Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za programsko područje.

Dvije grupe kriterija

S obzirom na to da svi potencijalni prijavitelji na ovaj Javni poziv nisu provodili programe/projekte u 2018. uz podršku Zaklade definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B. 

Grupa A
Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koje je uključena 4. skupina kriterija: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe aktivnosti. 

Grupa B
Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nije uključena 4. skupina kriterija koja se odnosi na vrednovanje administrativne kvalitete provedbe aktivnosti.

Četiri skupine kriterija 

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u četiri skupine:

1. skupina: Prihvatljivost prijave
U ovoj skupini definirana su dva kriterija prihvatljivosti, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem u kojem je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. 

2. skupina: Kvantitativni kriteriji
U ovoj skupini kriterija nalazi se kriterij koji je mjerljiv i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u ovom Vodiču te ga Povjerenstvo neće procjenjivati niti će članovima biti vidljiv prilikom procjenjivanja. Kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici i bodovno je definiran te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za taj kriterij dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

3. skupina: Kriteriji kvalitete
Kriteriji kvalitete podijeljeni su u podskupine, bodovno su definirani, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za određene podskupine kriterija u ovoj skupini kriterija određen je najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava. 

4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe
Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni programski i financijski dio provedbe aktivnosti za koje su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava. Vrednovanje provedbe aktivnosti odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine.

Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju kriterija prihvatljivosti prijave ili zbog nedovoljnog zbroja bodova u nekoj od podskupina, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Vrednovanje kvalitete provedbe

Tijekom 2019. godine na temelju propisanih kriterija za vrednovanje, koji su sastavni dio ugovora, Stručna služba vrednovat će kvalitetu provedbe aktivnosti za koje budu odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2020, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.