Zaklada "Kultura nova" objavila je 22. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 60/2020 Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova".

Na temelju članka 8. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), članka 15. Statuta Zaklade "Kultura nova" te članaka 6. i 7. Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor Zaklade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA ZAKLADE "KULTURA NOVA"

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Mandat upravitelja Zaklade imenovanog na temelju ovog Javnog natječaja počinje 1. 10. 2020.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera
 • deset godina iskustva na poslovima menadžmenta u kulturi (organizacijsko, programsko i financijsko upravljanje)
 • izvrsno poznavanje djelovanja civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti
 • izvrsno poznavanje kulturno-političkog okvira u RH
 • izvrsno poznavanje institucionalnoga okvira EU
 • izvrsno poznavanje EU programa i fondova za kulturu
 • izvrsno poznavanje mehanizama kulturne suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • izvrsne komunikacijske vještine u internoj i javnoj komunikaciji
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata za upravitelja Zaklade mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo koje uključuje smjernice razvoja Zaklade u narednom četverogodišnjem razdoblju
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje
 • pisane preporuke ako ih posjeduje
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
 • preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja radnog iskustva
 • preslika e-uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja)
 • preslika potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji obrazac možete preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objave ovog Javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu sjedišta Zaklade:

Zaklada "Kultura nova"
Gajeva 2/6
10000 Zagreb
s naznakom Prijava kandidata za upravitelja Zaklade "Kultura nova".

Kandidati prijavljeni na ovaj Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

Na Javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o imenovanja upravitelja Zaklade.

 

Klasa: 223-02/20-01/01
Urbroj: 1000-20-01

Zaklada "Kultura nova"
Zagreb