empty

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za programsko područje i kategoriju.

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u četiri skupine:

1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga projekta

Za svaku kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga projekta, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019., da prijavljeni projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u Vodiču za prijavu. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici i bodovno je definiran te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina, bodovno su definirani, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za svako programsko područje i kategoriju definirane su podskupine kriterija te je za većinu podskupina određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe

Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni, programski i financijski dio provedbe programa/projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za određeno programsko područje i kategoriju. Vrednovanje provedbe programa/projekata odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine.

Za svaku kategoriju definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B.

Grupa A

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koje je uključena 4. skupina kriterija: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe projekata.

Grupa B

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nije uključena 4. skupina kriterija koja se odnosi na vrednovanje administrativne kvalitete provedbe projekata.

Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju kriterija prihvatljivosti prijave ili zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Tijekom 2019. godine vrednovat će se kvaliteta provedbe projekata kojima u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. budu odobrena bespovratna sredstva na dvije razine. Stručna služba će na temelju propisanih kriterija vrednovati administrativnu kvalitetu provedbe projekata, dok će utjecaj podržanih projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu vrednovati nezavisno stručno tijelo. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju projekta. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2020, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe kao i kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.