Zaklada "Kultura nova" u okviru Razvojnih programa i projekata objavljuje raznolike publikacije kojima obrađuje relevantne teme za njeno područje djelovanja.

Radna bilježnica za DKC-e

Godine 2015. Zaklada je objavila "Radnu bilježnicu za društveno-kulturne centre" koji su utemeljeni na ideji civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja. Publikacija je nastala povodom Radnog skupa "Prema Institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara" koji je Zaklada organizirala od 12. do 14. studenoga 2015. godine u Gliptoteci HAZU u Zagrebu. Više o Radnoj bilježnici možete saznati na sljedećoj poveznici na kojoj je također moguće preuzeti publikaciju u .pdf formatu.

Osvajanje prostora rada

U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je 2016. objavila publikaciju "Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti" autora Valerije Barade, Jake Primorac i Edgara Buršića. Studija donosi sveobuhvatnu analizu svakodnevnih praksi i uvjeta stvaranja, koja daje važne uvide u sustav civilnog sektora u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Podaci su prikupljeni kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje, a obrađeni su zahvaćajući sektorsku, organizacijsku i individualnu razinu. Vrlo važan aspekt publikacije odnosi se na uvjete rada u kulturnom i kreativnom sektoru na međunarodnoj razini gdje se pokazuje da je svijet rada također nesiguran i nestabilan, a na razmatranje su ponuđene i preporuke koje mogu poslužiti daljnjim unapređenjima institucionalnog i zakonodavnog okvira za podršku razvoju umjetnosti, kulture i civilnog društva. Više o studiji možete saznati ovdje, gdje ju je ujedno moguće i preuzeti u .pdf formatu.

Krojeno po mjeri?

Studija "Krojeno po mjeri? Prakse i tendencije kulturnog obrazovanja u Hrvatskoj" autorice Ane Žuvele objavljena je 2016. u biblioteci "Kultura nova". Studija se bavi obrazovanjem u kulturnom sektoru u Republici Hrvatskoj s fokusom na obrazovne programe koje provode ili u koje ulažu organizacije u kulturi u javnom i civilnom sektoru, a kojima se razvijaju i/ili dodatno nadograđuju kreativne vještine trenutačne i buduće publike ili profesionalni kapaciteti umjetnika i kulturnih profesionalaca, zaposlenih u svim djelatnostima organizacije. Problematika obrazovanja i kulture zahvaćena je široko, od razumijevanja uloge i značaja kulture u suvremenom društvu, kao i kulturnog i umjetničkog obrazovanja, do analize politika i primjera dobre prakse u Europi te uvida u hrvatski sustav kulturne i obrazovne politike, ispitujući pritom prednosti, ali i slabosti razvojne kulturne politike u primjeni na obrazovanje i zagovarajući važnost umjetničkog i kulturnog obrazovanja za održivi razvoj kulturnog sektora. Više o publikaciji moguće je pročitati na sljedećoj poveznici na kojoj je također dostupna za preuzimanje u .pdf formatu.

Uradimo zajedno

U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je 2018. godine objavila zbornik radova "Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj." na hrvatskom i engleskom jeziku. Zbornik je nastao u okviru dvogodišnjeg projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" koji je Zaklada provodila uz podršku UNESCO-vog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Više o zborniku možete saznati na sljedećoj poveznici na kojoj je također moguće preuzeti publikaciju u .pdf formatu.