Korisnik je o eventualnim prenamjenama unutar svakog odobrenog proračuna dužan izvijestiti Zakladu bilo da šalje obavijest o prenamjeni bilo da traži odobrenje za prenamjenu proračuna.

Korisnik je dužan obavijestiti Zakladu o prenamjenama u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju prenamjene odobrenoga proračuna unutar istog poglavlja proračuna
  • u slučaju prenamjene ukupnih sredstava pojedinih poglavlja proračuna u iznosu do 10 % svakog poglavlja odobrenoga proračuna

U oba navedena slučaja korisnik je nakon izvršene prenamjene odobrenoga proračuna i učinjenoga troška dužan dostaviti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) novu verziju proračuna, koja time postaje sastavni dio ugovora. Nova verzija proračuna postaje sastavni dio ugovora kada Zaklada potvrdi primitak obavijesti o prenamjeni, a korisnik prije navedene potvrde Zaklade ne može napraviti/zatražiti sljedeću prenamjenu. Krajnji rok za prenamjene u navedenim slučajevima je pet (5) radnih dana prije isteka roka za završetak projekta.

Korisnik je dužan obavijestiti Zakladu i zatražiti odobrenje prenamjene u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju brisanja postojećih i uvođenja novih stavki
  • u slučaju prenamjena ukupnih sredstava pojedinih poglavlja proračuna u iznosu većem od 10 %
  • te u drugim slučajevima

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za prenamjenu je petnaest (15) dana prije isteka roka za završetak projekta. Zaklada će na zahtjev za prenamjenu odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva. Korisnici ne mogu zatražiti uvažavanje prenamjena nakon što su promjene već izvršene te se u tom slučaju takvi troškovi neće prihvatiti, odnosno Zaklada će ih smatrati nenamjenski utrošenim sredstvima.

Zahtjev za prenamjenu odobrenoga proračuna korisnik treba uputiti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) s obrazloženjem i prijedlogom nove specifikacije troškova. Ako Zaklada odobri prenamjenu odobrenoga proračuna, Obrazac proračuna postaje sastavni dio ugovora.

Prenamjene moraju biti usklađene s aktivnostima iz projekta.

Prenamjene trebaju biti svedene na najmanju moguću mjeru u odnosu na broj i učestalost tijekom provedbenoga razdoblja. Zaklada ima pravo ne odobriti prenamjenu sredstava ako se time bitno mijenjaju sadržaj i priroda projekta ili ako se zahtjev ne temelji na objektivnim razlozima za prenamjenu.