Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Iako na međunarodnoj razini raste važnost mrežnog organiziranja i izgradnje različitih suradnički platformi, u domaćim uvjetima još uvijek ne postoje mjere koje bi osiguravale podlogu za dugoročno povezivanje i poticanje suradnje organizacija koje nadilazi okupljanja u projektne konzorcije. U nastojanju da odgovori na navedeni nedostatak Zaklada pruža podršku za razvoj suradničkih platformi u Europi. Ovo programsko područje naglasak stavlja na razvoj regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava, praksi te zagovaranje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti i drugih pravnih subjekata u kulturi. Podrška je namijenjena suradničkim platformama koje se mogu razvijati unutar jedne od regija kojima pripada Republika Hrvatska ili suradničkim platformama koje povezuju najmanje dvije europske regije, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska. Regionalna usmjerenost ovog programskog područja proizlazi iz potrebe da se jača suradnja unutar regija kojima Hrvatska pripada, odnosno da se doprinosi boljoj povezanosti između pojedinih europskih regija, njihovom međusobnom jačanju kao i smanjenju razlika i ujednačenom razvoju europskih regija. Podržavaju se postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji, odnosno suradničke platforme čije članice već operativno imaju povijest suradnje te rezultate zajedničkog usmjerenog pothvata, a koje su otvorene različitim organizacijama i usmjerene su prema dugoročnom djelovanju. Posebno se potiče razvoj multidisciplinarnih platformi.

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva i drugih pravnih subjekata na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između hrvatskih i europskih organizacija te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih pravnih subjekata na području suvremene kulture i umjetnosti u Europi
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti u okviru tema oko kojih je okupljena suradnička platforma, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika unutar regije ili između regija prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje na području kulture i umjetnosti u regiji ili između regija

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka, studijski posjeti itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava
 • susreti članova platforme

Vrste podrški: jednogodišnja i višegodišnja

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva. U Vodiču za prijavu detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Tko se može prijaviti?

Kao koordinator platforme na Javni poziv u ovom programskom području može se prijaviti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva.

Na Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme.

Prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniran ispunjen, ovjeren* i potpisan dodatni obrazac – Izjavu članice o suradnji. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže skenirane registracije takvih članica.

Kao članice, na Javni poziv u ovom programskom području mogu se prijaviti isključivo:

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u jednoj od europskih država
 • drugi pravni subjekti u kulturi registrirani u RH ili u jednoj od europskih država, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

* Ako u državi u kojoj je članica registrirana pečat nije u službenoj uporabi, dovoljno je dostaviti potpisanu Izjavu članice o suradnji uz napomenu da pečat nije u službenoj uporabi.

Geografski fokus

U ovom programskom području suradnja uključenih organizacija se može odvijati na dvije razine:

 • regionalno – između zemalja jedne od regija** kojoj pripada Republika Hrvatska. Da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje pripadnice iste regije.
 • međuregionalno – između zemalja koje pripadaju dvjema različitim regijama, od kojih je jedna ona u kojoj je smještena Republika Hrvatska. Da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, od kojih uz Hrvatsku najmanje 1 organizacija mora pripadati istoj regiji, a najmanje 2 organizacije moraju biti iz druge regije s kojom se uspostavlja suradnja.

U oba slučaja, ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja, moguće je uspostaviti suradnju i provoditi aktivnosti i u ostalim europskim zemljama.

**Zaklada za potrebe ovog programskog područja definira 6 regija u Europi na sljedeći način:
1. Sjeverna Europa: Danska, Estonija, Finska, Island, Latvija, Litva, Norveška, Švedska
2. Zapadna Europa: Austrija, Belgija, Francuska, Irska, Luksemburg, Monako, Nizozemska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije
3. Centralna Europa: Austrija, Češka, Hrvatska, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švicarska
4. Južna Europa: Albanija, Andora, Cipar, Crna Gora, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, San Marino, Portugal, Španjolska
5. Jugoistočna Europa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija
6. Istočna Europa: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija, Rusija, Ukrajina.

Broj prijava

Koordinator: Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na Javni poziv u ovom programskom području dostaviti samo jednu (1) prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu unutar ovog programskog područja ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području.

Članica: Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na Javni poziv.

Iznos sredstava

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 220,000 kn.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, u razdoblju definiranom Javnim pozivom i u Vodiču za prijavu.
 • u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice)

            - regionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje iz iste regije

               ili

            - međuregionalno: uz Hrvatsku iz još najmanje 1 zemlje iz iste regije te iz najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi

 • aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje

            - regionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 3 zemlje iz iste regije

               ili

            - međuregionalno: u Hrvatskoj i u još najmanje 1 zemlji iz iste regije te u najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi

 • mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

1. Troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • neoporezivi primici zaposlenika – U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5,000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3,000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5,000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Navedeni troškovi prihvatljivi su samo za ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu, a koja su navedena u poglavlju Troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme.
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi promocije djelovanja platforme
 • troškovi komunikacije
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja djelovanja platforme
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. važnih za djelovanje platforme
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 20 % ukupno traženog proračuna od Zaklade.

2. Troškovi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti:

 • troškovi naknada za rad autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme po autorskom ugovoru, ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl.
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice/prehrana)
 • troškovi promocije djelovanja platforme
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja djelovanja platforme.

3. Troškovi nastali na i izvan teritorija Republike Hrvatske:

 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove, a koji su nužni za provođenje projekta).

Financijski uvjeti i transfer sredstava

U proračunski dio e-prijavnice unosi se pregled troškova po aktivnostima, a posebno se navode troškovi koji se odnose na aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj, odnosno troškovi za aktivnosti izvan teritorija Republike Hrvatske. U proračunu se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor o financiranju.

Koordinator u tom slučaju može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije ili drugi pravni subjekti u kulturi u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koja je članica saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora sa Zakladom.

Organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj izravno plaća troškove koji nastaju izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti.

Koordinator je odgovoran za podnošenje svih opisnih i financijskih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom, a u slučaju transfera sredstava pojedinim članicama, iste su obavezne koordinatoru dostaviti svu potrebnu popratnu dokumentaciju (izvještaje te preslike računa, ugovora, bankovnih izvoda itd.) vezanu za troškove financirane iz sredstava Zaklade, a koju koordinator zatim prilaže polugodišnjem i/ili završnom izvještaju o provedbi projekta.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type