empty

1. Pitanje: Naša udruga okuplja udruge, javne ustanove, pučka otvorena učilišta te umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti (preko 30 članica). Programe koje provodimo tijekom cijele godine prijavili bismo u kategoriji a) programska platforma na nacionalnoj razini. Možemo li se prijaviti na Program podrške s obzirom na različitost naših članica i s obzirom na to da neke članice zbog obaveza prema lokalnim vlastima ne mogu uvijek sudjelovati u našim programima? Najmanji broj članica koji je sudjelovao u programima koje smo proveli u posljednjih godinu dana je 20. Također, s obzirom na to da prijavu podnosi mreža kao savez udruga, nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica? U javnom pozivu je navedeno da ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica. Mreži je naknadno pristupilo 12 članica. Je li dovoljno priložiti samo Registar članova, Popis osnivača i Odluku o primanju u članstvo članova koji su naknadno pristupili mreži?

Odgovor: Programska platforma na nacionalnoj razini podrazumijeva mrežu organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koja je usmjerena prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji. Prihvatljive članice su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj; udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme; ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica saveza. Ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture jer podatke o njihovoj registraciji Zaklada nije u mogućnosti provjeriti uvidom u online registre. U slučaju da nemate ažurirani Registar redovnih članica s popisom koji uključuje i članice koje su naknadno pristupile mreži, možete dostaviti Odluke o primanju u članstvo. Napominjemo da ne moraju sve članice saveza nužno sudjelovati u aktivnostima programske platforme.

2. Pitanje: Može li organizacija koja nije predala financijski izvještaj ili izjavu o neaktivnosti biti članica platforme?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" neće provjeravati jesu li članice predale financijski izvještaj za prethodnu godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), ali napominjemo da su prema člancima 28. i 29. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije dužne sastavljati i predavati financijske izvještaje. Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imale podatke o imovini i obvezama, dužne su u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

3. Pitanje: S obzirom na to da smo registrirani kao Savez udruga, prema uputama javnog poziva dužni smo uz prijavu dostaviti registar članica. U našoj suradničkoj platformi, osim članica, sudjeluje i nekoliko organizacija koje nisu u članstvu Saveza, ali provode programske aktivnosti kroz platformu. Njih navodimo u opisnom obrascu za prijavu. Zanima nas je li potrebno da uz registar redovitih članica dostavimo još i izjave o suradnji u platformi za organizacije koje nisu u članstvu Saveza?

Odgovor: Za one organizacije koje nisu u registru članica Saveza potrebno je priložiti skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te ju dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument/izjavu o suradnji.

4. Pitanje: U procesu smo osnivanja zagovaračke filmske platforme. Može li platforma imati dva koordinatora? Jedna bi organizacija koordinirala kinoprikazivače, a druga proizvođače programa, videodružine, produkcijske kuće, udruge i druge aktere kojima treba program i edukacija.

Odgovor: Prijavu na javni poziv u Programskom području 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj dostavlja samo koordinator platforme, tj. udruga ili umjetnička organizacija koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana je u Republici Hrvatskoj te aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva. Dakle, za Zakladu je koordinator platforme ona organizacija koja podnosi prijavu na ovaj javni poziv, što znači da platforma na razini prijave može imati samo jednog koordinatora. Što se tiče koordiniranja aktivnosti unutar platforme i raspodjele zadataka na razini platforme, to je stvar dogovora među samim članicama platforme.

Zaklada je također u Vodiču za prijavu definirala koordinatora platforme kao organizaciju u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

S druge strane, članice platforme su organizacije koje sudjeluju u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonose njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Članice platforme mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi. Sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj.

5. Pitanje: U uputama za prijavitelje u Programskom području PP4 navodi se da članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Prema uputama, zanima nas da li članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa ili je financiranje svih programskih aktivnosti predviđeno iz sredstava Zaklade?

Odgovor: Platforma je mreža organizacija koja je okupljena oko nekog zajedničkog cilja, otvorena je različitim organizacijama i usmjerena prema dugoročnom djelovanju. Napominjemo da Zaklada nije definirala da članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa, ali sve organizacije koje su uključene u platformu moraju doprinositi razvoju te suradničke platforme. Na koji način će se financirati programske aktivnosti platforme, ovisi o dogovoru i modelu suradnje koji je definiran za svaku platformu. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. U tom slučaju koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koje su redovne članice saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora.