empty

1. Pitanje: U PP1 moguće je podnijeti 1 prijavu. Znači li to da je potrebno odabrati samo jednu kategoriju između a1), a2), b1), b2)? Ili, je li moguće odabrati više od jedne kategorije, npr. jednogodišnje a1) i b1)?

Odgovor: Unutar Programskog područja 1 – Razvojna podrška za organizacije postoje četiri kategorije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu odabirom samo jedne od četiri ponuđene kategorije.

2. Pitanje: Može li jedan prijavitelj podnijeti prijavu u kategorijama b1) ili b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost za određeni prostor, te navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru, a koje su, osim aktivnosti prijavitelja, aktivnosti i drugih korisnika, koji također prijavljuju svoje aktivnosti na isti natječaj? Ako jedan prijavitelj prijavljuje upravljanje prostorom, je li on dužan u prijavnici navoditi samo vlastite aktivnosti unutar tog prostora ili treba uključiti i aktivnosti drugih prijavitelja (one koje su naveli u njihovim prijavnicama)?

Odgovor: U Programskom području 1 kategoriji b: upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost organizacija koja podnosi prijavu na javni poziv mora tim prostorom i upravljati, a što se dokazuje odgovorima na pitanja navedena u e-prijavnici. Kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine te je u prijavnici potrebno navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u prostoru, dakle i prijaviteljeve kulturne i umjetničke aktivnosti, kao i kulturne i umjetničke aktivnosti ostalih korisnika prostora. Napominjemo da nije propisano koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost, ali u sklopu prijavnice postoji niz pitanja koja se odnose na prostor za kulturu i umjetnost kojim Vaša organizacija upravlja, od godina i načina korištenja prostora do opisivanja najznačajnijih kulturno/umjetničkih programa koje ste realizirali u prethodnim godinama u prostoru kojim upravljate. U skladu s navedenim procjenjuju se razvijeni kapaciteti, angažman i iskustvo organizacije u upravljanju prostorom u kojem se već realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.).

3. Pitanje: U postupku smo osnivanja centra za kulturu kroz javno-civilno partnerstvo općine i udruge. U tu svrhu bismo prijavili natječaj s udrugom kao nositeljem za revitalizaciju stare kino dvorane, stvaranje infrastrukture itd. Ima li smisla da prijavljujemo na kategorije b1) ili b2) ako još nismo potpisali ugovor o korištenju prostora s općinom i ako statut udruge još nije usklađen?

Odgovor: Zaklada nije propisala koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost te od prijavitelja ne traži da imaju potpisan ugovor o korištenju prostora. Međutim želimo naglasiti da se angažman organizacije u upravljanju prostorom za kulturu i umjetnost procjenjuje i kroz program realiziran u prethodnoj godini ili u prethodne tri godine te da prijava može biti lošije procijenjena u odnosu na prijave organizacija koje imaju razvijenije kapacitete i iskustvo u upravljanju prostorom, što naravno ovisi i o kvaliteti programa/projekata tih organizacija i njihovom dosadašnjem radu. Također, napominjemo da prijavu u Programskom području može podnijeti organizacija koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od upisa u matični registar do zaključivanja javnog poziva. Pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.), a kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine.

4. Pitanje: Mora li se u okviru programa/projekta obavezno predvidjeti zapošljavanje barem jedne osobe prema ugovoru o radu?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Programe podrške navedeno je da je zapošljavanje jedan od posebnih ciljeva, kao i jedan od kriterija u Programskom području 1, te se prilikom procjene kvalitete prijava boduje svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Ako vaša organizacija nema mogućnosti za zapošljavanje u organizaciji ne znači da će to biti presudan element u procjeni. U skladu s navedenim, prilikom podnošenja prijave nije obavezno imati zaposlenu osobu na ugovor o radu.

