Zaklada "Kultura nova" objavila je 30. prosinca 2015. godine u Narodnim novinama broj 140/2015 Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova".

Na temelju članka 8. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), članka 15. Statuta Zaklade "Kultura nova" te članaka 6. i 7. Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor Zaklade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA ZAKLADE "KULTURA NOVA"

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera;
 • pet godina iskustva na poslovima menadžmenta u kulturi (organizacijsko, programsko i financijsko upravljanje);
 • izvrsno poznavanje djelovanja civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • dobro poznavanje kulturno-političkog okvira u RH;
 • poznavanje institucionalnoga okvira EU;
 • dobro poznavanje EU programa i fondova za kulturu;
 • poznavanje mehanizama kulturne suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini;
 • izvrsne komunikacijske vještine u internoj i javnoj komunikaciji;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata za upravitelja Zaklade mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje;
 • pisane preporuke ako ih posjeduje;
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju;
 • preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja).

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objave ovog Javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu sjedišta Zaklade: Zaklada "Kultura nova", Frankopanska 5/2, 10000 Zagreb, s naznakom: Prijava kandidata za upravitelja Zaklade "Kultura nova".  

Kandidati prijavljeni na ovaj Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana imenovanja upravitelja Zaklade.