Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pojmovnik

Aktivnost

Aktivnost je zaokruženi i vremenski ograničen radni proces koji se provodi radi ostvarenja konkretnih planiranih rezultata. Prilikom definiranja plana aktivnosti utvrđuje se njihov slijed, određuje vrijeme trajanja te se definira podjela nadležnosti. Europska komisija (2008.) Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje.

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije) itd.

Bodovni prag

Bodovni prag je najmanji potreban zbroj bodova za podskupine kriterija kvalitete u okviru kriterija za dodjelu sredstava koji su definirani za svako programsko područje i kategoriju. Prijave koje u bilo kojoj podskupini budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu isključuju se iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Članica platforme

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti suradničke platforme te pridonosi njihovu financiranju. Ako prijavu ne podnosi savez udruga svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Ako prijavu podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji popunjavaju, ovjeravaju i predaju samo one članice platforme koje nisu članice saveza, a koordinator platforme predaje presliku popisa članica saveza. Članica je obavezna koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa, ugovora, bankovnih izvoda itd. koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade.

Distribucija

Distribucija je aktivnost koja, koristeći različite formate, kulturno i/ili umjetničko djelo, rad, projekt, program dovodi do publike. Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, čuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi

Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi je podrška u iznosu do 50.000 kn koja se dodjeljuje u Podršci za organizacijski razvoj, u okviru velike podrške u kategorijama razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata i upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost te se odnosi na postavljanje publike u središte rada organizacije. Prijavitelji koji se odluče kandidirati za Dodatnu podršku, obavezni su u prijavnici odgovoriti na pitanja u poglavlju Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi te će biti vrednovani na temelju dodatnih kriterija koji nisu bodovno određeni. Zaklada će Dodatnu podršku dodijeliti onim organizacijama koje Povjerenstvo predloži za ostvarivanje dodatne podrške, ako prema broju bodova ulaze na rang listu za financiranje, bez obzira na njihov položaj na rang listi.

Dokumentacija za potpisivanje ugovora

Dokumentacija za potpisivanje ugovora je dokumentacija koju u razdoblju od objave rezultata do potpisivanja ugovora dostavljaju prijavitelji kojima su odobrena bespovratna sredstva. Ako prijavitelj kojemu su odobrena bespovratna sredstva ne dostavi dodatnu dokumentaciju prije potpisivanja ugovora ili ako ne zadovoljava tražene uvjete koji se provjeravaju podnošenjem dodatne dokumentacije, neće moći potpisati ugovor, a odobrena sredstva odlukom Upravnog odbora mogu biti dodijeljena sljedećoj najbolje ocijenjenoj prijavi u istom programskom području i kategoriji. Popis dokumentacije naveden je u Vodiču za prijavu.

Dokumentacija za prijavu

Dokumentacija za prijavu sastoji se od prijavnice u elektroničkom obliku i obavezne dodatne dokumentacije u elektroničkom obliku za Programska područja 4 i 5, a koja je detaljno opisana u Vodiču za prijavu. Da bi prijava na Program podrške bila potpuna, mora sadržavati svu propisanu dokumentaciju.

E-korisnički profil

E-korisnički profil otvara se na mrežnim stranicama Zaklade prilikom registriranja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, a sadržava podatke o organizaciji i sve prijavnice u elektroničkom obliku jednog prijavitelja. Prijavitelji u svom e-korisničkom profilu mogu e-prijavnice preuzeti u .pdf formatu.

Financijski izvještaji

Financijski izvještaji su bilanca, račun prihoda i rashoda, skraćeni račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskoga položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik organizacije. Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Formalni uvjeti

Formalni uvjeti su propisani uvjeti koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena u daljnju proceduru – postupak procjene kvalitete prijave, a postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog programa/projekta. Provjerava ih Komisija za provjeru formalnih uvjeta.

