Nakon seminara u Aarhusu i Leedsu, Zaklada s partnerima organizira seminar o sudjelovanju u kulturi u Zagrebu.

*** Scroll for English***

Seminar “The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences” održat će se u četvrtak i petak, 7. i 8. studenoga 2019. u Hrvatskom novinarskom domu (Perkovčeva 2) u Zagrebu. Ovaj je seminar dio serije seminara posvećenih temi sudjelovanja koje Zaklada organizira u suradnji s partnerima Cultural participation network i Centre for Cultural Policy Sveučilišta u Leedsu te danskom istraživačkom mrežom Take Part Sveučilišta u Aarhusu. Seminari su usredotočeni na propitivanje sudjelovanja, neizostavnog elementa mnogih suvremenih pristupa i strategija. Temi sudjelovanja seminari prilaze iz različitih perspektiva – praktične i teorijske te perspektive kulturnih politika, kako u njihovim uspjesima tako i u neuspjesima.

Seminar u Zagrebu obuhvatit će teme vezane uz ograničenja i paradokse koji proizlaze iz sudjelovanja, kao i perspektive s kojima se kulturne i umjetničke prakse te kulturne politike suočavaju u kontekstu “demokratizacije” demokracije. Posljednjih se godina susrećemo s progresivnim rastom poimanja pojma sudjelovanja kao i osmišljavanjem različitih demokratskih pristupa sudjelovanju. Širok je spektar korištenja pojma koji obuhvaća različite demokratske formate, od manipulacije i tokenizma preko kontrole i uspostave moći do savjetovanja i sudjelovanja u procesima donošenja odluka. Dakako, kultura i umjetnost nisu iznimka. S obzirom na to da ni praksa niti politike vezane uz sudjelovanje ne služe izravno ni inherentno demokratskoj svrsi, u vrijeme demokratskog deficita, krize demokracije i demokratskih institucija, odnos između sudjelovanja u kulturi i demokracije postaje sve važnija tema. U tom smislu, promatranje sudjelovanja kroz perspektivu demokracije upućuje nas na procijepe između izvornih namjera i konkretnih ishoda primjene sudioničkih strategija unutar praksi u kulturi i kulturnim politikama. Tema sudjelovanja u kulturi snažno ocrtava tenzije između elitističkog i popularnog pristupa umjetnosti i kulturi, u kojoj prvi razumije umjetnost kao iznimno područje sa svojom specifičnom logikom, estetskim vrijednostima i principima, dok drugi vidi kulturu kao običan, svakodnevni dio života. Ovaj seminar pokušat će sagledati sudjelovanje u kulturi iz različitih perspektiva, obuhvaćajući neuspjehe, stranputice i manipulacije konceptom te razmotriti mogućnosti nadilaženja tenzija između umjetničke autonomije i širokog uključivanja građana imajući u vidu ideal, implementacijska iskustva i horizont dosegnutih demokratskih standarda u umjetnosti, sudjelovanju u kulturi te sudioničkom upravljanju u kulturi.

Seminar kroz interdisciplinaran pristup želi otvoriti dijalog i promišljanje o temi sudjelovanja u kulturi i sudioničkog upravljanja u kulturi u odnosu na demokraciju. Program uključuje govornike iz triju partnerskih zemalja, kao i iz drugih krajeva svijeta. Seminar će okupiti istraživače, predstavnike akademske zajednice, teoretičare, kulturne proizvođače, umjetnike, praktičare i kreatore politika.

Radni jezik seminara je engleski.

Raspored seminara možete preuzeti ovdje

Detaljan program seminara možete preuzeti ovdje.

Sudjelovanje na seminaru je otvoreno za sve zainteresirane, ali se potrebno registrirati najkasnije do 5. studenoga 2019. Registracijskom obrascu možete pristupiti ovdje.

***
“The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences” seminar will take place on 7th and 8th November 2019 in Hrvatski novinarski dom (Perkovčeva 2) in Zagreb.

This seminar is part of a series of seminars centred around the topic of participation that Kultura Nova Foundation is organizing in collaboration with the Cultural participation network and the Centre for Cultural Policy at the University of Leeds and the Danish research network Take Part from Aarhus University. The series of seminars (Aarhus, Leeds, Zagreb) focuses on inspecting successes and failures in contemporary approaches and strategies to participation, from different perspectives – practice, theory and policy.

The seminar in Zagreb will explore issues and concerns about the limitations, paradoxes and perspectives that cultural and artistic policies and practices are facing around the notion of participation in the context of ‘democratizing’ democracy. There has been a proliferation of labels given to the meaning of participation in recent years, creating various democratic forms from manipulation, tokenism and consultation to devolving power and control. This has had consequences in the arts and culture sector as well as the broader political sphere. Since neither practices nor policies of participation inherently or directly serve democratic purposes, in time of the democratic deficits and crisis of democracy and democratic institutions, the relation between participation and democracy is becoming an increasingly crucial issue. Observing participation through the lens of democracy points towards a gap between original intentions and subsequent concrete results of implementing participatory strategies within cultural practices and cultural policies. Furthermore, in the field of culture, the issue of cultural participation emphasizes the tension between elitist and popular approach to arts and culture, where the former understands arts as an exceptional area with its own logic, aesthetic values and principles, while the latter sees culture as ordinary and part of everyday life.

This seminar aims to investigate participation, exploring failures, pitfalls and misuses of the concept as well as possibilities of overcoming tensions between arts autonomy and broad citizens participation in order to re-think democratic standards in arts and cultural participation, as well as in participatory governance in culture.

Zagreb’s seminar takes an interdisciplinary approach to discuss the issues of cultural participation and participatory governance in culture in relation to democracy. The programme includes speakers from three partner countries as well as from other parts of the world.

The seminar will gather scholars, researchers, theoreticians, cultural operators, artists, practitioners and policy-makers.

Schedule of the seminar is available here.

Detailed programme of the seminar is available here

The working language of the seminar is English.

The seminar is open to all interested parties but it’s necessary to register till 5th November 2019. Registration form is available here.