Zaklada “Kultura nova” objavila je Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za opće i ekonomske poslove.

empty

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za opće i ekonomske poslove objavljen je u “Narodnim novinama” br. 67 od 20. lipnja 2012.

Na temelju članka 19. Statuta Zaklade “Kultura nova” i članaka 5., 12., 14., 15., 16. i 17. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade “Kultura nova”, Zaklada raspisuje

N A T J E Č A J
ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno prijašnjim propisima, ekonomskog ili pravnog smjera;
 • tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (računovodstvo i knjigovodstvo, financijsko upravljanje, uredsko poslovanje);
 • izvrsno poznavanje neprofitnog računovodstva u RH;
 • komunikacijske i koordinacijske vještine;
 • izvrsno poznavanje administrativnih i stručnih poslova u vezi s normativnim i upravno-pravnim poslovima;
 • dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja;
 • aktivno znanje engleskog jezika te
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
 • preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju;
 • preslik radne knjižice;
 • preslik domovnice;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu: Zaklada “Kultura nova”, Savska cesta 41/8, p. p. 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Prijava kandidata za stručnog suradnika za opće i ekonomske poslove”. Motivacijsko pismo i životopis potrebno je do roka za podnošenje prijava uputiti i na e-adresu: natjecaj@kulturanova.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem naveden je u dokumentu Opis poslova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.