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti su dopušteni formalni nedostaci koji se ne odnose na kvalitetu prijave, a koje prijavitelji mogu ispraviti/nadopuniti u točno određenom roku. Popis takvih uvjeta naveden je u Vodiču za prijavu.

Grupa A i B kriterija za dodjelu sredstava

Grupa A i B kriterija za dodjelu sredstava definirane su za svaku kategoriju s obzirom na to jesu li prijavitelji provodili programe/projekte u 2021. uz podršku Zaklade ili ne. Grupa A odnosi se na organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom prethodne godine. U Grupu A kriterija za dodjelu sredstava uključene su 4. i 5. skupina kriterija. Grupa B odnosi se na organizacije koje nisu provodile programe/projekte u prethodnoj godini uz financijsku podršku Zaklade. U Grupu B kriterija za dodjelu sredstava nisu uključene 4. i 5. skupina Kriterija za dodjelu sredstava.

Izjava članice o suradnji

Izjava članice o suradnji je dio dokumentacije za Programska područja 4 i 5. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu i da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. Iznimno, ako prijavu u ovim programskim područjima kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza, ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Izjava o neaktivnosti

Izjava o neaktivnosti dokument je koji neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja mora dostaviti Ministarstvu financija.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima je izjava kojom organizacija kojoj su odobrena bespovratna sredstva potvrđuje da nije ostvarila financijska sredstva za prijavljene iznose ili udjele iznosa za stavke proračuna odobrenog projekta iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstava iz fondova EU-a i međunarodnih fondova.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa je izjava koju moraju potpisati sve osobe uključene u provođenje postupka dodjele bespovratnih sredstava (članovi Upravnog odbora, Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava, Komisije za provjeru formalnih uvjeta), kojom potvrđuju da će provjeravati, procjenjivati, raspravljati, glasovati i/ili odlučivati o prijavama onih organizacija u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti je dokument kojim članovi tijela uključeni u postupak dodjele bespovratnih sredstava potvrđuju da će djelovati potpuno neovisno, nepristrano i jednako prema svim prijaviteljima, da će donositi odluke isključivo na temelju objektivnih pokazatelja bez utjecaja bilo čijeg osobnog interesa te da podatke koji će im tijekom rada biti dostupni neće iznositi u javnost.

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija je dokument kojim se potvrđuje pravni status umjetničke organizacije, a izdaje ga Ministarstvo kulture i medija na zahtjev osnivača umjetničke organizacije.

Javni poziv

Javni poziv na predlaganje programa i projekata je javni poziv putem kojega se organizacijama civilnog društva, na temelju definiranih uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava, dodjeljuju bespovratna sredstva za predložene kulturne i umjetničke programe i projekte.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su općine, gradovi i županije prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Kategorije

Kategorije su specifičan dio programskog područja, a određene su definiranim posebnim ciljevima, formalnim uvjetima, kriterijima za dodjelu sredstava te drugim odredbama navedenim u Vodiču za prijavu.

Kôd

Kôd je skup znakova koji se dobiva prilikom zaključavanja prijavnice u elektroničkom obliku, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Komisija za provjeru formalnih uvjeta

Komisija za provjeru formalnih uvjeta je tijelo sastavljeno od najviše tri zaposlenika Zaklade koje imenuje Upravni odbor. Komisija provjerom podataka i priložene dokumentacije zaprimljenih prijava utvrđuje koje su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete javnih poziva. Također utvrđuje one formalne nedostatke (propisane u Vodiču za prijavu) koje je moguće ispraviti/nadopuniti. Komisija isključuje sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta.

Koordinator platforme

Koordinator platforme je organizacija koja je u Programskim područjima 4 i 5 nositelj prijave i koja se obavezuje koordinirati aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe.

Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete sastavni sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava te su podijeljeni u nekoliko podskupina, ovisno o programskom području i kategoriji.

