Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pojmovnik

Aktivnost

Aktivnost je zaokruženi i vremenski ograničen radni proces koji se provodi radi ostvarenja konkretnih planiranih rezultata. Prilikom definiranja plana aktivnosti utvrđuje se njihov slijed, određuje vrijeme trajanja te se definira podjela nadležnosti. Europska komisija (2008.) Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje.

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije) itd.

Distribucija

Distribucija je aktivnost koja, koristeći različite formate, kulturno i/ili umjetničko djelo, rad, projekt, program dovodi do publike. Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Dokumentacija za potpisivanje ugovora

Dokumentacija za potpisivanje ugovora je dokumentacija koju u razdoblju od objave rezultata do potpisivanja ugovora dostavljaju prijavitelji kojima su odobrena bespovratna sredstva. Ako prijavitelj kojemu su odobrena bespovratna sredstva ne dostavi dodatnu dokumentaciju prije potpisivanja ugovora ili ako ne zadovoljava tražene uvjete koji se provjeravaju podnošenjem dodatne dokumentacije, neće moći potpisati ugovor, a odobrena sredstva odlukom Upravnog odbora mogu biti dodijeljena sljedećoj najbolje ocijenjenoj prijavi u istom programskom području i kategoriji. Popis dokumentacije naveden je u Uputama za prijavitelje.

Dokumentacija za prijavu

Dokumentacija za prijavu sastoji se od prijavnice u elektroničkom obliku i obavezne dodatne dokumentacije u elektroničkom obliku, a koja je detaljno opisana u Uputama za prijavitelje. Da bi prijava na Program podrške bila potpuna, mora sadržavati svu propisanu dokumentaciju.

E-korisnički profil

E-korisnički profil otvara se na mrežnim stranicama Zaklade prilikom registriranja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, a sadržava podatke o organizaciji i sve prijavnice u elektroničkom obliku jednog prijavitelja. Prijavitelji u svom e-korisničkom profilu mogu e-prijavnice preuzeti u .pdf formatu.

Edukacija

Edukacija se odnosi na planiranje i osmišljavanje te provođenje različitih neformalnih obrazovnih programa i aktivnosti organizacija civilnog društva, u okviru kojih se stvaraju funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti. Neformalni obrazovni programi mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama, a mogu obuhvaćati različite formate poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine, usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine te šire spoznajne mogućnosti. Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Financijski izvještaji

Financijski izvještaji su bilanca, račun prihoda i rashoda, skraćeni račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskoga položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik organizacije. Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Formalni uvjeti

Formalni uvjeti su propisani uvjeti koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena u daljnju proceduru – postupak procjene kvalitete prijave, a postavljeni su tako da omogućavaju donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne te ni na koji način ne zadiru u procjenu kvalitete prijavljenog programa/projekta. Provjerava ih Komisija za provjeru formalnih uvjeta. Iznimno, pojedine formalne uvjete može provjeravati Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u okviru grupe kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa", a što se propisuje u natječajnoj dokumentaciji.

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti

Formalni uvjeti koje je moguće naknadno ispraviti/nadopuniti su dopušteni formalni nedostaci koji se ne odnose na kvalitetu prijave, a koje prijavitelji mogu ispraviti/nadopuniti u točno određenom roku. Popis takvih uvjeta naveden je u Uputama za prijavitelje.

Izjava o neaktivnosti

Izjava o neaktivnosti dokument je koji neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja mora dostaviti Ministarstvu financija.

