Kriteriji za dodjelu sredstava
Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svako pojedino programsko područje i kategoriju Programa podrške 2019.

Grupe kriterija
S obzirom na to da svi potencijalni prijavitelji na javne pozive nisu provodili programe/projekte u 2018. godini uz podršku Zaklade, za svako programsko područje i kategoriju definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B.

  • Grupa A: Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju je uključena 4. skupina kriterija: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe programa/projekata.
  • Grupa B: Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. godini na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nije uključena 4. skupina kriterija koja se odnosi na vrednovanje administrativne kvalitete provedbe projekata.

Skupine kriterija:

    1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta, koja procjenjuju članovi Povjerenstva. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2019, da prijavljeni program/projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2019 i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.  Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju ove skupine kriterija, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

    2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u ovom Vodiču. Bodovno su definirani za svako programsko područje i njihove kategorije. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja. Ako Zaklada utvrdi da podaci uneseni u e-prijavnicu nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. Kriteriji za dodjelu sredstava za Programsko područje 5 ne sadržavaju skupinu kvantitativnih kriterija.

    3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina, bodovno su definirani za svako programsko područje i njihove kategorije, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za svako programsko područje i kategoriju definirane su podskupine kriterija te je za većinu podskupina određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava. Prijavitelji čije prijave budu isključene zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

    4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe

Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni programski i financijski dio provedbe programa/projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za određeno programsko područje i kategoriju. Vrednovanje provedbe programa/projekata odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine.

Vrednovanje kvalitete provedbe

Tijekom 2020. godine vrednovat će se kvaliteta provedbe programa/projekata kojima u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. budu odobrena bespovratna sredstva na dvije razine. Stručna služba će na temelju propisanih kriterija vrednovati administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekata, dok će utjecaj podržanih programa/projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu vrednovati nezavisni stručnjaci. Navedeni kriteriji bit će sastavni dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na bilo koji javni poziv u okviru Programa podrške 2021, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne provedbe kao i kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.