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava, a definirani su za svako programsko područje i kategoriju. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, da program/projekt ne pripada području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju ove skupine kriterija o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svaku kategoriju Programa podrške. Ovi su kriteriji bodovno definirani za svaku kategoriju. Podijeljeni su u pet skupina kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete, (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe i (5) Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata. Četvrta i peta skupina kriterija odnose se samo na organizacije koje su tijekom prethodne godine provodile programe/projekte uz podršku Zaklade. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, bodovi za kriterije iz 2. skupine automatski se dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade dok bodove u 5. skupini dodjeljuju nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom prethodne godine.

Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe

Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe su kriteriji na temelju kojih je Stručna služba vrednovala administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekta. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Sve organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom prethodne godine vrednuju se na temelju ove skupine kriterija.

Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata

Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata su kriteriji na temelju kojih je nezavisno stručno tijelo vrednovalo rezultate, učinke i uspješnost podržanih programa/projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Sve organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom prethodne godine vrednuju se na temelju ove skupine kriterija.

Kriteriji za dodatnu podršku

Kriteriji za dodatnu podršku su kriteriji koji nisu bodovno određeni, a odnose se na Dodatnu podršku – sudjelovanje u kulturi koju je moguće ostvariti u Podršci za organizacijski razvoj, u okviru velike podrške u kategorijama razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata i upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svako programsko područje i kategoriju Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. Mogu biti podijeljeni u šest skupina kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete, (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe, (5) Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata i (6) Kriteriji za dodatnu podršku. Sve skupine kriterija uključuju bodove, osim 6. skupine koji se temelje na opisnim kriterijima. Četvrta i peta skupina kriterija odnose se samo na organizacije koje su tijekom 2021. godine provodile programe/projekte uz podršku Zaklade. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. i 6. skupini, bodovi za kriterije iz 2. skupine automatski se dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici, bodove iz 4. skupine dodjeljuje Stručna služba Zaklade dok bodove u 5. skupini dodjeljuju nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom 2021.

Kvantitativni kriteriji

Kvantitativni kriteriji su skupina kriterija za dodjelu sredstava koji su mjerljivi i čije su vrijednosti točno propisane u ovom Vodiču. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja.

Matični registar

Matični registar je odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

Misija organizacije

Misija organizacije opisuje glavni razlog postojanja i način djelovanja organizacije te daje odgovor na pitanje što organizacija radi, za koga i gdje to radi.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te troškovi koji nisu povezani s predloženim aktivnostima, koji se odnose na novčane kazne, financijske kazne i parnične troškove, na dugove, otplate dugova i kamate, na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza te svi prekomjerni ili nerazboriti troškovi.

Neprofitna organizacija

Neprofitna organizacija je pravna osoba kojoj temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita.

Ogledni primjerak prijavnice

Ogledni primjerak prijavnice je primjer prijavnice u .pdf formatu za svako programsko područje i kategoriju koji omogućava da se prijavitelji upoznaju sa sadržajem prijavnica i prije ispunjavanja prijavnica u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Ogledni primjerak preuzima se na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama u kojima su predstavljena programska područja i kategorije te u Zakladinoj bazi elektroničkih prijavnica.

Organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva uključene u Program podrške su udruge i umjetničke organizacije koje zadovoljavaju uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Podskupine kriterija

Podskupine kriterija su definirane unutar skupine Kriteriji kvalitete za svako programsko područje i kategoriju te je za svaku podskupinu određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag.

Popis za provjeru dokumentacije

Popis za provjeru dokumentacije se nalazi na kraju svake e-prijavnice, a služi za provjeru dokumentacije za prijavu te dokumentacije koju je, ako financijska podrška bude odobrena, potrebno predati prije potpisivanja ugovora.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Postupak dodjele bespovratnih sredstava obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja.

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga je dokument koji potvrđuje da ne postoji dug organizacije prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja, a o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je tijelo sastavljeno od nezavisnih stručnjaka koje imenuje Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade. Upravitelj Zaklade prijedlog sastavlja na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava. Zadaća članova Povjerenstva je da na temelju kriterija za dodjelu sredstava utvrđenih za svako programsko područje i kategoriju procijene kvalitetu prijava.

