Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 usmjerena je na unapređenje organizacijskih i programskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.

S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda te drugih sudionika programa, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacija itd.

Kako bi dodatno stabilizirala organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada u okviru ovog programskog područja osim jednogodišnje, dodjeljuje i višegodišnju podršku za provođenje programa/projekata.

Kategorije

          a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50,000 kn
          a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100,000 kn
          b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50,000 kn
          b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100,000 kn

U kategorijama a1 i a2 prijava se mora zasnivati na razvoju umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata (npr. kazališnih predstava, akcija, performansa, audiovizualne produkcije, fotografije, filmskih i video projekcija, izložbi, koncerata, publikacija itd.). Ako se prijava temelji na aktivnostima kao što su edukacija, promocija, medijska djelatnost, zagovaranje i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U kategorijama b1 i b2 pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, edukacijski programi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima. Ako se prijava temelji na upravljanju prostorom koji je zatvoren za javnost te ga koristi pojedinac i/ili članovi organizacije ili pak služi isključivo kao ured organizacije i slično, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Posebni ciljevi

 • doprinijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane
 • poticati uspostavljanje novih i/ili unapređivanje postojećih metoda razvoja publike
 • poticati programe/projekte koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti
 • doprinijeti kvaliteti dokumentiranja postignuća i djelovanja organizacije

U ovom programskom području podršku mogu koristiti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva na koji se prijavljuju.

Da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, a prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja).

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji u kategorijama a2 i b2 izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva. U Vodiču za prijavu detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Tko se može prijaviti?

Na Javni poziv u ovom programskom području mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva na koji se podnosi prijava, ako zadovoljavaju ostale uvjete Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na Javni poziv u ovom programskom području dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

Iznosi koji se mogu tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva, prijavitelj, ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuje, može tražiti iznos do 50,000 kn (a1 i b1) ili do 100,000 kn (a2 i b2).

Preporučuje se da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o kapacitetima organizacije i prihodima ostvarenima u prethodnoj godini ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1, odnosno da vodi računa o kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne tri (3) godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2, bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku. Usklađenost odabranog iznosa s organizacijskim, financijskim i materijalnim kapacitetima organizacije vrednovat će se prilikom procjenjivanja kvalitete prijave te u okviru Kvantitativnih kriterija.

Podaci o prihodima koje je organizacija ostvarila navedeni u e-prijavnici moraju biti usklađeni s podacima navedenima u godišnjem financijskom izvještaju. Ako Zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija utvrdi da podaci o prihodima navedeni u e-prijavnici nisu usklađeni s podacima navedenim u godišnjem financijskom izvještaju, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, u razdoblju definiranom Javnim pozivom i u Vodiču za prijavu.
 • prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja)
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje.

Aktivnosti navedene u planu aktivnosti u e-prijavnici moraju se odnositi na umjetnički i kulturni program (kazališna predstava, izložba, koncert, filmska projekcija itd.) te nije prihvatljivo navoditi uobičajene operativne aktivnosti koje su potrebne da bi se producirao i/ili distribuirao umjetnički i kulturni program, poput provedbe postupka zapošljavanja, održavanja sastanaka i sl. Programsko djelovanje predstavlja temelj za dodjelu razvojne podrške organizacijama.

Zapošljavanje

Jedan od posebnih ciljeva u ovom programskom području, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem se smatra da je s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto, bilo da je riječ o zapošljavanju nove osobe ili o osobi koja je već zaposlena u organizaciji, sklopljen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

Na koji način je moguće ostvariti bodove za zapošljavanje?

Prilikom procjene kvalitete prijava bodovi za zapošljavanje ostvaruju se samo ako je prijavitelj u e-prijavnici u okviru Proračuna predvidio trošak u poglavlju Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). U tom će se slučaju bodovati isključivo ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova, a koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • osoba je prijavljena na najmanje pola radnog vremena za predviđeno radno mjesto
 • udio Zaklade u financiranju ukupnog mjesečnog iznosa naknade za rad (bruto 1 ili bruto 2) mora iznositi najmanje 25 %.

U skupini Kvantitativnih kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava za svaku je kategoriju definiran broj bodova za predviđeno radno mjesto, a koje zadovoljava gore navedene uvjete za ostvarivanje bodova.

Ona radna mjesta koja su predviđena u ovom poglavlju, a ne zadovoljavaju gore navedene uvjete, neće ostvariti bodove prilikom procjene kvalitete prijava, ali se smatraju prihvatljivim troškom.

U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova tijekom provedbe programa/projekta moguće je uvoditi nova radna mjesta, ali nije moguće ukidati ona radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Iznimno, moguća je zamjena postojećih radnih mjesta drugim radnim mjestima, povećanje broja radnih sati ili smanjenje broja radnih sati, ali ne manje od četiri (4) radna sata dnevno. Također je moguća naknadna promjena iznosa za pojedina radna mjesta koja su bodovana uz ograničenje da ukupan iznos po pojedinom radnom mjestu koji se pokriva iz sredstava Zaklade ne smije biti manji od 25 % od ukupno traženog bruto (1 ili 2) iznosa za to radno mjesto.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na sve kategorije Programskog područja 1:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Prijavitelj sam odlučuje hoće li u ovom poglavlju prikazati bruto 1 ili bruto 2, odnosno cjelokupan trošak poslodavca, uz napomenu da u bruto 2 ne ulazi naknada za prijevoz, koji je moguće prikazati u okviru poglavlja proračuna Neoporezivi primici zaposlenika. Iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati one stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5,000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3,000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5,000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.
 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova te drugih sudionika programa po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost
 • troškovi promocije programa/projekta
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)
 • putni troškovi menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove, a koji su nužni za provođenje programa/projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type