Izjava o nekumulativnosti i nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nekumulativnosti i nepostojanju dvostrukog financiranja je izjava kojom organizacija kojoj su odobrena bespovratna sredstva potvrđuje da financirani projekt poštuje načelo nekumulativnosti odnosno zbrajanja potpora te da nije ostvarila financijska sredstva za prijavljene iznose ili udjele iznosa za stavke proračuna odobrenog projekta iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstava iz fondova EU-a i međunarodnih fondova.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa je izjava koju moraju potpisati sve osobe uključene u provođenje postupka dodjele bespovratnih sredstava (članovi Upravnog odbora, Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava, Komisije za provjeru formalnih uvjeta), kojom potvrđuju da će provjeravati, procjenjivati, raspravljati, glasovati i/ili odlučivati o prijavama onih organizacija u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti je dokument kojim članovi tijela uključeni u postupak dodjele bespovratnih sredstava potvrđuju da će djelovati potpuno neovisno, nepristrano i jednako prema svim prijaviteljima, da će donositi odluke isključivo na temelju objektivnih pokazatelja bez utjecaja bilo čijeg osobnog interesa te da podatke koji će im tijekom rada biti dostupni neće iznositi u javnost.

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija

Izvod iz Registra umjetničkih organizacija je dokument kojim se potvrđuje pravni status umjetničke organizacije, a izdaje ga Ministarstvo kulture i medija na zahtjev osnivača umjetničke organizacije.

Javni poziv

Javni poziv na predlaganje programa i projekata je javni poziv putem kojega se organizacijama civilnog društva, na temelju definiranih uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava, dodjeljuju bespovratna sredstva za predložene kulturne i umjetničke programe i projekte.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su općine, gradovi i županije prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Kategorije

Kategorije su specifičan dio programskog područja, a određene su definiranim posebnim ciljevima, formalnim uvjetima, kriterijima za dodjelu sredstava te drugim odredbama navedenim u Vodiču kroz programska područja.

Kôd

Kôd je skup znakova koji se dobiva prilikom zaključavanja prijavnice u elektroničkom obliku, odnosno slanja e-prijavnice u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica.

Komisija za provjeru formalnih uvjeta

Komisija za provjeru formalnih uvjeta je tijelo sastavljeno od najviše tri zaposlenika Zaklade koje imenuje Upravni odbor. Komisija provjerom podataka i priložene dokumentacije zaprimljenih prijava utvrđuje koje su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete javnih poziva. Također utvrđuje one formalne nedostatke koje je moguće ispraviti/nadopuniti. Komisija isključuje sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta.

Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava te su podijeljeni u nekoliko podskupina, ovisno o programskom području i kategoriji.

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta

Kriteriji prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta sastavni su dio kriterija za dodjelu sredstava, a definirani su za svako programsko područje i kategoriju. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, da program/projekt ne pripada području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju ove skupine kriterija o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s prioritetima Programa podrške i posebnim ciljevima za svako programsko područje. Ovi su kriteriji bodovno definirani za svako programsko područje odnosno kategoriju. Podijeljeni su u tri skupine kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, dok se bodovi za kriterije iz 2. skupine automatski dodjeljuju svakoj prijavi isključivo na temelju odgovora navedenih u e-prijavnici.

Kriteriji vrednovanja kvalitete provedenih programa/projekata

Kriteriji vrednovanja kvalitete provedenih programa/projekata su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba bodovno vrednuje administrativnu provedbu programa/projekta, dok se programska provedba opisno vrednuje. Navedeni kriteriji sastavni su dio Ugovora o financiranju programa/projekta. Sve organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom godine vrednuju se na temelju ove skupine kriterija. Prilikom procjene kvalitete prijava u okviru budućih javnih poziva Zaklade, mogu se uzeti u obzir Kriteriji za vrednovanje kvalitete provedbe podržanih programa/projekata kao sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kvantitativni kriteriji su skupina kriterija za dodjelu sredstava koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo ne procjenjuje niti su im vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski na temelju odgovora prijavitelja.

Kvantitativni kriteriji

Kvantitativni kriteriji su skupina kriterija za dodjelu sredstava koji su mjerljivi i čije su vrijednosti točno propisane u ovom Vodiču. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja.

Matični registar

Matični registar je odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

Misija organizacije

Misija organizacije opisuje glavni razlog postojanja i način djelovanja organizacije te daje odgovor na pitanje što organizacija radi, za koga i gdje to radi.

