Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Objava rezultata

Objava rezultata

Na mrežnim stranicama Zaklade bit će objavljeni:

 • popis odobrenih prijava sa sažetkom, zbrojem ostvarenih bodova i odobrenim iznosom
 • popis odbijenih prijava sa sažetkom i zbrojem ostvarenih bodova
 • popis prijava odbijenih zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.

Svi prijavitelji dobit će pisanu obavijest s rezultatima njihove prijave.

Nakon objave rezultata bespovratna sredstva odlukom Upravnog odbora mogu biti dodijeljena sljedećoj najbolje ocijenjenoj prijavi u istom programskom području i kategoriji u slučaju da prijavitelj neke od odobrenih prijava:

 • odustane od provedbe aktivnosti
 • ne dostavi potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora
 • ne zadovoljava tražene uvjete koji se provjeravaju podnošenjem propisane dokumentacije za potpisivanje ugovora
 • ne može provesti predloženi program/projekt.

Prijavitelji kojima je odobrena podrška potpisuju ugovor kojim se utvrđuje iznos odobren iz sredstava Zaklade te se određuju uvjeti pod kojima im se podrška dodjeljuje, kao i sve obaveze koje korisnici preuzimaju potpisivanjem ugovora.

Popis dokumentacije za potpisivanje ugovora

Da bi proces prijave na javne pozive bio jednostavniji, dodatna dokumentacija traži se isključivo od onih prijavitelja kojima su odobrena bespovratna sredstva. Prije potpisivanja ugovora svi prijavitelji kojima su odobrena bespovratna sredstva Zaklade moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju. Rok za dostavu te dokumentacije je osam (8) dana, a počinje teći sljedećeg dana od dana slanja obavijesti o rezultatima Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. s popisom dokumentacije za potpisivanje ugovora na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila. Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, smatrat će se da nije ispunio formalne uvjete te će njegova prijava biti isključena, a podrška može odlukom Upravnog odbora biti dodijeljena sljedećoj najbolje ocijenjenoj prijavi u istom programskom području i kategoriji.

Svi prijavitelji (udruge i umjetničke organizacije) kojima su odobrena bespovratna sredstva Zaklade obavezni su prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeće dokumente:

 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od trideset (30) dana od dana objave rezultata javnih poziva. Ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti presliku o rješenju.
  Važno: Ako se utvrdi da organizacija ima dug prema državi po osnovi javnih davanja, prijava će biti isključena.
 • Uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije ne vodi kazneni postupak ne starije od trideset (30) dana od dana objave rezultata javnih poziva.
  Važno: Ako osoba za zastupanje organizacije ne dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, prijava će biti isključena.
 • Izjavu o nekumulativnosti i nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima čiji je obrazac moguće preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade.

Svi prijavitelji koji su registrirani kao umjetnička organizacija, a odobrena su im bespovratna sredstva Zaklade, obavezni su prije potpisivanja ugovora dostaviti:

 • Izvod iz Registra umjetničkih organizacija (ili njegova preslika) ne stariji od tri (3) mjeseca od dana objave rezultata javnih poziva.

Zaklada će za organizacije koje su registrirane kao udruge potrebne podatke provjeravati uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske. Osoba za zastupanje organizacije u trenutku potpisivanja ugovora mora biti u mandatu da bi mogla potpisati ugovor.

U slučaju da iz opravdanih razloga prijavitelj nije u mogućnosti dostaviti dodatnu dokumentaciju u propisanom roku, Zaklada može produžiti rok za dostavu navedene dokumentacije. U tom slučaju prijavitelj je dužan do roka za predaju dodatne dokumentacije dostaviti potpisan, pečatom ovjeren i skeniran zahtjev za produženje roka dostave koji sadrži obrazloženje za nedostavljanje dokumentacije u roku. Zaklada je na zahtjev dužna odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Postupanje s prijavama

Sadržaj zaprimljene prijave je projektni prijedlog u vlasništvu one organizacije koja ju je prijavila na javni poziv. U skladu s tim niti jedna zaprimljena prijava neće biti objavljena u cijelosti, bez obzira na to je li riječ o prijavi koja je odobrena ili odbijena. Također nije moguće ostvariti pravo uvida u zaprimljene prijave, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka njihova vlasnika. Mogu biti objavljeni samo sažeci prijavljenih programa/projekata.

Prijave dostavljene putem pošte, dokumentaciju te sve eventualne dodatne materijale koje prijavitelji upute poštom Zaklada neće vraćati prijaviteljima.

Konačnost odluke i pravo prigovora

Sve odluke tijela Zaklade o odobravanju ili neodobravanju bespovratnih sredstava su konačne.

Organizacijama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa/projekta, u zapisnike o radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta i/ili zapisnike o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. U tom slučaju zbirne ocjene, zapisnici o radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta i/ili zapisnici o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava dostavljaju se isključivo elektroničkim putem.

Svaka organizacija koja je sudjelovala u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava može uputiti pisani prigovor Upravnom odboru Zaklade na službenu e-adresu Zaklade ili putem pošte u roku od osam (8) radnih dana od dana slanja obavijesti o rezultatima javnih poziva na e-adresu glavnog administratora korisničkog profila u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica. Prigovor se može poslati samo u slučaju da je prijavitelj uočio propuste u primjeni utvrđenoga postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Upravni odbor Zaklade dužan se očitovati na prigovor u roku od osam (8) radnih dana od završetka roka za podnošenje prigovora. Upravni odbor prilikom razmatranja prigovora može zatražiti dodatno obrazloženje i očitovanje Povjerenstva o predmetnom prigovoru te, ako je potrebno u svrhu dodatnih pojašnjenja, može pozvati na razgovor predsjednika Povjerenstva i prema potrebi druge članove Povjerenstva.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Ako Upravni odbor utvrdi nepravilnosti u radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta i/ili Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava, može osnovati nezavisno stručno tijelo, Komisiju za reviziju postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Očitovanje Upravnog odbora na prigovor je konačno te na njega nije više moguće upućivati nove prigovore.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava je akt poslovanja Zaklade i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o pravu na žalbu kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje Pravilnikom o dodjeli sredstava. Također, odluke tijela Zaklade u postupku dodjele bespovratnih sredstava kao ni očitovanja povodom prigovora ne smatraju se upravnim aktima već se donose u skladu sa Zakonom o Zakladi "Kultura nova", Statutom Zaklade "Kultura nova", Pravilnikom o dodjeli sredstava i drugim aktima Zaklade.

Zaklada definiranjem procedura, pravila i uvjeta svaki postupak dodjele bespovratnih sredstava provodi u skladu s načelima transparentnosti, nepristranosti, jednakog tretmana i nediskriminacije vodeći računa o tome da obuhvati potrebe raznolikih i brojnih organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Postupak dodjele bespovratnih sredstava natjecateljski je proces s ograničenim proračunom u kojem sudjeluje niz različitih prijavitelja. U skladu s navedenim, u pravilu ne mogu biti podržani svi programi/projekti/aktivnosti. Svi prijavitelji podnošenjem prijave prihvaćaju sve propisane uvjete te potvrđuju da su svjesni činjenice da u okviru javnih poziva ne mogu biti podržani svi prijavljeni programi/projekti/aktivnosti. Zaklada ne tolerira nikakav oblik nasilja i/ili uznemiravanja svojih zaposlenika i vanjskih suradnika.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type