5. Pitanje: Molimo vas za pojašnjenje stavke zapošljavanja u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije. Radi se o rečenici koja se odnosi na radno mjesto (...) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade. Znači li to da, ako Zaklada primjerice odobri 100.000 kn, barem 25.000 kn treba biti predviđeno za osobu zaposlenu temeljem ugovora o radu na npr. mjestu voditelja ureda? Treba li prilikom prijave dostaviti kopiju Ugovora o radu i kako se dokazuje (osim u izvješću) da je tih 25 % predviđeno za tu osobu?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili bodovi za zapošljavanje, osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, a udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad za tu osobu. Dakle, nije nužno 25 % ukupno odobrenih sredstava od Zaklade uložiti u određeno radno mjesto, nego udio Zaklade u iznosu jedne mjesečne naknade predviđene za određeno radno mjesto na temelju ugovora o radu mora iznositi najmanje 25 %. Moguće je prijaviti i manji udio u plaći, ili osobu zaposliti na manje od pola radnog vremena, ali u tom slučaju nećete ostvariti bodove prilikom procjene kvalitete prijava za to radno mjesto. Prilikom podnošenja prijave nije potrebno dostavljati kopije ugovora o radu, međutim u Ugovoru o financiranju programa/projekta navodi se da tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Prilikom predaje polugodišnjeg i završnog opisnog i financijskog izvještaja Zakladi te popratne dokumentacije dokazuje se da je osoba bila zaposlena u skladu s gore navedenim uvjetima.

6. Pitanje: U Vodiču za prijavu za Programsko područje 1 navedeno je da se prilikom procjene kvalitete prijava boduje svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, (...) i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade." Da li to znači da Zaklada isključivo sufinancira minimalno 25 % plaće za najmanje ½ radnog vremena, a ostatak mora biti sufinanciran iz drugih izvora? Ili je moguće da se iz sredstava Zaklade financira i 100 % plaće za najmanje pola radnog vremena? Da li osoba mora već biti zaposlena u organizaciji u trenutku prijave na natječaj? Također, ako je isključivo sufinanciranje u pitanju, što se događa ako Kultura nova odobri ta sredstva, a organizacija koja je tražila sredstva ne uspije dobiti sufinanciranje za zapošljavanje iz drugih izvora?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi Zaklada je propisala minimalne uvjete, a koji se odnose na to da osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, dok udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle, riječ je o minimalnim uvjetima potrebnim za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava. U slučaju potrebe, prijavitelj za radno mjesto može prijaviti i cjelokupan iznos troška naknade za rad iz sredstava Zaklade. Također, osoba za koju se traže sredstva ne mora biti zaposlena u trenutku podnošenja prijave, ali potrebno je voditi računa o tome da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava nije moguće ukidati stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.

7. Pitanje: Može li se u okviru Programskog područja 1 navesti financiranje prijevoznog sredstva umjetničke organizacije, poput kupnje vozila za potrebe kazališta zbog igranja predstava izvana matične "kuće" u kojoj umjetnička organizacija, u ovom slučaju kazališna družina, provodi svoje programe?

Odgovor: S obzirom na to da se prema računskom planu kao i prema stopama amortizacije prijevozna sredstva navode kao zasebna kategorija, a ne kao oprema, u okviru Programskog područja 1 nabava prijevoznog sredstva nije prihvatljiv trošak.

8. Pitanje: Možemo li (iznimno) prijaviti 30 % sredstava za nabavu klima uređaja u dvorani, uz obrazloženje da bi se program lakše odvijao i posjetitelji ugodnije osjećali?

Odgovor: U Programskom području 1 prihvatljivi su troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora u iznosu do najviše 30 % ukupno traženog proračuna od Zaklade uz obrazloženje koje se navodi u e-prijavnici. Zaklada "Kultura nova" nije definirala koja oprema je prihvatljiva već to ovisi o potrebama organizacije i samog prostora. U skladu s navedenim i Vašim obrazloženjem prihvatljiva je i nabava klima uređaja.

