Hrvatski sabor usvojio je na svojoj 14. sjednici održanoj 3. listopada 2014. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakon uređuje okvir financijskog poslovanja i elemente računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izradu i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslove, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, reviziju godišnjih financijskih izvještaja, javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Obveznici primjene zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a pravilnike kojima se uređuje primjena ovog Zakona donijet će ministar financija u roku od 60, odnosno 90 dana od dana stupanja na snagu.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija možete preuzeti ovdje.