Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

O programu podrške

Program podrške je krovni naziv za sve javne pozive putem kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti.

Program podrške obuhvaća Zakladinu temeljnu djelatnost u okviru koje se raspisuju javni pozivi za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Dodjela bespovratnih sredstava Zaklade temelji se na načelima transparentnosti, nepristranosti, jednakog tretmana i nediskriminacije. Bespovratna se sredstva dodjeljuju putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima kroz nekoliko programskih područja i kategorija koje su osmišljene tako da odgovore na prepoznate prioritetne probleme organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) te da omoguće kvalitetnije uvjete za rad organizacija, doprinesu njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Javni pozivi se raspisuju u pravilu početkom lipnja, a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja, završava krajem prosinca. Pojedine javne pozive moguće je raspisati i u nekim drugim razdobljima tijekom godine. Prijave na Program podrške predaju se isključivo u elektroničkom obliku, putem Zakladine elektroničke baze prijavnica. Više o otvorenim javnim pozivima možete pronaći u poglavlju Aktivni pozivi.

Zaklada kontinuirano razvija, propituje i promišlja svoje djelovanje te pristupa unapređivanju programskih područja i cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava na temelju mišljenja upravljačkih tijela i Stručne službe, preporuka Povjerenstava za procjenu kvalitete prijava, komentara i prijedloga koje daju korisnici Zakladinih sredstava i prijavitelji na javne pozive te na temelju javnih savjetovanja. S obzirom na to da je Zakladi važno djelovati na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva, što se može ostvariti kontinuiranim dijalogom, sve komentare i prijedloge vezano za dodjelu bespovratnih sredstava putem Programa podrške možete tijekom cijele godine poslati ovdje.

Suvremena kultura i umjetnost

Zaklada podržava one prakse u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje su eksperimentalne i istraživačke i/ili kritičke i društveno angažirane, a organizacije civilnog društva vidi kao ključne nositelje novih tendencija u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Te su suvremene kulturne i umjetničke prakse usmjerene na istraživanje i ispitivanje granica disciplina i područja, uspostavljanje novih pristupa i kretanja, poduzimanje estetskih i konceptualnih iskoraka, inovativno korištenje materijala, metoda, formata i medija te sveukupno otvaranje novih pogleda i shvaćanja u svijetu umjetnosti i kulture. Suvremena kultura i umjetnost može biti usmjerena i na društveni angažman, biti orijentirana na zajednicu te aktivno sudjelovanje i angažman različitih društvenih skupina u kulturi, otvarati delikatne teme u društvu i artikulirati raznovrsne probleme s kojima se suvremeno društvo susreće. Suvremene kulturne i umjetničke prakse putem različitih pristupa, formata i kanala djelovanja omogućavaju građanima uključivanje u različite kulturne aktivnosti, čime se podiže svijest građana o važnosti njihova angažmana i aktivnog sudjelovanja u kulturi.

Prioriteti Programa podrške

Prioriteti Programa podrške su sljedeći:

  • izgradnja i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva

- za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti
- za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost
- za sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost

  • stvaranje stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta

- za mobilnost u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja
- za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja

  • stabilizacija suradnje i umrežavanja kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava, praksi te zagovaranje

- u Republici Hrvatskoj
- u Europi

  • razvoj znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti

- putem organizacijskog i umjetničkog pamćenja
- putem provedbe edukacijskih programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti otvorene za javnost

  • razvoj kulturne demokracije

- putem sveobuhvatne organizacijske transformacije prema praksama sudjelovanja u kulturi

Horizontalne vrijednosti Programa podrške

Horizontalne vrijednosti predstavljaju dodanu vrijednost koja prožima sva programska područja i ciljeve Zakladinog Programa podrške:

  • uravnotežena regionalna zastupljenost kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
  • poticanje umjetničkih i kulturnih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane
  • razvoj umjetničke/kulturne/društvene zajednice
  • poticanje ekološke tranzicije u kulturnom sektoru

Dok se uravnotežena regionalna zastupljenost kulturnih i umjetničkih programa, slabije razvijene i/ili marginalizirane umjetničke i kulturne prakse te razvoj umjetničke/kulturne/društvene zajednice vrednuju u okviru Kriterija za dodjelu sredstava, Zaklada u okviru ovog Programa podrške neće vrednovati doprinos ekološkoj tranziciji*, ali će svi prijavitelji u prijavnici morati odgovoriti na pitanje o vlastitim praksama u tom području i navesti što smatraju ključnim preprekama za ekološku tranziciju. Zaklada je poticanje ekološke tranzicije u kulturnom sektoru kao horizontalnu vrijednost uvela s ciljem osvještavanja važnosti prilagodbe kulturnog sektora ekološkom sustavu te kao prvi korak prema pružanju podrške za prilagodbu načina rada kulturnog sektora klimatskim promjenama i održivom razvoju kao kontinuiranom gospodarskom i socijalnom napretku, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti**. U skladu s navedenim, a kako bi doprinijela izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti za održivi razvoj i ekološku tranziciju, Zaklada će u narednom razdoblju nastojati organizacijama pružiti podršku u tom području najprije putem edukacije, a zatim i dodjelom bespovratnih sredstava.

* European Green Deal strategija dostupna je na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
** Sedamnaest globanih ciljeva za održivi razvoj (Sustainable Development Goals, SDGs) dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.un.org

Programska područja

PP1: Podrška za organizacijski razvoj: usmjerena je na izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.
PP2: Podrška za mobilnost: usmjerena je prema transnacionalnoj mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja.
PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja: usmjeren je na stvaranje stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta  za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja, istraživačkog i eksperimentalnog procesa i rada. 
PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj: nastoji pridonijeti stabilizaciji suradnje i umrežavanja u Republici Hrvatskoj kroz zagovaranje, programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava i dobre prakse te zagovaranje.
PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi: nastoji pridonijeti stabilizaciji suradnje i umrežavanja u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava i dobre prakse te zagovaranje. 
PP6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi: pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za sveobuhvatnu organizacijsku transformaciju prema razvoju sudjelovanja u kulturi. 
PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje: pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za organizacijsko i umjetničko pamćenje kako bi se artikulirali raznoliki razvojni procesi, ključni problemi i postignuća organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih umjetničkih i kulturnih područja.
PP8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost: namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta za provedbu edukacijskih programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti otvorenih za javnost.
PP9: Podrška za pomoć u kriznim situacijama: namijenjena je ublažavanju neposrednih i dugoročnih utjecaja aktualnih kriza na organizacije, olakšavanju njihovog suočavanja s posljedicama krize te stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za programsko djelovanje organizacija.
PP10: Podrška za profesionalno usavršavanje za rad u kulturi: namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta kroz osiguravanje prilika za stručno usavršavanje predstavnika organizacija te izgradnji i jačanju njihovih znanja i sposobnosti za upravljanje u kulturi.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type