Pravo prigovora

Pravo prigovora ima svaka organizacija koja je sudjelovala u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih uvjeta mogu u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor upravitelju Zaklade. Upravitelj Zaklade dužan se na prigovor očitovati u roku od osam (8) radnih dana od dana primitka prigovora. U slučaju da je prijavitelj uočio propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava može uputiti prigovor Upravnom odboru u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima Javnog poziva na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. S tim u vezi organizacije mogu ostvariti pravo uvida u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u zapisnike o radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta i/ili zapisnike o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. Upravni odbor Zaklade dužan se očitovati na prigovor u roku od osam (8) radnih dana od završetka roka za podnošenje prigovora.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su navedeni u proračunskom dijelu prijavnice, a koji su definirani za svako pojedino programsko područje i kategoriju. Prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

Prijava

Prijava je prijedlog programa/projekta sastavljen od dokumentacije za prijavu propisane u Vodiču za prijavu, a koji je prijavljen na javni poziv na predlaganje programa i projekata zaključno s danom i satom u kojem ističe utvrđeni rok za prijavu.

Prijavitelj

Prijavitelj je organizacija koja podnosi prijavu na javne pozive u okviru Programa podrške.

Prijavnica u elektroničkom obliku

Prijavnica u elektroničkom obliku (e-prijavnica) nalazi se na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od podataka o organizaciji, opisnog dijela i proračuna. Ispunjava se traženim podacima. Za Program podrške 2022 dostupne su e-prijavnice za svaku kategoriju unutar programskih područja. E-prijavnicu je potrebno ispuniti te poslati u Zakladinu bazu elektroničkih prijavnica do roka za prijavu.

Produkcija

je proces organizacije i realizacije kulturnog i/ili umjetničkog djela, rada, projekta, programa i slično, u koji su uključeni stručnjaci iz različitih područja ovisno o umjetničkoj disciplini (menadžeri, producenti, voditelji, računovođe i knjigovođe, umjetnici, dizajneri, grafičari, ton majstori, scenografi, kostimografi, tehničari, snimatelji, koreografi, izvođači, redatelji, fotografi itd.). Produkcija je jedna od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, čuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Program

Program je niz projekata ili aktivnosti sa zajedničkim općim ciljem ili ciljevima.

Program podrške

Program podrške je program Zaklade u okviru kojega se putem javnih poziva dodjeljuju bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) na području suvremene kulture i umjetnosti koje će provoditi kulturne i umjetničke programe i projekte.

Programska platforma

Programska platforma na nacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji.

Programska područja

Programska područja su prioritetna područja obuhvaćena Programom podrške, koja su definirana kako bi se ostvarili ciljevi Zaklade "Kultura nova".

Projekt

Projekt je niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom u određenom vremenskom roku i uz određeni proračun, radi ostvarenja jasno utvrđenih ciljeva. Europska komisija (2008.) Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje.

Projektni konzorcij

Projektni konzorcij se provodi unutar određenog vremenskog okvira, nije usmjeren prema dugoročnom djelovanju te nije otvoren za uključivanje novih članica.

Prostor za kulturu i umjetnost

Prostor za kulturu i umjetnost odnosi se na fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar, itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima.

Registar neprofitnih organizacija

Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna. Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva financija. Neprofitna organizacija obavezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija najkasnije šezdeset (60) dana od upisa u matični registar. Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora (iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14).

Registar udruga

Registar udruga je elektronička baza podataka koju vode uredi državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba, a koji su nadležni za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge jedinstveno za sve udruge.

Registar umjetničkih organizacija

Registar umjetničkih organizacija vodi Ministarstvo kulture i medija, a upisom u njega umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost te počinje s radom.

