Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija za dodjelu sredstava propisanih za svaku kategoriju. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave na temelju ovdje propisanih kriterija u 1. i 3. skupini, dok se bodovi u 2. skupini automatski dodjeljuju na temelju odgovora u e-prijavnici. Prijave će biti rangirane prema zbroju bodova.

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. za provedbu programa/projekata tijekom 2018. godine bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava dok će organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2018. na temelju Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. biti vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava.

PP1a2 Bodovi
Skupine Kriterija za dodjelu sredstava Grupa A Grupa B
1. Prihvatljivost prijavljenoga projekta Da/Ne Da/Ne
2. Kvantitativni kriteriji 30 30
3. Kriteriji kvalitete 270 270
4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe 15 /
Ukupan zbroj bodova 315 300

 

 
 
 

 

 


Kriteriji za dodjelu sredstava
1. Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta*

 • Organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2019**: Da/Ne
 • Program/projekt je u skladu s prioritetima Programa podrške 2019***: Da/Ne
 • Prijava je usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena: Da/Ne

* Ako je odgovor na bilo koje od pitanja iz skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta" Ne, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.

** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije što je potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu se razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt.

*** Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2019 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje usklađenost programa/projekta s navedenim prioritetima, dok u okviru podskupine kriterija Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 bodovno ocjenjuje relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane prioritete pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

2. Kvantitativni kriteriji (ukupan broj bodova: 30)

 • Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti****: 10 bodova
 • Stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj organizacija djeluje*****: 10 bodova
 • Razina usklađenosti traženih sredstava s prihodom koji je organizacija ostvarila u prethodne 3 godine******: 10 bodova

**** Boduje se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % sredstava iz Zaklade, a broj bodova za ovaj kriterij dodjeljuje se na temelju podataka navedenih u prijavnici u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) na sljedeći način: 10 bodova za 5 i više radnih mjesta; 8 bodova za 4 radna mjesta; 6 bodova za 3 radna mjesta; 4 boda za 2 radna mjesta; 2 boda za 1 radno mjesto; 0 bodova za 0 radnih mjesta.

***** Broj bodova za svaku jedinicu lokalne samouprave određen je u skladu s Indeksom razvijenosti, odnosno prema tome u koju je od osam skupina jedinica lokalne samouprave razvrstana. Broj bodova prema skupinama: I. – IV. skupina: 10; V. skupina: 8; VI. skupina: 6; VII. skupina: 4; VIII. skupina: 2. Popis jedinica lokalne samouprave po skupinama, kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) dostupni su na mrežnim stranicama Narodnih novina.

****** Bodovi za ovaj kriterij dodjeljuju se na temelju prosjeka prihoda koji je organizacija ostvarila u prethodne tri godine na sljedeći način: 10 bodova ako je prosjek prihoda organizacije iznosio od 250.000,00 kn do 1.000.000,00 kn; 8 bodova ako je iznosio od 150.000,00 kn do 249.999,99 kn ili od 1.000.000,01 kn do 1.299.999,99 kn; 6 bodova ako je iznosio od 100.000,00 kn do 149.999,99 ili od 1.300.000,00 kn do 1.499.999,99 kn; 4 boda ako je iznosio od 75.000,00 kn do 99.999,99 kn ili od 1.500.000,00 kn do 1.799.999,99 kn; 2 boda ako je iznosio od 45.000,00 kn do 74.999,99 kn ili od 1.800.000,00 kn do 1.999.999,99 kn; 0 bodova ako je prihod iznosio 44.999,99 kn i manje ili 2.000.000,00 kn i više.

