Zaklada "Kultura nova" objavila je 1. ožujka 2017. godine Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade "Kultura nova".

Na temelju članka 11., stavka 4. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te odluke Upravnog odbora od 16. veljače 2017. godine, Zaklada "Kultura nova" objavila je 1. ožujka 2017. godine

JAVNI POZIV
na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
na javne pozive Zaklade "Kultura nova"

1. Zaklada "Kultura nova" poziva osobe koje su zainteresirane sudjelovati u postupku procjenjivanja kvalitete prijava na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti da dostave svoje prijave za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava.

2. Za članove Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje 3 (tri) godine relevantnog stručnog iskustva u kulturi što se dokazuje podacima navedenim u e-prijavnici.

3. Zadaća članova Povjerenstva je da na temelju kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u dokumentaciji javnih poziva, procjenjuju kvalitetu prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova".

4. Povjerenstvo je stručno tijelo koje osniva Upravni odbor odlukom prema potrebama javnih poziva.

5. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade. Upravitelj Zaklade prijedlog sastavlja na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava, u koji po potrebi može uključiti i kandidate iz baze ocjenjivača koju vodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ako Upravni odbor ne prihvati prijedlog upravitelja Zaklade, ima pravo imenovati članove Povjerenstva na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava i po potrebi baze ocjenjivača Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

6. Članovi Povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, na način kako je sukob interesa reguliran pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijave u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

7. Članovima Povjerenstva pripada i odgovarajuća naknada za rad u skladu s financijskim planom Zaklade "Kultura nova".

8. Imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obvezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

9. Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade najmanje 3 (tri) godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva. Zaklada može u tom razdoblju pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva.

10. Prijava se podnosi isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr.

11. Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u e-sustav Zaklade.

12. Rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2017. u 23.59 sati.

13. Nepotpune prijave te prijave koje nisu podnesene putem e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade neće se uzimati u obzir.

14. Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu info@kulturanova.hr.

Klasa: 631-02/17-01/01
Urbroj: 1000-17-01