Načelo nekumulativnosti

Načelo nekumulativnosti odnosno zbrajanja potpora označava da organizacija kojoj su odobrena bespovratna sredstva tj. financirani program/projekt ne predstavlja dvostruko financiranje te da prihvatljivi izdaci nisu (su)financirani iz drugih izvora.

Natječajna dokumentacija

Natječajna dokumentacija sastoji se od Teksta javnog poziva, Uputa za prijavitelje, Vodiča kroz programska područja, Uputa za korisnike i prijavnica, a usvaja je Upravni odbor za svaki javni poziv. Upravni odbor može usvojiti objedinjenu natječajnu dokumentaciju za više javnih poziva ako se ti pozivi objavljuju istovremeno.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te troškovi koji nisu povezani s predloženim aktivnostima, koji se odnose na novčane kazne, financijske kazne i parnične troškove, na dugove, otplate dugova i kamate, na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza te svi prekomjerni ili nerazboriti troškovi.

Neprofitna organizacija

Neprofitna organizacija je pravna osoba kojoj temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita.

Očuvanje

Očuvanje podrazumijeva dokumentiranje, bilježenje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih praksi kako bi prikupljeno znanje kroz različite formate (javne dokumentacijske prostore, publikacije, monografije, kataloge, filmove, video radove, interaktivne aplikacije i sl.) ostalo trajno u nasljeđe budućim generacijama. Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Ogledni primjerak prijavnice

Ogledni primjerak prijavnice je primjer prijavnice u .pdf formatu za svako programsko područje i kategoriju koji omogućava da se prijavitelji upoznaju sa sadržajem prijavnica i prije ispunjavanja prijavnica u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Ogledni primjerak preuzima se na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama u kojima su predstavljena programska područja i kategorije te u Zakladinoj bazi elektroničkih prijavnica.

Organizacije civilnog društva

Organizacije civilnog društva uključene u Program podrške su udruge i umjetničke organizacije koje zadovoljavaju uvjete navedene u Uputama za prijavitelje i ostaloj natječajnoj dokumentaciji.

Podskupine kriterija

Podskupine kriterija su definirane unutar skupine Kriteriji kvalitete za svako programsko područje i kategoriju.

Popis za provjeru dokumentacije

Popis za provjeru dokumentacije se nalazi na kraju svake e-prijavnice, a služi za provjeru dokumentacije za prijavu te dokumentacije koju je, ako financijska podrška bude odobrena, potrebno predati prije potpisivanja ugovora.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Postupak dodjele bespovratnih sredstava obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja.

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga je dokument koji potvrđuje da ne postoji dug organizacije prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja, a o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je tijelo sastavljeno od nezavisnih stručnjaka koje imenuje Upravni odbor na prijedlog upravitelja Zaklade. Upravitelj Zaklade prijedlog sastavlja na temelju Zakladine evidencije nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava. Zadaća članova Povjerenstva je da u okviru skupina kriterija propisanih u natječajnoj dokumentaciji za svako programsko područje i kategoriju procjenjuju kvalitetu prijava pristiglih na javne pozive Zaklade.

Pravo prigovora

Pravo prigovora ima svaka organizacija koja je sudjelovala u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene zbog neispunjavanja propisanih formalnih ili su uočili propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava mogu u roku propisanom u natječajnoj dokumentaciji podnijeti pisani prigovor upravitelju Zaklade odnosno Upravnom odboru, a na koji su se isti dužni očitovati.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su navedeni u proračunskom dijelu prijavnice, a koji su definirani za svako pojedino programsko područje i kategoriju. Prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

Prijava

Prijava je prijedlog programa/projekta sastavljen od dokumentacije za prijavu propisane u natječajnoj dokumentaciji, a koji je prijavljen na javni poziv na predlaganje programa i projekata zaključno s danom i satom u kojem ističe utvrđeni rok za prijavu.

Prijavitelj

Prijavitelj je organizacija koja podnosi prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške.