3. Kriteriji kvalitete (ukupan broj bodova: 270)
3.1. Kvaliteta koncepta, provedbenoga i financijskoga plana (ukupan broj bodova: 65). Prag: 32 boda

 • Kvaliteta definiranog koncepta programa/projekta: 15 bodova
 • Razrađenost i provedivost plana aktivnosti: 15 bodova
 • Jasno definirane ciljane skupine te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljane skupine: 10 bodova
 • Realnost i specificiranost troškova i njihova usklađenost s aktivnostima: 10 bodova
 • Praćenje uspješnosti provedbe programa/projekta: 5 bodova
 • Doprinos komunikacijskih aktivnosti jačanju vidljivosti programa/projekta: 5 bodova
 • Uključenost volontera u provedbu programa/projekta: 5 bodova

3.2. Relevantnost programa/projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2019 (ukupan broj bodova: 45). Prag: 22 boda

 • Razina 1. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 2. prioriteta: 15 bodova
 • Razina 3. prioriteta: 15 bodova

3.3. Relevantnost s obzirom na posebne ciljeve ovog programskog područja (ukupan broj bodova: 55). Prag: 27 bodova

 • Provođenje umjetničkih i/ili kulturnih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane: 15 bodova
 • Uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih metoda razvoja publike: 15 bodova
 • Orijentiranost na cjelogodišnje programske/projektne aktivnosti: 15 bodova
 • Način dokumentiranja programa/projekta: 10 bodova

3.4. Reference i kapaciteti prijavitelja (ukupan broj bodova: 40). Prag: 20 bodova

 • Recentno djelovanje i postignuća prijavitelja: 15 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja za provedbu aktivnosti: 15 bodova
 • Materijalni/prostorni/financijski kapaciteti prijavitelja: 10 bodova

3.5. Strateška orijentacija organizacije (ukupan broj bodova: 25). Prag: 12 bodova

 • Usklađenost programa/projekta s misijom organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta sa strateškim ciljevima organizacije: 10 bodova
 • Usklađenost programa/projekta s glavnim programima organizacije: 5 bodova

3.6. Potencijalnost programa/projekta (ukupan broj bodova: 25).

 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju organizacijskih kapaciteta: 10 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturnih/umjetničkih programa organizacije: 10 bodova
 • Doprinos programa/projekta daljnjem razvoju kulturne/umjetničke/društvene zajednice: 5 bodova

3.6. Kvaliteta prijavnice (ukupan broj bodova: 15).

 • Jasnoća i cjelovitost prijavnice: 15 bodova

4. Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe (ukupan broj bodova: 15)*******

 • Pridržavanje rokova: 6 boda
 • Kvaliteta provedbe: 9 bodova

******* Bodovi za ovu skupinu kriterija dodjeljuju se na temelju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekta koji su bili su sastavni dio Ugovora o financiranju projekata organizacija koje su ostvarile podršku u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. 9. 2017. U okviru ovog Javnog poziva bodovi se dodjeljuju na sljedeći način: Pridržavanje rokova – sveukupno 6 bodova: 6 bodova (Korisnik se tijekom cijele provedbe projekta/projekata pridržavao rokova koji su na vrijeme iskomunicirani sa Stručnom službom), 3 boda (Korisnik se tijekom provedbe projekta u jednom slučaju nije pridržavao rokova, ali je nakon obavijesti ispravio pogrešku), o bodova (Korisnik se tijekom provedbe projekta/projekata nije pridržavao rokova); Kvaliteta provedbe – sveukupno 9 bodova: Proračun – 3 boda (Proračun je u potpunosti izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna), 1.5 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer postoje neutrošena sredstva u iznosu većem od 100,00 kn), 0 bodova (Proračun nije izvršen u skladu sa zadnjom odobrenom verzijom proračuna jer su sredstva nenamjenski potrošena); Aktivnosti – 3 boda (Aktivnosti su izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 2 boda (Aktivnosti u jednom slučaju nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti), 0 bodova (Aktivnosti nisu izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti); Pravila označavanja aktivnosti – 3 boda (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade su poštivana), o bodova (Pravila označavanja aktivnosti financiranih od strane Zaklade nisu poštivana).