže, dok se drugi nastavljaju u sklopu već postojećih tematskih programa. Nove međunarodne suradnje su veliki dio planiranog programa i predstavljaju poseban izazov organizacijskim i produkcijskim vještinama. Kao i sam Kombinat, tako se i ovaj program bavi različitim temama, od karnevala i suvremenog dizajna, do međunarodnih razmjena iskustava i znanja, pružanja mogućnosti mladim umjetnicima i revitalizacijom zapuštenih gradskih prostora.

Centar za kulturne djelatnosti

"GARAŽNI DANI – kultura suvremenog hrvatskog garažnog punk rock-a"

Projektom "GARAŽNI DANI – kultura suvremenog hrvatskog garažnog punk rock-a" cilj je putem realizacije i produkcije serijala od tri kratka dokumentarna filma doprinijeti kontinuiranoj afirmaciji i dokumentiranju djelovanja suvremene hrvatske garažne punk rock glazbene i kulturno-umjetničke scene, koja je u posljednja dva desetljeća bez obzira na kontinuirane programske, financijske i nakladničke prepreke napravila veliki pomak i prepoznatljivost u Hrvatskoj, regiji i diljem EU. Veliki broj mladih talentiranih glazbenika, umjetnika i dizajnera, koristeći DIY (uradi sam) pristup u radu, aktivno participira u razvoju i širokom spektru hrvatske garažne punk rock scene i formalno su uključeni u većinu realiziranih programa (koncerti, izložbe, performansi) u Hrvatskoj u prethodnom periodu. Privlačnost i kritičko mišljenje ovoga glazbenog izričaja stvara preduvjete za razvoj kritičkog mišljenja u društvu, stimulira i katalizira aktivan interes publike za suvremenu kulturu, umjetnost i aktivno djelovanje mladih te je cilj ovog projekta stvaranje preduvjeta za kvalitetan kreativni rad i djelovanje ove scene.

Fotografska udruga Organ Vida

Produkcija i distribucija umjetničkih radova Organa Vida u 2019. godini

Organ Vida (OV) vodeća je institucija za fotografiju u Hrvatskoj prepoznata u svijetu po svojem kontinuiranom radu na području promicanja suvremene međunarodne fotografske prakse. Glavne aktivnosti programa čine Festival fotografije OV, višegodišnji međunarodni projekti, izdavaštvo fotoknjiga, edukacija, Erasmus stručni praktikanti, istraživanje, organizacija izložbi, gostovanja, konferencije i filmske večeri. Posebno se ističe podrška hrvatskim mladim umjetnicima, kao i popularizacija fotografije među javnosti. Organizacija je inicirala Nagradu Marina Viculin, novčanu potporu za produkciju novih radova u hrvatskoj suvremenoj fotografiji, te osnovala prvi časopis posvećen suvremenoj fotografiji (www.ovmag.org) u digitalnom i u tiskanom izdanju. OV dugoročno ima za cilj postati krovna RH institucija za suvremenu fotografiju koja će inkorporirati praksu, teoriju, istraživanje, postati hub za mlade i etablirane fotografe, imati javno dostupnu knjižnicu i fundus suvremene fotografije, uređivati i voditi OVmag, biti platforma za edukaciju, razmjenu znanja i iskustava, rezidencije i mobilnosti umjetnika i radnika u kulturi, voditi redoviti galerijski program, te se osnažiti u provedbi EU projekata.

Umjetnička organizacija Kazalište Moruzgva

Produkcija i distribucija repertoarnih i premijernih naslova

U svojoj jubilarnoj, desetoj godini djelovanja, Kazalište Moruzgva nastavlja i zaokružuje svoj repertoarni ciklus koji se bavi takozvanim ženskim pitanjima. Cabaret "Bez veze" autora i redatelja Ivana Lea Leme nadovezuje se na dosadašnje uspješnice ovog kazališta (Gola u kavezu, Harem, Bobočka...) koje su također iz svoje žanrovske vizure dovodila na pozornice diljem Hrvatske i regije aktivizam razbijanja patrijarhalnih obrazaca i predrasuda. Kao što i sam naslov implicira, ova je predstava u formi cabareta, dakle svojevrsne komedije koja apartno, izravno, oči u oči, ili dramskom šakom u trbuh, publici priča priče koje parafraziraju, hiperboliziraju i komentiraju hrvatski i globalni aktualitet. U pripremi je i premijera monodrame "Sve ono što ne znaš o meni" prema tekstu Nine Mitrović i u režiji Tamare Damjanović, a svoju veliku ljetnu turneju očekuje i predstava "Brodolomke" u režiji Krešimira Dolenčića. Također će se organizirati sedmodnevni program održavanja svečane obljetnice desete godišnjice premijere prve Moruzgvine predstave pod nazivom "10 godina Kazališta Moruzgva", koja će se održati u ožujku 2019. godine, a sastojat će se od dvije premijerne izvedbe i sedam repriznih predstava.

1 DAN

Slušam Varaždin

SLUŠAM VARAŽDIN je sound art projekt u kojem se mjesta u Varaždinu koja nude specifičan auditivni doživljaj popraćuje skladbama suvremene kompozicije. Sabrana mjesta bit će predstavljena u formatu mobilne aplikacije sa slušalicama, s kojima će posjetitelji moći istražiti krajobrazno-arhitekturalne posebnosti Grada Varaždina. Rad će odabranom zbirkom mjesta te skladbama potaknuti posjetitelja na svjesno slušno traganje, čime će se obogatiti i njegova vizualna percepcija te stvoriti jedinstven doživljaj grada. Projekt uključuje suradnju s Udrugom slijepih Varaždinske županije i Udrugom MOP Sveučilišta Sjever.

Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija

Projekt Ilica: Q'ART

Projekt Ilica: Q'ART je kulturno-umjetnički projekt koji promišlja dugoročne modele suradničkog upravljanja, prenamjene deindustrijaliziranih gradskih prostora u centru (s perspektivom širenja na ostale dijelove grada) kroz kulturne, umjetničke, urbane i druge inovativne prakse, uključivanjem lokalne zajednice u aktivno promišljanje i proizvodnju kulture i umjetnosti odozdo. Započeo je kao Projekt Ilica: Readymade 2017. godine sa željom demokratizacije i defetišizacije autonomije polja kulture i umjetnosti te razvijanja koncepta kulture i umjetnosti u zajednici uz educiranje šire javnosti i pripadnike lokalne zajednice o javnom prostoru, zajedničkim dobrima, suradničkim praksama te razvijanje senzibiliteta za suvremene kulturno-umjetničke prakse. Na mjesečnoj bazi rotirat će se dobiveni prostori Grada i Ministarstva državne imovine (godišnje od 40 do 120 programa) – tri mjeseca unaprijed raspisat će se poziv za prijedlog kulturno-umjetničkog programa u odabranim prostorima, s fokusom na mlade, još neafirmirane umjetnike.

Otvorena medijska grupacija

"Obalno šetalište"

Otvorena medijska grupacija će snimiti dokumentarni film koji je zamišljen kao opservacijski objektivan prikaz ljudskih interakcija i raznih kulturno-umjetničkih i socio-ekonomskih događanja vezanih uz 12 km dugo obalno šetalište Franza Josefa I – Lungomare koje povezuje mjesta na Opatijskoj rivijeri – Volosko, Opatiju, Ičiće, Iku i Lovran, a smatra se jednim od najljepših šetališta u Europi. Film će prikazivati privatan život i neobične radnje te neposredne interakcije domaćina i turista u vilama i javnim objektima, paralelno s turističkim istraživanjem podvodnog svijeta šetališta putem broda "Nemo", koji djeci i odraslima kroz stakla potpalublja prikazuje bogatstvo podvodnog svijeta. Cilj nam je dokumentirati susret različitih kultura, rituale, povijesne zanimljivosti, kulturne vrijednosti mjesta vezanih uz šetalište i zanimljivih osoba i karaktera koji se skladno prožimaju na tom prostoru kroz povijest.

Umjetnička organizacija "Asser Savus"

Kultura i umjetnost na istoku Hrvatske

Umjetnička organizacija "Asser Savus" je organizacija koja svoje djelovanje usmjerava na širenje kulturno-umjetničkog sadržaja nacionalne izvrsnosti tijekom godine u četiri kategorije: Lutkarsko proljeće, susreti profesionalnih lutkarskih kazališta; Festival glumca, natjecateljska manifestacija godišnjih produkcija kazališta u RH i dijaspori; Filmski festival glumca, festival glumačkih ostvarenja na hrvatskom igranom filmu u tekućoj godini; Tena i Tenica, susret književnika za djecu i mlade te natječaj za najbolji dramski tekst pisan za kazalište za djecu i mlade. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta umjetničke organizacije, osnaživanje njenih mogućnosti i rasta kroz dokazane projekte, kontinuirano osuvremenjavanje, izlaganje i bolja vidljivost prema zajednici te afirmacija hrvatske umjetnosti. Posebna važnost projekta je dovođenje najboljih umjetničkih ostvarenja (lutkarstvo, film, kazalište, književnost za djecu i mlade) na margine istočne Hrvatske, dinamiziranje umjetničkih razmjena i razvoj publike. Programe prate brojne radionice, edukacije, natječaji, seminari.

Umjetnička organizacija "Teatar poezije"

Razvoj multimedijalne platforme: Krleža.hr

Multimedijalna platforma obuhvatila bi cjelokupno stvaralaštvo Miroslava Krleže i bila bi prvi korak u dugoročnom razvoju projekta Centar Miroslav Krleža. Cilj je platforme da postane uporišna točka koja povezuje i ujedinjuje brojne kulturne institucije, a u prvom redu različite generacije umjetnika i publike koji bi se kroz žive programe ogledali u djelu velikog pisca. Znanstvenicima, studentima, profesorima i učenicima bio bi olakšan pristup informacijama o piscu i njegovoj epohi. Na platformi krleža.hr moći će se pratiti aktualne informacije vezane za recepciju i događanja inspirirana Krležom i njegovim djelom u zemlji i svijetu. Namjera je na jednome mjestu stvoriti bazu Krležinog stvaralaštva, povećati pristupačnost na suvremen i inovativan način, potaknuti umjetnike i kreativne djelatnike na dijalog o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti te na taj način osigurati nove sadržaje i obogatiti kulturnu ponudu Zagreba i Hrvatske u cijelosti. Kroz dinamično, multimedijalno i interaktivno djelovanje ovaj portal ima potencijal postati važno središte kulturnog i turističkog života Zagreba i njegova poveznica s Europom.