Zaklada "Kultura nova" objavila je 19. ožujka 2019. godine Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade "Kultura nova".

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te odluke Upravnog odbora od 21. veljače 2019. godine, Zaklada "Kultura nova" objavila je 19. ožujka 2019. godine

JAVNI POZIV
na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
na javne pozive Zaklade "Kultura nova"

1. Zaklada "Kultura nova" poziva osobe koje su zainteresirane sudjelovati u postupku procjenjivanja kvalitete prijava pristiglih na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti da dostave svoje prijave za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

2. Za članove Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje 3 (tri) godine relevantnog stručnog iskustva u kulturi što se dokazuje podacima navedenim u e-prijavnici. Prednost u odabiru imat će osobe koje u prijavi dokažu da su upoznate s djelovanjem organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

3. Povjerenstvo je nezavisno stručno tijelo koje se sastoji od 3 (tri) do 15 (petnaest) članova, ovisno o potrebama javnih poziva.

4. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade. Upravitelj Zaklade prijedlog sastavlja na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava s kojom je upoznat Upravni odbor. Ako Upravni odbor ne prihvati prijedlog upravitelja Zaklade, ima pravo imenovati članove Povjerenstva na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava.

5. Upravni odbor odluku o osnivanju Povjerenstva i imenovanju članova u pravilu donosi prilikom donošenja svih ostalih odluka vezanih za raspisivanje novog javnog poziva. Nakon roka za podnošenje prijava na javni poziv na predlaganje programa i projekata Upravni odbor može revidirati donesenu odluku o imenovanju članova Povjerenstva ako utvrdi da se pojedini imenovani članovi nalaze u tijelima organizacija ili su zaposleni u organizacijama koje su uputile prijavu na javni poziv za koji je osnovano Povjerenstvo. U tom slučaju Upravni odbor će razriješiti takve članove te imenovati nove članove Povjerenstva.

6. Zadaća članova Povjerenstva je da na temelju kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u dokumentaciji javnih poziva, procjenjuju kvalitetu prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova".

7. Članovi Povjerenstva djeluju u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova" i Poslovnika o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. Radom Povjerenstva koordinira Odjel za programe podrške.

8. Članovi Povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa, na način kako je sukob interesa reguliran Pravilnikom o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova" te pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijave u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

9. Članovima Povjerenstva pripada odgovarajuća naknada za rad u skladu s financijskim planom Zaklade "Kultura nova" za tekuću proračunsku godinu.

10. Imena članova Povjerenstva bit će dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obvezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

11. Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade najmanje 3 (tri) godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva. Zaklada može u tom razdoblju pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva. Svaki kandidat nakon isteka 3 (tri) godine ima pravo ponovno uputiti svoju prijavu na javne pozive za članove Povjerenstva.

12. Jedna osoba može biti imenovana za člana Povjerenstva najviše do 3 (tri) godine za redom, a nakon toga mora uslijediti najmanje 1 (jedna) godina pauze tijekom koje ta osoba ne može biti imenovana za člana Povjerenstva.

13. E-prijavnica dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade. Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u e-sustav Zaklade. Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem.

14. Rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2019., 23.59 h.

15. Nepotpune prijave te prijave koje nisu pravodobno podnesene neće se uzimati u obzir.

16. Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu info@kulturanova.hr.

 

Klasa: 631-02/19-01/01
Urbroj: 1000-19-01