Organizacija kojoj se odobri financijska podrška bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Opisni i financijski izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku. Opisni i financijski izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije dvadeset (20) dana od dana završetka aktivnosti. Zaklada tijekom provedbe aktivnosti može zatražiti sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale tijekom provedbe projekta prikazati u izvještaju.

Ako korisnik ne dostavi opisni i financijski izvještaj (s obaveznim prilozima), korisnik će pisanim putem biti upozoren na obavezu dostave opisnog i financijskog izvještaja. U slučaju da Korisnik u roku od četrnaest (14) radnih dana ne odgovori na poslani zahtjev za dostavom opisnog i financijskog izvještaja, ugovor se raskida te je Korisnik dužan vratiti Zakladi cjelokupan iznos podrške koji je primio u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti o povratu s pripadajućom zateznom kamatom koja će se obračunati od dana isplate sredstava do dana povrata podrške koju je primio.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze, daljnja isplata bit će obustavljena, a neutrošena sredstva korisnik je dužan vratiti na poslovni račun Zaklade.