Zaklada "Kultura nova" objavila je 15. veljače 2017. Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške.

Na temelju članaka 25., 27., 35., 36., 37., 38. i 39. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U ZAKLADI "KULTURA NOVA" NA RADNOM MJESTU SURADNIKA PROGRAMA PODRŠKE

– 1 Polaznik/ca

Uvjeti za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenog, humanističkoga ili umjetničkog smjera
- kandidat je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost prilikom odabira Polaznika imat će kandidati koji zadovoljavaju i sljedeće uvjete:
- razumijevanje djelovanja i uvjeta rada, kao i načina financiranja organizacija civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti
- komunikacijske i koordinacijske vještine
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava mora sadržavati sljedeće:
- motivacijsko pismo
- životopis (adresa, telefon, mobitel, e-adresa)
- preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
- preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja nema radnog iskustva
- preslika potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba.

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na razgovor radi provjere interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj. Kandidat koji bude odabran za stručno osposobljavanje za rad ima obvezu u roku od 8 dana od dana primanja obavijesti o odabiru dostaviti presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana predaje uvjerenja). Ako kandidat ne dostavi navedeno uvjerenje smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj ili ako kandidat ne dokaže da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, prijava na ovaj Javni natječaj će biti isključena.

Izabrani kandidat ne ostvaruje status zaposlenika Zaklade, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a prava i obveze izabranoga kandidata definiraju se ugovorom koji potpisuje sa Zakladom.

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova".

Prijave se dostavljaju isključivo e-poštom na e-adresu: info@kulturanova.hr, s naznakom: "Prijava kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za suradnika programa podrške".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova za koje se Polaznik stručno osposobljava za rad možete pronaći ovdje.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 15 dana od dana kada Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri uključenje kandidata u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


Klasa: 223-02/17-01/01
Ur.broj: 1000-17-02

Zaklada "Kultura nova"
Zagreb