Prijavnica u elektroničkom obliku

Prijavnica u elektroničkom obliku (e-prijavnica) nalazi se na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od podataka o organizaciji, opisnog dijela i proračuna. Ispunjava se traženim podacima. Za Program podrške 2024 dostupne su e-prijavnice za svaku kategoriju unutar programskih područja. E-prijavnicu je potrebno ispuniti te poslati u Zakladinu bazu elektroničkih prijavnica do roka za prijavu.

Produkcija

Produkcija je proces organizacije i realizacije kulturnog i/ili umjetničkog djela, rada, projekta, programa i slično, u koji su uključeni stručnjaci iz različitih područja ovisno o umjetničkoj disciplini (menadžeri, producenti, voditelji, računovođe i knjigovođe, umjetnici, dizajneri, grafičari, ton majstori, scenografi, kostimografi, tehničari, snimatelji, koreografi, izvođači, redatelji, fotografi itd.). Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Program

Program je niz projekata ili aktivnosti sa zajedničkim općim ciljem ili ciljevima.

Program podrške

Program podrške je program Zaklade u okviru kojega se putem javnih poziva dodjeljuju bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) na području suvremene kulture i umjetnosti koje će provoditi kulturne i umjetničke programe, projekte i aktivnosti.

Programska područja

Programska područja su prioritetna područja obuhvaćena Programom podrške, koja su definirana kako bi se ostvarili ciljevi Zaklade "Kultura nova".

Projekt

Projekt je niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom u određenom vremenskom roku i uz određeni proračun, radi ostvarenja jasno utvrđenih ciljeva. Europska komisija (2008.) Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom. Načini pružanja pomoći. Svezak 1. Hrvatski prijevod publikacije dostupan je ovdje.

Projektni konzorcij

Projektni konzorcij se provodi unutar određenog vremenskog okvira, nije usmjeren prema dugoročnom djelovanju te nije otvoren za uključivanje novih članica.

Prostor za kulturu i umjetnost

Prostor za kulturu i umjetnost odnosi se na fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar, itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima.

Razdoblje financiranja

Razdoblje financiranja je razdoblje unutar kojeg se mogu izvršavati financijske transakcije vezane uz izvršenje ugovora o financiranju provedbe programa/projekta te u pravilu odgovara ugovorom definiranom razdoblju provedbe programa/projekta.

Razdoblje provedbe programa/projekta

Razdoblje provedbe programa/projekta je razdoblje određeno ugovorom o financiranju, a koje u pravilu započinje početkom obavljanja aktivnosti programa/projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Registar neprofitnih organizacija

Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna. Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva financija. Neprofitna organizacija obavezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija najkasnije šezdeset (60) dana od upisa u matični registar. Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora (iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14, 114/22).

Registar udruga

Registar udruga je elektronička baza podataka koju vode uredi državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba, a koji su nadležni za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge jedinstveno za sve udruge.

Registar umjetničkih organizacija

Registar umjetničkih organizacija vodi Ministarstvo kulture i medija, a upisom u njega umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost te počinje s radom.

Rubrika PiO

Rubrika PiO je rubrika na mrežnim stranicama Zaklade u kojoj se, tijekom razdoblja za postavljanje pitanja, objavljuju pitanja i odgovori o javnim pozivima Programa podrške. Pitanja se upućuju na e-adresu podrska@kulturanova.hr, a moguće ih je postaviti u definiranim razdobljima za postavljanje pitanja o aktualnim javnim pozivima.

Skupine kriterija

Skupine kriterija su skupine kriterija u okviru kriterija za dodjelu sredstava: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta, (2) Kvantitativni kriteriji, (3) Kriteriji kvalitete.

Sredstva iz drugih izvora

Sredstva iz drugih izvora su sredstva iz javnih ili privatnih izvora, kao i ona stečena samoprihodovanjem, volonterskim i in-kind doprinosima, a koja su namijenjena financiranju aktivnosti programa/projekata i koja je potrebno osigurati u Programskom području za Organizacijski razvoj.

Strateški cilj

Strateški cilj je cilj najviše razine koji određuje usmjerenje i pravac razvoja organizacije u duljem vremenskom razdoblju.

Stvaralaštvo

Stvaralaštvo se odnosi na proces razrade i propitivanja nove umjetničke ideje, na razvoj koncepta, što podrazumijeva različite vrste eksperimentiranja (s procesima, materijalima, predlošcima, metodama, alatima, tehnikama, pokretima itd.); istraživanje u knjižnicama, arhivima, muzejima, galerijama, kazalištima, dokumentacijskim centrima, raznovrsnim bazama podataka; razvoj metoda i postupaka unutar specifičnog umjetničkog područja; razgovore i sastanke sa stručnjacima ili brojnim drugim pojedincima relevantnima za temu; analize podataka, materijala, postupaka itd.; ispitivanje mogućnosti tehnike i brojne opreme te njezino testiranje i sl. Jedna je od šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija, menadžment) kako ih definira Eurostat u Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Izvještaj je dostupan ovdje.

Udruga

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (iz Zakona o udrugama, NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

Umjetnička organizacija

Umjetnička organizacija je neprofitna pravna osoba koja može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana. Osnivaju je umjetnici, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija, nakon čega počinje s radom. Na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja vezana za umjetničke organizacije, a koja nisu uređena Zakonom o pravima samostalnih umjetnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Nadzor nad radom umjetničkih organizacija obavlja Ministarstvo kulture i medija (iz Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, NN 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).

Umjetnički rad

Umjetnički rad je "objekt, situacija ili događaj, tj. otvorena situacija, događaj ili tekst koji autor ne nudi kao završeno i zatvoreno djelo nego permanentno razvija, transformira ili publika dovršava recepcijom." Šuvaković, Miško (2005.) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Ghent i Zagreb: Vless&Beton i Horetzky. Str. 646.

Umjetničko djelo

Umjetničko djelo je "posebna tvorevina (artefakt) koju stvara umjetnik, tj. ono je dovršeni materijalni predmet (slika, skulptura, grafika, instalacija, fotografija, film). Umjetničko djelo je zatvorena i završena materijalna i konceptualna cjelina, najčešće određena oblikovnim principom, a to znači izvedenom i uspostavljenom formom." Šuvaković, Miško (2005.) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Ghent i Zagreb: Vless&Beton i Horetzky. Str. 647.

Upute za korisnike

Upute za korisnike su dio natječajne dokumentacije i dokument koji detaljno opisuje ugovorne obaveze (obveze izvještavanja, povrat bespovratnih sredstava, promjene aktivnosti i proračuna) te praćenje i vrednovanje provedbe odobrenih programa/projekata. Također donosi pregled dodataka Ugovora o financiranju. Zaklada zadržava pravo izmjena i nadogradnje ovog dokumenta, a svaka ažurirana verzija bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje su dio natječajne dokumentacije i dokument koji daje praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti te koja se proceduralna pravila primjenjuju. Također uključuje detaljan opis postupka dodjele bespovratnih sredstava, vrsta podrški i navodi opće financijske uvjete. Zaklada zadržava pravo izmjena i nadogradnje ovog dokumenta, a svaka ažurirana verzija bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je dokument kojim nadležni sud potvrđuje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Vodič kroz programska područja

Vodič kroz programska područja je dio natječajne dokumentacije i dokument Programa podrške u okviru kojega su detaljno predstavljena programska područja, kategorije, posebni ciljevi, formalni uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava koji se odnose na pojedino programsko područje i kategorije te je navedeno koje aktivnosti i troškovi se mogu financirati. Zaklada zadržava pravo izmjena i nadogradnje ovog dokumenta, a svaka ažurirana verzija bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Zakladina elektronička baza prijavnica

Zakladina elektronička baza prijavnica je baza svih elektronički ispunjenih prijavnica koje su dostavljene na javne pozive putem kojih Zaklada "Kultura nova" dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, za provedbu njihovih programa/projekata.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type