Rubrika PiO

Rubrika PiO je rubrika na mrežnim stranicama Zaklade u kojoj se, tijekom razdoblja za postavljanje pitanja, objavljuju pitanja i odgovori o javnim pozivima Programa podrške. Pitanja se upućuju na e-adresu podrska@kulturanova.hr, a moguće ih je postaviti u definiranim razdobljima za postavljanje pitanja o aktualnim javnim pozivima.

Skupine kriterija

Skupine kriterija su šest skupina kriterija u okviru kriterija za dodjelu sredstava: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete, (4) Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe, (5) Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata i (6) Kriteriji za dodatnu podršku.

Sredstva iz drugih izvora

Sredstva iz drugih izvora su sredstva iz javnih ili privatnih izvora, kao i ona stečena samoprihodovanjem, volonterskim i in-kind doprinosima, a koja su namijenjena financiranju aktivnosti programa/projekata i koja je potrebno osigurati u Programskim područjima 1 i 5.

Strateški cilj

Strateški cilj je cilj najviše razine koji određuje usmjerenje i pravac razvoja organizacije u duljem vremenskom razdoblju.

Sudioničko upravljanje

Sudioničko upravljanje je model upravljanja koji u proces odlučivanja uključuje različite aktere (javni sektor, civilni sektor, privatni sektor, lokalna zajednica itd.) na koje se odluke odnose, osigurava raspodjelu odgovornosti, prava i ovlasti između tih aktera te omogućuje građanima aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Akteri uključeni u model sudioničkoga upravljanja zajednički donose odluke, dijele odgovornosti u upravljanju i uče jedni od drugih.

Udruga

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (iz Zakona o udrugama, NN 74/14, 70/17, 98/19).

Umjetnička organizacija

Umjetnička organizacija je neprofitna pravna osoba koja može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana. Osnivaju je umjetnici, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija, nakon čega počinje s radom. Na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja vezana za umjetničke organizacije, a koja nisu uređena Zakonom o pravima samostalnih umjetnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Nadzor nad radom umjetničkih organizacija obavlja Ministarstvo kulture i medija (iz Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, NN 43/96, 44/96).

Umjetnički rad

Umjetnički rad je "objekt, situacija ili događaj, tj. otvorena situacija, događaj ili tekst koji autor ne nudi kao završeno i zatvoreno djelo nego permanentno razvija, transformira ili publika dovršava recepcijom." Šuvaković, Miško (2005.) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Ghent i Zagreb: Vless&Beton i Horetzky. Str. 646.

Umjetničko djelo

Umjetničko djelo je "posebna tvorevina (artefakt) koju stvara umjetnik, tj. ono je dovršeni materijalni predmet (slika, skulptura, grafika, instalacija, fotografija, film). Umjetničko djelo je zatvorena i završena materijalna i konceptualna cjelina, najčešće određena oblikovnim principom, a to znači izvedenom i uspostavljenom formom." Šuvaković, Miško (2005.) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Ghent i Zagreb: Vless&Beton i Horetzky. Str. 647.

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je dokument kojim nadležni sud potvrđuje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Vodič za prijavu

Vodič za prijavu je temeljni dokument javnih poziva Programa podrške na temelju kojega će se financijski podržati organizacije koje svoje programe i projekte provode u razdoblju definiranom pojedinim javnim pozivom. Vodič daje praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti te koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju. Također uključuje formalne uvjete o tome tko se može prijaviti, koje aktivnosti i troškovi se mogu financirati te kriterije za dodjelu sredstava. Zaklada zadržava pravo izmjena i nadogradnje ovog dokumenta, a svaka ažurirana verzija bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Zagovaračka platforma

Zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj razini je mreža organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koji je usmjeren prema postizanju pozitivnih promjena u polju nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine te voditi prema uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike.

Zakladina elektronička baza prijavnica

Zakladina elektronička baza prijavnica je baza svih elektronički ispunjenih prijavnica koje su dostavljene na javne pozive putem kojih Zaklada "Kultura nova" dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, za provedbu njihovih programa/projekata.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type