empty

Prijava na Program podrške 2019 predaje se isključivo u elektroničkom obliku. Prijavnice dostavljene putem pošte neće biti razmatrane niti će se vraćati prijaviteljima.

Na mrežnim stranicama Zaklade nalaze se:

  • e-prijavnica – sadržava podatke o organizaciji te opisni i proračunski dio 
  • ogledni primjerak prijavnice (u .pdf formatu)
  • detaljne upute o načinu podnošenja e-prijavnice

U e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji. 

E-prijavnicu je moguće zaključati do 14. 6. 2019. do 16 h. U 16 h Zakladina elektronička baza prijavnica automatski se zaključava te nakon tog vremena e-prijavnice neće biti moguće zaključati i poslati u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. U slučaju da dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica može biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji. 

Zaklada ne preuzima odgovornost za e-prijavnice koje nisu zaključane u roku jer prijavitelji nisu na vrijeme i/ili na odgovarajući način ispunili sve potrebne podatke u e-prijavnici. Svi brojčani podaci u opisnom i proračunskom dijelu e-prijavnice i u poglavlju Organizacija moraju biti upisani u odgovarajućem formatu da bi e-prijavnica mogla biti zaključana, odnosno poslana u Zakladinu elektroničku bazu.

Nakon zaključavanja i slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica prijavitelj će u svom e-korisničkom profilu moći preuzeti svoju ispunjenu e-prijavnicu u .pdf formatu. Da bi zaprimljena e-prijavnica bila važeća ona mora imati odgovarajući kôd koji se dobiva prilikom zaključavanja e-prijavnice, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost navedenih podataka. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.