Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Odjel za opće i ekonomske poslove

Odjel za opće i financijske poslove

U Odjelu za opće i ekonomske poslove obavljaju se poslovi vezani za vođenje financija i ureda Zaklade.

Financijski poslovi:

 • vođenje i razvijanje poslova financijskoga upravljanja i kontrole, izrada financijskih planova i financijskih analiza Zaklade, provođenje interne kontrole i revizije te praćenje izvršenja donesenih planova i vođenje evidencije o rokovima plaćanja i podnošenja zakonskih obaveza financijskog izvještavanja
 • vođenje računa o novčanim tijekovima u Zakladi te praćenje i analiza prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 • izrada Plana nabave Zaklade za proračunsku godinu te sudjelovanje u provedbi postupaka jednostavne i javne nabave i praćenje izvršenja donesenog Plana
 • vršenje obračuna plaća, ugovora o djelu, autorskih, umjetničkih, studentskih i drugih ugovora na temelju izvršene evidencije radnog vremena, drugih evidencija iz oblasti radnih odnosa te evidencije ugovora
 • vršenje obračuna i isplata putnih naloga za službena putovanja zaposlenika i vanjskih suradnika Zaklade na temelju izvršene evidencije elemenata potrebnih za izradu putnih naloga
 • vođenje poslova vezanih za računovodstvo i vođenje svih knjigovodstvenih evidencija, obrade financijske dokumentacije, knjiženje i izradu bilance u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom o sustavu financijskoga upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
 • vršenje dostave obrasca i izvještaja u FINA-u i Poreznu upravu (Obrazac JOPPD i sl.) putem servisa eFINA i ePorezna odnosno nadležnim institucijama na temelju ovlaštenja osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade
 • vršenje dohvata i preuzimanje bankovnih izvadaka i e-računa putem servisa poslovne banke te plaćanja na temelju naloga ovlaštene osobe
 • sastavljanje financijskih izvješća (polugodišnja i godišnja) u skladu s Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registrom neprofitnih organizacija i ostalim propisanima zakonima
 • vršenje poslova pripreme, izrade i praćenja financijskih izvješća EU projekata
 • pružanje zakladnim tijelima odgovarajućih informacija iz područja financija u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na neprofitne organizacije u Republici Hrvatskoj
 • praćenje važećih propisa iz područja financijskoga poslovanja te osiguravanje njihove primjene i predlaganje novih mjera potrebnih za prilagodbu institucije eventualnim izmjenama državnih financijskih propisa
 • predlaganje i provođenje odluka i naloga Zakladnih tijela vezanih za područje financijskoga poslovanja
 • suradnja s Ministarstvom kulture RH, Ministarstvom financija i drugim tijelima iz ovog djelokruga te
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica financijskih poslova je Ljerka Jakšić (t: +385 1 581 44 92, e: ljerka.jaksic@kulturanova.hr).

Poslovi vođenja ureda Zaklade i poslovi spisovodstva i pismohrane:

 • vođenje i koordiniranje ureda Zaklade u skladu s poslovnim protokolima i internim procedurama
 • vođenje poslova urudžbiranja i briga o primitku i otpremi poštanskih pošiljaka koje su vezane za poslovanje Zaklade
 • vođenje propisanih uredskih registara i knjiga (evidencija radnog vremena te druge evidencije iz oblasti radnih odnosa, evidencija ugovora te druge korespondencije iz oblasti oćeg poslovanja Zaklade, evidencija iskazanih sukoba interesa, itd.)
 • vođenje poslova obrade, zaštite i upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom što podrazumijeva: zaprimanje, evidentiranje, klasifikaciju, označavanje i tehničko opremanje dokumentarnoga gradiva, vođenje uredskih i drugih evidencija o dokumentarnome gradivu, sređivanje i opis dokumentarnoga gradiva, odlaganje i zaštitu dokumentarnoga gradiva, pretvorbu, vrednovanje i izlučivanje te korištenje dokumentarnoga i arhivskoga gradiva
 • vođenje pisane i usmene korespodencije i komunikacije s vanjskim suradnicima i dobavljačima Zaklade putem pošte, telefona i e-pošte
 • briga o utrošku i nabavi potrošnog materijala i opreme te poslovima organizacije čišćenja uredskoga prostora Zaklade
 • vođenje brige o potrebi izvršenja nužnih popravaka i poslovima tekućeg održavanja poslovnog prostora i opreme Zaklade
 • sudjelovanje u administrativnim poslovima upravitelja Zaklade
 • organiziranje redovnih sastanaka Stručne službe i upravitelja Zaklade te vođenje zapisnika sa sastanaka
 • vođenje brige o organizaciji sjednica Upravnog odbora i vođenje zapisnika sa sjednica te po potrebi sudjelovanje u organiziranju sjednica drugih stalnih i/ili povremenih pomoćnih tijela Zaklade i drugih sastanaka s vanjskim suradnicima Zaklade
 • sudjelovanje po potrebi u organiziranju događanja (seminara, radionica, konferencija itd.) koje Zaklada organizira ili u kojima sudjeluje
 • pružanje pomoći radnicima Zaklade pri organizaciji službenih putovanja (putne karte, smještaj, osiguranje, vize itd.) te
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica ureda Zaklade je Rebbeca Mikulandra (t: +385 1 553 27 78, e: rebbeca.mikulandra@kulturanova.hr).

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type