Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Zaklada "Kultura nova" objavljuje planove nabave na svojim mrežnim stranicama.

Sukladno članku 15., stavcima 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" na sjednici održanoj 16. svibnja 2017. godine usvojio je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura nova" koji možete pročitati ovdje.

Obavijest

Na temelju članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da pojedini članovi Upravnog odbora, upraviteljica Zaklade te s njima povezane osobe (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici) obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu ili su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, u smislu članka 76., stavka 1., točaka 1. i 2. i članka 77., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Slijedom navedenoga, popis gospodarskih subjekata s kojima Zaklada "Kultura nova" kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76., stavka 1., točaka 1. i 2. i članka 77., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) možete pronaći ovdje.