9. Pitanje: Je li prihvatljivo za realizaciju jedne projektne aktivnosti iz budžeta Zaklade, u kategoriji PP1b1), osigurati putne troškove za dvoje ili troje voditelja aktivnosti (npr. umjetničkog voditelja i administratora)? Također, je li prihvatljivo, u kategoriji PP1a1) u niz aktivnosti projekta uključiti putovanje u inozemstvo, a u svrhu umrežavanja radi realizacije aktivnosti u RH, ili bi to pripadalo isključivo u PP5?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Programe podrške navedeno je da je financijska podrška u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije namijenjena isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad i putnih troškova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, odnosno izvršitelja operativnih poslova; financijsko-administrativni troškovi; troškovi najma ureda; režijski troškovi; troškovi komunikacije itd., a sredstva za same programske aktivnosti trebaju se osigurati iz drugih izvora, što je ujedno i jedan od formalnih uvjeta u ovom programskom području. U skladu s navedenim, moguće je iz sredstava Zaklade pokriti putne troškove, ali isključivo za izvršitelje operativnih poslova, s tim da nije propisan broj osoba koje mogu putovati. Također je prihvatljivo u aktivnosti projekta uvrstiti putovanje u inozemstvo u svrhu umrežavanja, ako je povezano s realizacijom aktivnosti, s tim da treba voditi računa o tome da je, kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, iz sredstava Zaklade moguće pokriti putne troškove isključivo za izvršitelje operativnih poslova.

10. Pitanje: Možemo li se prijaviti na PP1a1 ako smo za 2017. predali FINI izjavu o neaktivnosti? Osnovani smo sredinom 2017. tako da te godine nismo imali nikakve financijske aktivnosti. Pisali smo natječaje i dobili sredstva za javne potrebe u kulturi za 2018., što spada u prihode za 2018.godinu.

Odgovor: U okviru Programa podrške u Programskom području 1 prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, bez obzira na to jesu li organizacije imala financijskih aktivnosti ili ne, ako zadovoljavaju ostale uvjete Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

11. Pitanje: Prijavljujemo se za višegodišnju potporu te nas zanima trebamo li u tom slučaju tražiti sredstva za radno mjesto producenta za naredne tri godine, ili samo za prvih 12 mjeseci?

Odgovor: Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2) ili b2), a žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prilikom ispunjavanja proračuna navode se stavke i iznosi planirani za prvih 12 mjeseci provedbe programa/projekta, odnosno isključivo za narednu godinu. Ako program/projekt ostvari višegodišnju podršku, organizacija će za drugu i treću godinu ostvarene podrške, a na temelju predanih izvještaja u prethodnoj godini i uredno izvršenih obaveza definiranih ugovorom o financiranju, predati samo novi plan aktivnosti i proračun za godinu provedbe programa/projekta koja predstoji na temelju obrazaca koji će biti dostupni u korisničkim profilima organizacija. Napominjemo da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na troškove naknade za rad izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada na temelju ugovora o radu nije moguće tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava ukidati one stavke (odnosno radna mjesta) za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Dakle, u e-prijavnici za višegodišnju podršku u proračun možete uvrstiti sredstva za radno mjesto producenta za narednu godinu, ali u slučaju odobravanja višegodišnje podrške, u proračun za 2. i 3. godinu višegodišnje podrške ponovno ćete uvrstiti troškove naknade za rad producenta.

12. Pitanje: Je li potrebno prilagati Strateški plan udruge uz prijavu na programsko područje PP1b2, višegodišnja podrška?

Odgovor: Uz prijavu na Programsko područje 1, kategoriju b nije potrebno priložiti Strateški plan. U e-prijavnici ćete navesti osnovne elemente iz Strateškog plana, a koji se odnose na misiju organizacije, strateške ciljeve organizacije, glavne programe i aktivnosti koji se odnose na naredno trogodišnje razdoblje.