Zaklada "Kultura nova" otvorila je e-savjetovanje s organizacijama civilnog društva vezano za Sektorsku analizu za 2020. godinu.

Na temelju odluke Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske Zaklada "Kultura nova" i u ovoj godini obavezna je izraditi Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2020. godini, koja je temeljni dokument za utvrđivanje raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Analiza problema po sektorima izrađuje se kao podloga za pripremu natječaja i javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (uključujući i nefinancijske podrške) programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva u 2020. godini financirane iz javnih izvora na nacionalnoj razini, a predviđeno je da se u izradu sektorskih analiza aktivno uključe i organizacije civilnog društva putem javnih savjetovanja.

Prošle godine Zaklada je provela javno savjetovanje o Sektorskoj analizi za 2019. godinu u okviru kojega je 40 organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti uputilo ukupno 163 komentara i prijedloga. U prosincu 2018. godine usvojen je i Strateški plan Zaklade "Kultura nova" za razdoblje 2018. – 2021. u čiji su participativni proces izrade bili uključeni svi dionici relevantni za djelovanje Zaklade te je provedeno i javno savjetovanje na nacrt Strateškog plana i njegove osnovne elemente. S obzirom na to da je prilikom izrade tih dokumenta prikupljen veliki broj prijedloga i komentara Zaklada će izradi Sektorske analize za 2020. godinu pristupiti na temelju Sektorske analize za 2019. godinu te u skladu sa smjernicama Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. – 2021. s nastojanjem da se dokumentom Sektorske analize obuhvate sva prioritetna područja kao i glavni programi i aktivnosti predviđeni važećim Strateškim planom. Također, u cilju izrade što kvalitetnije Sektorske analize za 2020. godinu Zaklada će u dokument uključiti i relevantne prijedloge organizacija civilnog društva, koji nisu sadržani u navedenim dokumentima, a za koje procijeni da postoji opravdana potreba za njihovo uvrštavanje u Sektorsku analizu.

U tu svrhu Zaklada "Kultura nova" otvara e-savjetovanje te poziva sve zainteresirane organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) u suvremenoj kulturi i umjetnosti da na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti daju konkretne prijedloge za raspisivanje programa podrške i/ili razvojnih programa u pojedinim područjima, a koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim dokumentima. Oni programi podrške i/ili razvojni programi za koje se utvrdi da su opravdani bit će uvršteni u dokument Sektorske analize.

Sektorska analiza za 2019. godinu i Strateški plan Zaklade nalaze se u poglavlju Dokumenti.

E-obrazac za savjetovanje potrebno je ispuniti na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" te ga najkasnije do 5. rujna 2019. pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Svi u roku dostavljeni e-obrasci bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Nakon provedenoga e-savjetovanja Upravni odbor, upraviteljica Zaklade i Stručna služba Zaklade razmotrit će sve prikupljene komentare, prijedloge i mišljenja pristigle putem ovog e-savjetovanja te će potom pristupiti definiranju Sektorske analize za 2020. godinu.