Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Organizacijski razvoj 

S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko kulturno-umjetničko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda te drugih sudionika programa, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacija itd. Svi dozvoljeni troškovi propisani su u poglavlju "Prihvatljivi troškovi".

Kulturno-umjetnički program predstavlja temelj za dodjelu podrške za organizacijski razvoj, a može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti, bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija**. Programi se mogu realizirati u zemlji i inozemstvu, u fizičkom (otvorenom / zatvorenom) ili virtualnom prostoru. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Organizacija može u prijavi koju upućuje na ovo Programsko područje obuhvatiti sve svoje kulturno-umjetničke aktivnosti na području suvremene kulture i umjetnosti koje planira provoditi u 2024. godini.

** Šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, čuvanje, edukacija, menadžment) definirano je u Eurostat-ovom Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. koji je dostupan ovdje.

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti zapošljavanju i boljim uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati programe koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih aktivnosti.

Kategorije

Svaka organizacija odabire kategoriju i vrstu podrške na koju će uputiti svoju prijavu, ovisno o formalnim uvjetima koje ispunjava. Svaka organizacija može uputiti samo jednu (1) prijavu u ovom Programskom području te općenito jednu (1) prijavu na Program podrške 2023.

U cilju pružanja podrške koja bi bila u najvećoj mjeri usklađena s raznolikošću organizacija i njihovih programa, u ovom Programskom području definirane su četiri kategorije koje se međusobno razlikuju prema određenim formalnim uvjetima te iznosima podrške koju je moguće ostvariti.

Podrška se ostvaruje putem Javnog poziva na predlaganje programa u jednoj od sljedećih kategorija:

 • prva kategorija do 25,000 eura
 • druga kategorija do 18,000 eura
 • treća kategorija do 10,000 eura
 • četvrta kategorija do 5,000 eura

Formalni uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava definirani su za svaku kategoriju.

Propisani su najviši iznosi koje organizacija može zatražiti uz napomenu da će iznos tražene podrške ovisiti o položaju prijavitelja na rang listi te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Poglavlju 3. "Opći financijski uvjeti" u Uputama za prijavitelje. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Vrste podrški

Zaklada u ovom Programskom području dodjeljuje dvije vrste podrški:

 • jednogodišnja - dodjeljuje se u sve četiri kategorije
 • višegodišnja - dodjeljuje se u prvoj i drugoj kategoriji

U sve četiri kategorije dodjeljuje se jednogodišnja podrška, dok je višegodišnju podršku moguće ostvariti u prvoj i drugoj kategoriji.

Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Svi prijavitelji koji su podnijeli prijavu u prvoj i drugoj kategoriji, a kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška, mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške.

Prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa, odnosno za provedbu programa tijekom 2024. godine. U Uputama za prijavitelje u Poglavlju 2.4. "Višegodišnja podrška" detaljno je objašnjena procedura dodjele višegodišnje podrške.

Aktivnosti

Da bi prijava u prvoj kategoriji (do 25,000 eura) bila prihvatljiva, kulturno-umjetnički program mora uključivati javna događanja (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerte, izložbe, predavanja, tribine, okrugle stolove, edukacijske programe, prezentacije, manifestacije, konferencije itd.) u fizičkom ili online prostoru u 2024. godini. Javna događanja podrazumijevaju izvedbe/izlaganja uživo koja su otvorena za javnost. Ako Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava utvrdi da kulturno-umjetnički program ne sadrži javna događanja u 2024. godini, prijava neće biti usklađena s programskim područjem i kategorijom te će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Formalni uvjeti

Formalni uvjeti su propisani za svaku kategoriju ovog Programskog područja. Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete u sljedećim podgrupama: "Prihvatljivi prijavitelji", "Broj prijava", "Traženi iznos" te "Drugi izvori financiranja" kao i ostale uvjete koji su detaljno propisani u Uputama za prijavitelje. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u okviru skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa" provjerava formalne uvjete navedene u podgrupi "Trajanje provedbe".

 

Prva kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • imaju najmanje dvije (2) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu
 • su u prosjeku u prethodne tri (3) godine ostvarile najmanje 40,000 eura prihoda.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2024.
 • kulturni/umjetnički program mora uključivati javna događanja u 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

 

Druga kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • su u prosjeku u prethodne tri (3) godine ostvarile najmanje 20,000 eura prihoda.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program mora biti u provedbi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od siječnja do prosinca 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

 

Treća kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2024.

- Drugi izvori financiranja:

 • Prijavitelj mora imati osigurana ili planirana sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

 

Četvrta kategorija

- Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u matični registar i Registar neprofitnih organizacija najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva
 • nisu koristile podršku Zaklade "Kultura nova" u programskom području usmjerenom na organizacijski razvoj u zadnjih pet (5) godina.

- Trajanje provedbe:

 • kulturni/umjetnički program može započeti i završiti bilo kada tijekom 2024.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na sve kategorije u okviru ovog Programskog područja:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Prijavitelj sam odlučuje hoće li u ovom poglavlju prikazati bruto 1 ili bruto 2, odnosno cjelokupan trošak poslodavca, uz napomenu da u bruto 2 ne ulazi naknada za prijevoz, koji je moguće prikazati u okviru poglavlja proračuna Neoporezivi primici zaposlenika.
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 995.43 eura, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 663.62 eura, troškove prehrane u iznosu do 796.44 eura, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.
 • troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost
 • troškovi komunikacijskih, promotivnih i ostalih aktivnosti u svrhu jačanja vidljivosti promocije organizacije i kulturno-umjetničkog programa
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)
 • putni troškovi (put; putno osiguranje; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • troškovi nabave literature, alata, materijala i sl.
 • troškovi edukacije u svrhu organizacijskog razvoja
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje programa).

Ako prijavitelj program provodi u partnerstvu s drugim organizacijama ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama, prihvatljivi su ugovori o suradnji ili sporazumi o partnerstvu koji se odnose na sve gore navedene prihvatljive troškove.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type