Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Financijski i drugi uvjeti

Iznos financijske podrške

Zaklada će prijavama u programskim područjima 2, 3, 6, 8 i 9 odobravati tražene iznose dok prijavama u ostalim programskim područjima (1, 4 i 5) neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o postotku ostvarenih bodova prilikom procjene kvalitete prijave te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden niže. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Organizacije koje su prilikom procjene kvalitete prijava ostvarile:

 • od 91 do 100 % ostvarit će 100 % tražene podrške
 • od 81 do 90 %  ostvarit će 90 % tražene podrške
 • od 71 do 80 %  ostvarit će 80 % tražene podrške
 • 70 % i manje ostvarit će 70 % tražene podrške

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Nemogućnost dvostrukog financiranja

Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva morat će prilikom potpisivanja Ugovora o financiranju dostaviti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sva programska područja

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Prihvatljivi troškovi za svako programsko područje i kategoriju nalaze se na mrežnim stranicama u poglavljima koja opisuju programska područja te u Vodiču za prijavu na javni poziv. Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade.

Neprihvatljivi troškovi za sva programska područja

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti.

Putni troškovi

Prilikom planiranja putnih troškova potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • za putovanje se može koristiti javni prijevoz najnižih tarifa (npr. autobus, vlak i brodski prijevoz 2. razreda, odnosno avion – ekonomska klasa)
 • dopuštena neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 7. stavkom 2. r. br. 31. i člankom 22. stavkom 3. točkom 5.5.1. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
 • moguće je nadoknaditi troškove za plaćene cestarine, tunelarine, mostarine itd.
 • moguće je koristiti organizirane privatne prijevoznike
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnice u Republici Hrvatskoj je do 200 kn, u skladu s člankom 7. stavkom 2. r.br. 19. i 20. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
 • dopušteni neoporezivi iznos dnevnica za inozemstvo propisan je Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06) te člankom 7. stavkom 2. r. br. 21. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
 • izdaci za službena putovanja (dnevnice ili prehrana, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu u skladu s člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
 • putni troškovi koji se prikazuju u okviru putnog naloga priznaju se isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, uz dodatnu napomenu da se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije.

Drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu je s definiranim vremenskim razdobljem za svako programsko područje i kategoriju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type