Opći i ekonomski poslovi obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • poslove financijskog upravljanja i kontrole, izradu financijskog plana i proračuna Zaklade te praćenje ostvarivanja donesenog financijskog plana i proračuna
  • provođenje financijske provjere prijavitelja na programe podrške Zaklade te financijski nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava korisnika financiranih iz sredstava Zaklade
  • obračun plaća, ugovora o djelu, autorskih, umjetničkih, studentskih i drugih ugovora te računovodstvene poslove i poslove vezane uz vođenje svih knjigovodstvenih evidencija, obradu financijske dokumentacije, knjiženje i izradu bilance u skladu sa zakonom i Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • sastavljanje financijskih izvješća (kvartalna i godišnja) u skladu s propisanim zakonima
  • obavljanje administrativnih i stručnih poslova u vezi s normativnim i upravno-pravnim poslovima
  • suradnja s Upravom za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture, s Ministarstvom financija, Ministarstvom uprave i drugim tijelima iz ovog djelokruga
  • ostale poslove po nalogu upravitelja Zaklade.